Kalbos kultūra

Tikslus žodis nuo apytikslio skiriasi tiek kiek žaibas nuo jonvabalio. 

Markas Tvenas

I. Kas toji kalbos kultūra ir kam jos reikia

II. Lietuvių bendrinės kalbos susiformavimas, jos plėtotė

III. Bendrinės kalbos normos ir norminimo kriterijai

IV. Kalbos klaidos, jų priežastys, pobūdis, skirstymas, taisymas

V. Norminamoji kalbos literatūra ir kiti kalbos kultūros ugdymo veiksniai

VI. Didžiosios kalbos klaidos 

1. Žodyno klaidos

Neteiktinos svetimybės ir jų dariniai

Nevartotinos naujosios svetimybės

Neteiktini vertiniai

Žodžių ir junginių reikšmės klaidos

2. Žodžių sandaros klaidos

3. Linksnių vartojimo klaidos

4. Prielinksnių vartojimo klaidos

5. Įvairių formų vartojimo klaidos

6. Sakinio dalių ir sakinių jungimo klaidos

7. Neteiktina žodžių tvarka

8. Būtiniausi lietuvių tarties reikalavimai

VII. Leksika

Barbarizmai ir hibridai

Vartotina svetimoji leksika

Nevartotini vertiniai (vertalai)

Žodžiai, pavartoti netinkama reikšme (semantizmai)

Trumpas semantizmų žodynėlis

Žodžio parinkimas

Neteiktini kompiuteriniai terminai

VIII. Žodžių daryba

Priešdėlių vediniai

Žodžiai su nevartotinu priešdėliu

Tinkami ir netinkami žodžiai su vartotinu priešdėliu

Priesagų vediniai

Žodžiai su svetimomis priesagomis

Žodžiai su netinkamai pavartotomis savomis priesagomis

Galūnė

Dūriniai

IX. Morfologija

Gramatinių žodžio formų parinkimas ir vartojimas

Giminė

Skaičius

Laipsniai

Asmuo

Bendrinė ir tikrinė forma

Bendratis

Nuosaka

Laikas

Veikslas

Sangrąža

Kalbos dalys, jų formos

Skaitvardžiai

Įvardžiai

Įvardžiuotinės formos

Veiksmažodžiai

Prieveiksmiai

Jungtukas

Dalelytė

X. Sintaksė

Lietuvių kalbos linksnių svarbesniųjų reikšmių lentelė

Linksnių vartojimas

Vardininkas

Kilmininkas

Naudininkas

Galininkas

Įnagininkas

Vietininkas

Šauksmininkas

Prielinksnių vartojimas

Daugiareikšmių lietuvių kalbos prielinksnių reikšmės

Bendrosios prielinksnių vartojimo klaidos

Prielinksniai, kuriuos vartojant suklystama

Anot, pasak

Ant

Apie, aplink

Be

Dėka

Dėl

Greta, šalia

Į

Iki, lig(i)

Link

Nuo

Pagal, palei

Pagalba

Pas

Per

Po

Prie

Prieš

Pro

Su

Sulig

Tarp

Tarpe

Ties

Virš

Padalyvių, pusdalyvių, dalyvių vartojimas

Padalyviai

Pusdalyviai

Dalyviai

Vientisinis sakinys

Sudėtinių sakinių vartojimas

Bendraties ir padalyvio vartojimo klaidos šalutiniuose sakiniuose

Kitų šalutinių sakinių klaidos

Netinkami sudėtinių sakinių jungtukai ir jungiamieji žodžiai

Kreipinys, mandagumo raiška

XI. Tartis

Dažnesnės balsių ir dvigarsių tarimo klaidos

Priebalsių tarimo sunkumai

Priebalsių susiliejimas ir priebalsių supanašėjimas

Priebalsių kietinimas ir minkštinimas

j tarimas

XII. Kirčiavimas

Lietuvių bendrinės kalbos kirčiavimo ypatumai ir klaidos

Vietovardžių ir asmenvardžių kirčiavimas

Lietuvos vietovardžiai

Valstybių ir sostinių pavadinimai

Moterų pavardžių kirčiavimas

XIII. Stiliaus svarba

Stiliaus klaidų sąvoka

Stiliaus klaidų klasifikacija

Būdingiausios mokinių stiliaus klaidos ir trūkumai

Funkcinių stilių normų pažeidimai

Bendrosios stiliaus kultūros pažeidimai

Išmokime kurti gerus tekstus

Ką pataria retorika

 

Šaltiniai

Didžiųjų kalbos klaidų sąrašas // Lietuvių kalbos komisijos nutarimai 1977-1998. V., 1998.

Kalbos praktikos patarimai / Sudarė A. Pupkis. V., 1985.

Kanceliarinės kalbos patarimai / Parengė P. Kniūkšta ir kiti. V., 2002.

Kondratas B. Lietuvių kalbos taisyklės. V., 1998.

Lietuvių kalba mokykloje / Sudarė V. Drotvinas. K., 1986.

Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinynas. 1-2 d. / Parengė Z. Noreika ir V. Stravinskas. V., 1974-1976.

Paulauskienė A. Lietuvių kalbos kultūra. K., 2001.

Piročkinas A. Administracinės kalbos kultūra. V., 1990.

Šukys J. Kalbos kultūra visiems. K., 2003.

Vaitkevičiūtė V. Bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimas. K., 2004.

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. sausio 26 d. nutarimas Nr. 48 „Dėl valstybių pavadinimų“.

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. rugpjūčio 28 d. nutarimas Nr. 63 „Dėl Lietuvos vietovardžių sąrašo“.

Župerka K. Lietuvių kalbos stilistika. V., 1983.

Comments are closed.