Bendrieji kalbos dalykai

Kalba yra tautos dvasios reiškėja, jos dvasingumo versmių versmė ir palaikytoja.

Juozas Pikčilingis

1. Kalba ir valstybė

2. Kalbos struktūra

3. Kalba ir mąstymas

4. Kalba ir tautiškumas

5. Kalbos kilmės problema

6. Kalbotyra ir jos uždaviniai

7. Pirmoji lietuviška knyga

8. Pirmoji lietuvių kalbos gramatika

9. Lietuvių kalba nuo Mažvydo iki Jablonskio

10. Lietuvių kalba ir kitos kalbos

Jonas Jablonskis–Rygiškių Jonas

Kazimieras Būga

 

Kalbos mokslo šaka

Ką nagrinėja

Fonetika

Kalbos garsus

Leksikologija Kalbos žodyną (leksiką)

Gramatika

(kalbotyros šaka, tirianti kalbos gramatinę sandarą: sintaksę, morfologiją ir žodžių darybą)

Morfologija Žodžių sandarą, darybą ir kaitybą
Sintaksė Sakinius ir žodžių junginius
Stilistika Kalbos stilių ir jo priemones

 

Šaltiniai

Ambrazas V. Kalba ir valstybė // Gimtoji kalba. 1990, Nr. 6. 

Kniūkšta P. Kalbos vartosena ir tvarkyba. V., 2001.

Lietuvių kalbos enciklopedija / Parengė K. Morkūnas. V., 1999.

Palionis J. Kalbos mokslo pradmenys. V., 1985.

Paulauskienė A. Lietuvių kalbos kultūra. K., 2004.

Zinkevičius Z. Lietuvių kalbos istorija. T. 1-5. V., 1984-1992.

Comments are closed.