Leksika: skolinių vartojimas

      Naujame 2013 m. „Kalbos patarimų“ knygos „Leksika: skolinių vartojimas“ leidime (pirmas leidimas 2005 m.) atsižvelgiant į viešosios kalbos polinkius, vartoseną (kai kurie siūlymai neprigijo, kai kurie skoliniai įgijo tam tikrų stilistinių reikšmės niuansų, reikalingų tam tikro stiliaus tekstuose ir pan.), pakeistas kai kurių skolinių vertinimas.     

      Skoliniai, kurių vertinimas pakeistas iš griežtesnio į du statmenus brūkšnius (vertinami kaip šalutiniai bendrinės kalbos normos variantai):

      altimètras tarpt. || tech. aukščiãmatis (buvo svet. vngt.)
      anšlãgas tarpt. || muz., teatr. añtplūdis (buvo svet. vngt.)
      anū̃kas, -ė skol. | vaikáitis, -ė (dukráitė, sūnáitis) (buvo skol. ||)
      archipelãgas tarpt. || geogr. salýnas (buvo svet. vngt.)
      aršùs, -ì skol. || 1. pìktas, -à; 2. kerštìngas, -a; 3. smarkùs, -ì; nartùs, -ì (buvo svet. vngt.)
      audiokanãlas tarpt. || tech. gar̃so dãžnių kanãlas (buvo svet. vngt.)
      autodidãktas, -ė tarpt. || savamõkslis, -ė (buvo svet. vngt.)
      bagètas tarpt. || spec. rė́mjuostė (buvo svet. vngt.)
      bãlius skol. || puotà, pókylis, póbūvis, pasilìnksminimas, vakarė̃lis (buvo svet. vngt.)
      bìntas tarpt. | vỹturas (buvo svet. vngt.)
      bintúoti tarpt. | vỹturiuoti; (ap)rìšti (buvo svet. vngt.)
      bistrò tarpt. || užkandìnė, ùžeiga (buvo svet. ntk.)
      bòileris tarpt. || (vandens) šildytùvas (buvo svet. vngt.)
      bordiū̃ras tarpt. || šalìgatvio bortẽlis (buvo svet. ntk.)
      bòrdinis, -ė tarpt. || tam̃siai raudónas, -a, vỹšninis, -ė (buvo hibr. vngt.)
      chãki tarpt. || rusvai̇̃ žalsvà (spalva) (buvo svet. vngt.)
      disciplinà tarpt. || 1. ped. dalỹkas; 2. drausmė̃ (antroji (drausmės) reikšmė buvo svet. vngt.)
      domkrãtas tarpt. || kėlìklis (buvo svet. vngt.)
      eklèras tarpt. | maist. plikýtas pyragáitis (buvo svet. vngt.)
      ekvãtorius tarpt. || geogr. pusiáujas (buvo svet. vngt.)
      ekvinòkcija tarpt. || astr. lygiãdienis (buvo svet. vngt.)
      fãkelas tarpt. || dẽglas (buvo svet. vngt.)
      farširúoti tarpt. || maist. įdarýti (buvo svet. vngt.)
      farvãteris tarpt. || jūr. laivãkelis (buvo svet. vngt.)
      fitomeliorãcija tarpt. || ž. ū. žéldinamoji meliorãcija (buvo svet. ntk.)
      forsúoti tarpt. || spar̃tinti; dìdinti (buvo svet. vngt.)
      fundameñtas tarpt. || pãgrindas, pãmatas, atramà (buvo svet. vngt.)
      furùnkulas tarpt. | šùnvotė (buvo svet. vngt.)
      futliãras tarpt. || 1. dė̃klas; makštìs; 2. įmaũtė; 3. akinìnė (buvo svet. ntk.)
      galà (koncertas) tarpt. || iškilmìngas, šveñtiškas (koncertas) (buvo svet. ntk.)
      garderòbas tarpt. || 1. (visà) aprangà; drabùžiai; 2. drabužìnė (buvo svet. ntk.)
      golbòlas tarpt. || sport. aklų̃jų riedulỹs (buvo svet. ntk.)
      grìlis tarpt. || keptùvas (buvo svet. vngt.)
      hospitalizúoti tarpt. || (pa)guldýti į ligóninę (buvo hibr. vngt.)
      incèstas tarpt. || kraujómaiša (buvo svet. vngt.)
      ingredieñtas tarpt. || 1. sudedamóji dalìs; 2. dgs. maist. sudėtìs (buvo svet. vngt.)
      kal skol. || 1. trìnka; 2. (kortų) málka (buvo svet. vngt.)

      kaladė̃lė skol. || 1. trinkẽlė; 2. kubẽlis (buvo hibr. vngt.)
      kalãnas tarpt. || zool. jū́rinė ū́dra (buvo svet. vngt.)
      kalkuliãtorius tarpt.  || skaičiuotùvas (buvo svet. vngt.)
      kapišònas tarpt. || gobtùvas (buvo svet. vngt.)
      kapòtas tarpt. || tech. añtvožas, dañgtis; gaũbtas (buvo svet. ntk.)
      karbùnkulas tarpt. | pìktvotė (buvo svet. vngt.)
      kãriesas tarpt. || ėduonìs (buvo svet. vngt.)
      klynas skol. || 1. tar̃pkojis, šãkumas; 2. antùkas, prãrėžas (buvo svet. vngt.)
      kontineñtas tarpt. || geogr. žemýnas (buvo svet. vngt.)
      kontineñtinis, -ė tarpt. || geogr. žemýninis, -ė (buvo svet. vngt.)
      kornišònai tarpt. || maist. (marinúoti) agurkė̃liai (buvo svet. ntk.)
      kòrtai tarpt. dgs. || sport. tèniso aikštýnas (buvo svet. vngt.)
      kòrtas tarpt. || sport. tèniso aikštẽlė (buvo svet. vngt.)
      krosbrýdingas tarpt. || ž. ū. (vei̇̃slių) krỹžminimas (buvo svet. ntk.)
      matrãcas skol. || rė́minis čiužinỹs (buvo svet. ntk.)
      meridiãnas tarpt. || dienóvidinis (buvo svet. vngt.)
      nesesèras tarpt. || reikmenìnė, reikmenų̃ dėžùtė, skrynẽlė (buvo svet. ntk.)
      ofèrta tarpt. || ekon. 1. rãštiškas pasiū́lymas; 2. siū́lomoji káina (buvo svet. ntk.)
      pándusas tarpt.  || núovaža, núožulna (buvo svet. ntk.)
      papamobìlis tarpt. || pópiežiaus automobìlis (buvo svet. ntk.)
      paralèlė tarpt. || geogr. lygiãgretė (buvo svet. vngt.)
      parkomatas tarpt. | bìlietų automãtas (buvo svet. ntk.)
      parkometras tarpt. | stovė́jimo skaitìklis (buvo svet. ntk.)
      parkuoti tarpt. || statýti (automobilį) (buvo hibr. ntk.)
      pìknikas tarpt. || ìškyla (buvo svet. vngt.)
      plastmãsė psn. || plãstikas (buvo svet. vngt.)
      plastmasi̇̀nis, -ė psn. || plastikìnis, -ė (buvo svet. vngt.)
      portjė tarpt. || svet. dùrininkas (buvo svet. vngt.)
      próanūkis, -ė skol. | próvaikaitis (pródukraitė) (buvo skol. ||)
      respektabilùs, -i̇̀ tarpt. || orùs, -ì; garbùs, -ì (buvo svet. vngt.)
      rolingbòlas tarpt. || sport. aklų̃jų mestìnis (buvo svet. ntk.)
      salvìnija tarpt. || bot. plūstìs (buvo svet. ntk.)
      siurprìzas tarpt. || staigmenà; netikėtùmas (buvo svet. vngt.)
      skelètas tarpt. || anat. griáučiai (buvo svet. vngt.)
      skvòšas tarpt. || sport. si̇́eninis (buvo svet. vngt.)
      snùkeris tarpt. || sport. ángliškasis biliárdas (buvo svet. ntk.)
      solstìcija tarpt. || astr. saulė́grįža (buvo svet. vngt.)
      šnìcelis tarpt. | maist. pjausnỹs (buvo svet. vngt.)
      švei̇̃corius tarpt. || dùrininkas, -ė (buvo svet. vngt.)
      tarpkontineñtinis, -ė tarpt. || tarpžemýninis (buvo svet. vngt.)
      tèsteris tarpt. || 1. tech. tikrìklis, tikrintùvas; 2. chem. bandìklis; 3. mėginỹs, mėginukas (buvo svet. ntk.)
      tofù tarpt. || maist. sòjų varškė̃ (buvo svet. ntk.)
      turnikètas tarpt. || sukami̇́eji vartẽliai, kryžmìniai vartẽliai (buvo svet. ntk.)
      vãjus skol. || 1. kampãnija; ãkcija; 2. triùkšmas, šurmulỹs, sujudìmas (buvo svet. ntk.)
      vulkãnas tarpt. || geogr. ugnìkalnis (buvo svet. vngt.)       
      Skoliniai, kurių vertinimas kiek pašvelnintas (iš svet. ntk. į svet. vngt.):
      amaretis svet. vngt. – maist. migdõlinis sausai̇̃nis (buvo svet. ntk.)
      banda svet. vngt. – 1. gaujà; 2. grùpė (buvo svet. ntk.)
      biplanas svet. vngt. – tech. dvìsparnis, dvispar̃nis lėktùvas (buvo svet. ntk.)
