Vincas Kudirka ir „Tautiška giesmė“

1. Kaip pristatytumėte V. Kudirką?

      a) V. Kudirka – ryškiausias XIX a. pilie­tinės lyrikos ir satyrinės prozos kūrėjas; XIX a. pab.-XX a. pr. lietuvių tautinio są­jūdžio lyderis;

      b) V. Kudirka – tėvynės meilės dainius;

      c) V. Kudirka – kalbininkas ir tautinių giesmių eiliuotojas bei muzikas;

      d) V. Kudirka – Lietuvos gydytojas, prozininkas, poetas, publicistas, kritikas, vertėjas, varpininkas, laikraščio „Varpas“ redaktorius, vienas iš lietuvių tautinio są­jūdžio ideologų, Lietuvos himno autorius.

2. Kur gimė V. Kudirka?

      a) Raseinių rajone, Pasandravio dvare;

      b) Šakių rajone, Kudirkos Naumiestyje;

      c) Vilkaviškio valsčiuje, Paežerių kai­me.

3. Kuri iš šių datų yra V. Kudirkos gyvenimo data?

      a) 1869-1933;

      b) 1858-1899;

      c) 1862-1932.

4. Kokia kalba mokėsi V. Kudirka pradinėje mokykloje? Kodėl?

      a) lenkų kalba, nes jo tėvai buvo sulen­kėję Lietuvos bajorai;

      b) lietuvių, nes jo tėvas buvo slaptos lietuviškos mokyklos daraktorius;

      c) rusų kalba, nes tuomet Lietuva įėjo į carinės Rusijos sudėtį ir buvo uždrausta lietuvių kalba; mokytojas net per pertrau­kas draudė kalbėti lietuviškai.

5. Dėl kokių priežasčių V. Kudirkai dvejiems metams teko pertraukti moks­lus Marijampolės gimnazijoje?

      a) sunkiai susirgo tėvas ir teko padėti dirbti namuose ūkio darbūs;

      b) V. Kudirka 1877 m. tėvo verčiamas iš­važiavo mokytis į Seinų kunigų seminariją;

      c) už lietuviškų knygų platinimą buvo ištremtas į Sibirą.

6. Kada tėvas jo išsižadėjo kaip sū­naus?

      a) kai mirė Kudirkos mama ir tėvas vedė kitą – šešiolikmetę kaimynę;

      b) kai buvo pašalintas iš seminarijos „dėl pašaukimo stokos“;

      c) kai tėvas turėjo skolų, tačiau iš sū­naus kunigo nesulaukė paramos.

7. Kokiu tikslu V. Kudirka išvyksta į Varšuvą?

      a) universitete studijuoja mediciną ir gauna gydytojo diplomą;

      b) caro žandarų ištremiamas kaip su­lenkėjęs aktyvistas, darąs neigiamą įtaką jaunimui;

      c) suserga džiova ir Lietuvos klimatas netinkamas jo silpnai sveikatai.

8. Pirmoji V. Kudirkos publikacija lietuviškoje spaudoje;

      a) 1888 m. „Lietuviškajame balse“ buvo išspausdintas originalus eilėraštis „Gražu, gražiau ir gražiausia“;

      b) 1885 m. „Aušroje“ išspausdintas eiliuotas satyrinis eilėraštis „Kodėl žydai nevalgo kiaulienos“;

      c) „Varpe“ išspausdinta „Tautiška gies­mė“, išgarsinusi V. Kudirką kaip poetą ir muziką.

9. V. Kudirka mėgo rašyti proginius eilėraščius. Kuris iš šių eilėraščių parašytas „Varpo“ pirmajam numeriai pažymėti? Kuris universiteto baigimo proga? O kuris „Varpo“ dešimtmečiui paminėti?

      a) „Tautiška giesmė“…

      b) „Labora“…

      c) „Varpas“…

10. Kurios aforistinės mintys yra iš V. Kudirkos eilėraščių?

      a) „Darbuosmės ir eisme,

                     kur šaukia tėvynė!

      Mylėsme ir gerbsme,

                    ką proseniai gynė!

      Tėvynė iš miego pabus.“

      b) „Gyvenimo knygą skaityk laps į lapą,

      Nestodams, kad kartais,

                   į tinginius kliuvęs,

      Tu nesupelytum ir neitum į kapą

      Be likusio ženklo, kad žmogumi buvęs.“

      c) „…visi sviete lygūs yr ponai,

      Nes visuos lygiai Kristus gyvena.“

      d) „Pirmyn gi, vyrai, už tėvynę.

      Už brangią žemę Lietuvos!

      Ją bočių bočiai amžiais gynė,

      Už ją ir jų vaikai kovos!“

      e) „Tėvynė žiūri į tave, kelkis – tu jai reikalingas!“

11. Kaip vadinasi vienintelis V. Kudirkos eilėraščių rinkinys? Kada išleistas?

      a) „Pavasario balsai“ (1895 m.);

      b) „Laisvos valandos“ (1899 m.);

      c) „Dainos“ (1894 m.).

12. Kokia menine priemone pagris­tas V. Kudirkos eilėraščio „Gražu, gra­žiau ir gražiausia“ pavadinimas? Kokiu tikslu?

      a) išvardijimas, norint pabrėžti siekių gausumą;

      b) gradacija (laipsniavimas), akcentuojamas siekių prasmingumas ir idealų sudė­tingumo didėjimas;

      c) metafora, siekiama emocionalumo ir vaizdingumo.

13. Iš kokio V. Kudirkos eilėraščio yra ši eilutė: „Vardan tos Lietuvos vie­nybė težydi“? Ar ji atitinka dabartinės kalbos kultūros normas?

      a) iš „Tautiškos giesmės“: „vardan“ yra polinksnis, todėl pagal dabartinės kalbos normas turėtų būti „Lietuvos vardan…“;

      b) taip, atitinka bendrinės kalbos nor­mas;

      c) iš „Tautiškos giesmės“: „vardan“ iš viso nebevartojamas, reikėtų keisti į „Dėl tos Lietuvos…“, tačiau saugant autorystę paliktas tuomet vartotas žodis.

14. Kas yra satyra?

      a) kūrinys, kuriame piktai juokiamasi iš neigiamų visuomenės gyvenimo reiški­nių ar žmonių ydų;

      b) komišką įspūdį sukeliantis žodžių žaismas, pagrįstas skirtingos reikšmės žo­džių garsiniu panašumu;

      c) netikėtas įžeidimas, klasta, nemalo­numas.

15. Ar tarp nurodytų kūrinių yra V. Kudirkos satyrų?

      a) „Paršiuko puota“;

      b) „Viršininkai“;

      c) „Lietuvos tilto atsiminimai“.

16. Kurie personažai yra iš V. Ku­dirkos satyrų?

      a) Paikžentis, Babunė Krauzė, Vacius Kozlovskis, Ardžinaldas Pumpas-Pumpotaukšlis;

      b) Kruglodurovas, Rylosujevas, Padleckojus, Kopeikoliubovas, Merzavcevas;

      c) Bibelforšeris, Rudnosiukas, Pimpaila, Molio Motiejus, Sieksnis Sprindžio vaikas.

17. Kokią išliekamąją vertę turi V. Kudirkos knyga „Statrašos ramsčiai“ (1890 m.)?

      a) tai surinktų liaudies dainų leidinys;

      b) tai pirmasis lietuvių kalbos rašybos vadovėlis;

      c) tai poetine proza parašytų vaizdelių ciklas.

18. Kada ir kur pirmąkart buvo paskelbta V. Kudirkos „Tautiška giesmė“?

      a) V. Kudirka šį kūrinį parašė ir paskel­bė literatūros, politikos ir mokslo dvimėnesiniame laikraštyje „Varpas“ 1898 m. lapkričio-gruodžio mėn. Nr. 6;

      b) pirmame laikraščio „Aušra“ nume­ryje 1883 m.;

      c) paskutiniame „Varpo“ numeryje 1906 m.

19. Kas parašė muziką. „Tautiškai giesmei“?

      a) Mikalojus Konstantinas Čiurlionis;

      b) Jonas Basanavičius;

      c) Vincas Kudirka.

20. Ką laisvalaikiu mėgo daryti V. Kudirka?

      a) mėgo smuikuoti;

      b) augino rožes;

      c) gamino muzikos instrumentus.

P. S. Tarp atsakymų gali būti ir keli va­riantai teisingi

Danutė Račkauskienė, Alytus

DIALOGAS / 2013 m. gruodžio 5 d. Nr. 45 (1064)

atsakymai

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *