Stilistika

Kalbos kūrybai, kaip ir bet kuriai kitai kūrybai, reikia ir talento, ir gero kalbos jausmo.

Stasys Keinys

Įvadas

Kas yra stilistika

Stilistikos kryptys ir skyriai

Svarbesniosios stilistikos sąvokos

Stilistinis eksperimentas

Bendrieji stilingos kalbos reikalavimai

Kalbos kultūra – minties kultūra

Aiškumas

Paprastumo! Paprastumo! Paprastumo!

Tikslumas

Glaustumas

Gyvumas

Skambumas. Aliteracija. Asonansas

Leksinė stilistika

Kalbos priemonių konkurencijos sąvoka

Variantai

Leksiniai sinonimai

Sisteminiai ir kontekstiniai sinonimai

Ideografiniai ir stilistiniai sinonimai

Sinonimų eilė

Sinonimų vartojimas

Perifrazė, jos vieta sinonimikoje

Antonimai

Emocinė ir vaizdinė leksika

Emocinė leksika

Vaizdinė leksika

Frazeologija

Žodžių vartojimas perkeltine reikšme

Tropai

Metonimija

Sinekdocha

Antonomazija

Metafora

Įasmeninimas

Hiperbolė. Litotė

Ironija

Epitetas

Palyginimas

Gramatinė stilistika

Morfologinė stilistika

Morfologiniai sinonimai

Daiktavardis

Deminutyvai

Tikriniai ir bendriniai daiktavardžiai

Giminė

Skaičius

Linksniai ir jų sinonimika

Būdvardis

Kokybiniai ir santykiniai būdvardžiai

Būdvardžių laipsniai

Stilistinės sudaiktavardėjusių būdvardžių funkcijos

Įvardis

Įvardžio ir daiktavardžio ryšiai

Įvardžių sinonimika

Stilistinės įvardžių ypatybės

Skaitvardis

Veiksmažodis

Stilistinis bendraties vartojimas

Asmens formų sinonimika

Stilistinis laikų vartojimas

Nuosakų sinonimika

Dalyvis

Pusdalyvis

Padalyvis

Prieveiksmis ir kitos kalbos dalys

Prieveiksmis

Prielinksnis

Jungtukas

Dalelytės

Ištiktukai

Jaustukai

Sintaksinė stilistika

Sintaksiniai sinonimai

Skatinamieji ir klausiamieji sakiniai

Šaukiamieji sakiniai

Pilnieji ir nepilnieji sakiniai

Vienarūšės sakinio dalys

Dalyvių, pusdalyvių bei padalyvių konstrukcijos ir šalutiniai sakiniai

Bejungtukis ir jungtukinis sakinių jungimas

Sujungiamieji ir prijungiamieji sakiniai

Kreipinys ir priedėlis

Įterptiniai žodžiai

Kalbos figūros

Kas yra kalbos figūra

Pleonazmas, tautologija, kalambūras, oksimoronas, paradoksas

Retorinis klausimas ir retorinis sušukimas

Retorinis kreipinys

Laipsniavimas ir kartojimas

Polisindetonas ir asindetonas

Paralelizmas ir antitezė

Elipsė ir nutylėjimas

Onomatopėja, aliteracija, asonansas

Inversija

Periodas

Tiesioginė ir netiesioginė kalba

Stilistiniai atspalviai

Kalbos stiliai

Funkcinio stiliaus sąvoka ir požymiai

Kasdieninis stilius

Oficialusis dalykinis stilius

Mokslinis stilius

Publicistinis stilius

Meninis, arba grožinis, stilius

Stilių sąveika

Funkcinių stilių normos

Stiliaus klaidos

Stiliaus klaidų sąvoka

Stiliaus klaidų klasifikacija

Būdingiausios mokinių stiliaus klaidos ir trūkumai

Funkcinių stilių normų pažeidimai

Bendrosios stiliaus kultūros pažeidimai

 

Šaltiniai

Laigonaitė A. ir kt. Lietuvių kalba. K., 1978.

Pikčilingis J. Lietuvių kalbos stilistika. T 1-2. V., 1971-1975.

Pikčilingis J. Lietuvių kalbos stilistinė sintaksė. Kalbos figūros. K., 1968.

Župerka K. Lietuvių kalbos stilistika. V., 1983.

Župerka K. Stiliaus figūros. V., 1980.

Comments are closed.