      brasas svet. vngt. – sport. plaukìmas krūtinè (buvo svet. ntk.)
      buksyras svet. vngt. – 1. vilktìs; 2. vilkìkas (buvo svet. ntk.)
      buljonas svet. vngt. – maist. sultinỹs (buvo svet. ntk.)
      butonjerė svet. vngt. – ãtlapo kilpẽlė; ãtlapo púokštė (buvo svet. ntk.)
      datatorius svet. vngt.– spec. dãtos spaũdas, datuotùvas (buvo svet. ntk.)
      deltaplanas svet. vngt. – av., sport. skraidỹklė (buvo svet. ntk.)
      diagonalė svet. vngt. – įstrižai̇̃nė (buvo svet. ntk.)
      espadrònas svet. vngt. – sport. kárdas (buvo svet. ntk.)
      getrai svet. vngt. – 1. blauzdìnės; 2. añtbačiai; 3. tam̃prės (buvo svet. ntk.)
      gilzė svet. vngt. – tūtà, tūtẽlė (buvo svet. ntk.)
      irisas svet. vngt. – bot. vil̃kdalgis (buvo svet. ntk.)
      kėgelbanas svet. vngt. – 1. sport. kė́glių tãkas; 2. kė́glinė (buvo svet. ntk.)
      kerlingas svet. vngt. – sport. akménslydis (buvo svet. ntk.)
      kronšteinas svet. vngt. – gémbė (buvo svet. ntk.)
      kūkalis svet. vngt. – bot. ráugė (buvo svet. ntk.)
      lamperija svet. vngt. – stat. ãpvadas; dailýlentė (buvo svet. ntk.)
      minoritetas svet. vngt. – mažumà (buvo svet. ntk.)
      mitelšpilis svet. vngt. – sport. pártijos vidurỹs (buvo svet. ntk.)
      mogulas svet. vngt. – sport. gūbrìnis (buvo svet. ntk.)
      monoplanas svet. vngt. – tech. vi̇́ensparnis, vienspar̃nis lėktuvas (buvo svet. ntk.)
      nipelis svet. vngt. – tech. 1. į̇́mova; 2. ùžmova (buvo svet. ntk.)
      parkingas svet. vngt. – (automobìlių) aikštẽlė (buvo svet. ntk.)
      pomponas svet. vngt. – siuv. bum̃bulas (buvo svet. ntk.)
      prekursorius svet. vngt. – chem. pìrmtakas (buvo svet. ntk.)
      primulė svet. vngt. – bot. raktãžolė (buvo svet. ntk.)
      rifliai svet. vngt. – spec. riẽvės (buvo svet. ntk.)
      rolmopsas svet. vngt. – maist. sil̃kių suktinùkas (buvo svet. ntk.)
      rozariumas svet. vngt. – rožýnas (buvo svet. ntk.)
      rozetė svet. vngt. – el. kištùkinis lìzdas (buvo svet. ntk.)
      salvija svet. vngt. – bot. šalavìjas (buvo svet. ntk.)
      satelìtas svet. vngt. – astr. palydõvas (buvo svet. ntk.)
      satelìtinis, -ė svet. vngt. – astr. palydõvinis, -ė (buvo svet. ntk.)
      sensorius svet. vngt. – tech. jutìklis (buvo svet. ntk.)
      serigrafija svet. vngt. – men. šilkogrãfija (buvo svet. ntk.)
      šarmas svet. vngt. – žavesỹs, patrauklùmas; kerai̇̃ (buvo svet. ntk.)
      šarnyras svet. vngt. – tech. lañkstas (buvo svet. ntk.)
      špalerinis, -ė hibr. vngt. – ž. ū. žardẽlinis, -ė (buvo svet. ntk.)
      špaleris svet. vngt. – ž. ū. 1. žardẽlis; 2. gyvãsienė (buvo svet. ntk.)
      štrichas svet. vngt. – 1. lìnija; brūkšnỹs; 2. brúožas (buvo svet. ntk.)
      štrichuoti svet. vngt. – brūkšniúoti (buvo svet. ntk.)
      triplanas svet. vngt. – tech. trìsparnis, trispar̃nis lėktùvas (buvo svet. ntk.)
      zinija svet. vngt. – bot. gvaizdū̃nė (buvo svet. ntk.)       
      Vertinimas pagriežtintas vos keleto žodžių:
      bicepsai svet. ntk. = raũmenys (buvo svet. vngt.)
      bukmeikeris, -ė svet. ntk. = lažýbų tárpininkas, -ė; totalizãtoriaus tárpininkas (buvo svet. vngt.)
      kliringas svet. vngt. – ekon. tarpùskaita (buvo tarpt. ||)
      kontrãktas svet. vngt. – sutartìs (buvo tarpt. ||)
      šampinionas svet. ntk. = bot., maist. pievãgrybis (buvo svet. vngt.)

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *