Vidurinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros privalomi programiniai autoriai ir konteksto autoriai

Tarpsnis

Privalomi autoriai

Konteksto autoriai

Renesansas

M. Mažvydas. Katekizmas (lietuviška eiliuota prakalba)

M. Daukša. Postilė („Prakalba į malonųjį skaitytoją“)

J. Radvanas. Radviliada (I d. 31-96 eil., III d. 85-169 eil.)

M. Husovianas. Giesmė apie stumbro išvaizdą, žiaurumą ir medžioklę (245-386, 655-826 eil.)

Lietuvos metraščiai („Apie Romos kunigaikštį Palemoną“, „Apie Gedimino sapną“)

A. Volanas. Ištrauka iš kūrinio Apie politinę arba pilietinę laisvę (5-6 sk.: „Kokie turi būti valstybėje įstatymai, kad piliečiai turėtų tikrą ir visišką laisvę“, „Apie tris žmonių luomus mūsų tautoje ir ar visi jie naudojasi ta pačia laisve“)

M. Radvila Našlaitėlis. Ištrauka iš Kelionės į Jeruzalę (Trečias laiškas)

A. Kulvietis. Tikėjimo išpažinimas

L. Sapiega. Trečiojo Lietuvos Statuto pratarmė LDK luomams

V. Šekspvras (W. Shakespeare). Sonetai (1, 5, 24, 65, 116, 132, 154). Hamletas

Barokas

M. K. Sarbievijus. Lyrika

Rekomenduojami kūriniai iš rinktinės Lemties žaidimai:

I,4. Krispui Levinijui, „Kad nepasitikėtų per daug jaunyste“;

I,7. Telefui Likui, „Skundžiasi likimo ir sėkmės nepastovumu“;

IV,12. Janui Libinijui, „Teisina savo vienišumą“;

IV,35. Pauliui Kozlovijui;

31 epigrama „Dieviškosios meilės strėlė. Sužeidei mano širdį (Gg 4,9)“.

K. Sirvydas. Punktai sakymų (ištrauka apie laisvą valią)

D. Naborovskis. Gyvenimo trumpumas. Apie tą patį

S. Pšipkovskis. Rudens ekvinokcijai

M. Pacas. Testamentas

P. Kalderonas de la Barka (P. Calderon de la Barca). Gyveni­mastai sapnas

Apšvietos (Šviečiamasis) amžius

K. Donelaitis. Metai

M. P. Karpavičius. Rinktiniai pamokslai („Pamokslas apie Dievui ir tėvynei naudingo jaunimo auklėjimą“, „Piliečio kalba Vilniaus vaivadijos kariuomenei“)

J. V. Gėtė (J. W. Goethe). Faustas (I dalis, II dalies pabaiga)

I. Kantas. Atsakymas į klausimą „Kas yra švietimas?“

XIX a. literatūra.

Romantizmas

A. Mickevičius. Eilėraščiai Romantika, Odė jaunystei, Akermano stepės. Poemos Vėlinės (II, IV dalis), Ponas Tadas (I kn. 1-40 eil.)

A. Baranauskas. Anykščių šilelis

V. Kudirka. Tautiška giesmė, Varpas, Labora. Iš mano atsiminimų keletas žodelių

Maironis. Pavasario balsai

Rekomenduojami eilėraščiai:

Taip niekas tavęs nemylės“, „Mano gimtinė“, „Jei kada pančiai nukris“, „Miškas ūžia“, „Užtrauksme naują giesmę“, „Nebeužtvenksi upės“, „Lietu­va brangi“, „Kur bėga Šešupė“, „Vilija (Neris)“, „Vilnius“, „Trakų pilis“, „Oi neverk, matušėle!“, „Milžinų kapai“, „Nuo Birutės kalno“, „Vakaras (ant ežero Keturių Kantonų)“, „Išnyksiu kaip dūmas“, „Pavasaris“, „Vasaros naktys“, „Užmigo žemė“, „Uosis ir žmogus“, „J. St.“, „Sudieu“, „Mergaitė“, „Marijos giesmė“, „Spjauki, drauguži, į viską!“, „Šatrijos kalnas“, „Vakaro mintys“.

A. Strazdas. Strazdas, Selianka aušra

S. Daukantas. Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių (fragmentai)

A. Baranauskas. Dainų dainelę, Kelionė Petaburkan (V dalis. „Nu, Lietuva, nu, Dauguva“)

Dž. Baironas (G. Byron). Kainas

A. Puškinas. K*** (Menu akimirką žavingą), Pranašas

F. Šileris (F. Schiller). Džiaugsmui. Laiškai apie estetinį žmo­gaus ugdymą (2, 6, 25, 26)

A. V. Vordsvortas (W. Wordsworth). Narcizai

F. Dostojevskis. Broliai Karamazovai (V knyga, V skyrius: Didysis inkvizitorius). Nusikaltimas ir bausmė

Žemaitė. Sutkai. Autobiografija

XX a. pradžios literatūra.

Realizmas.

Neoromantizmas.

J. Biliūnas. Liūdna pasaka.

Rekomenduojami apsakymai:

Vagis“, „Lazda“, „Ubagas“.

J. Tumas-Vaižgantas. Dėdės ir dėdienės

V. Krėvė. Skirgaila

A. Čechovas. Storasis ir plonasis. Žmogus futliare

Gi de Mopasanas (Guy de Maupassant). Pjeras ir Žanas

Šatrijos Ragana. Sename dvare

Ignas Šeinius. Kuprelis

B. Sruoga. Milžino paunksmė

XX a. vidurio modernioji literatūra

V. Mykolaitis-Putinas. Altorių šešėly. Tarp dviejų aušrų.

Rekomenduojami eilėraščiai:

Romansas“, „Pavasario saulėj“, „Vidurnaktį“, „Rudenio naktį“, „Tegu tave dievai“, „Rūpintojėlis“, „Iš saulėtų vaišių“, „Pasaka“, „Ant gęstančio laužo“, „Juodas Angelas“, „Nokturnas“, „Palaiminki mane“, „Tylūs ir nykūs“, „Fantazijos“, „Pavasario žemė“, „Skriski, are“, „Žemei“, „Džiaukis, žeme“, „Margi sakalai“, „Galiūnas“, „Gedula“, „Įvada“, „Viršūnė“, „Ilgesys“, „Įspėjimas“, „Paskandintojo varpo giesmė“, „Gelmių dangus“, „Lopšinė“, „Gimimo naktį“, Prisikėlimas“, „Kėlėsi laisvė“, „Ant temstančio tako“, „Merkiasi saulė“, „Prologas į Gedimino sapną“, „Iš auksinių rėmų“, „Nulenkime galvas“, „Nerandamai“, „Poeto meilė“, „Plaštakei“, „Dūmuos cigaro“, „Trys toastai“, „Taurė“, „Vergas“, „Pesimizmo himnai“, „Pabaiga“.

J. Savickis.

Rekomenduojamos novelės:

Kova“, „Fleita“, „Vagis“, „Ad astra“, „Jono Graužos nuotykiai“, „Mėnesiena“.

J. Aistis.

Rrekomenduojama eilėraščiai iš rinktinės „Daina graudyn ir įstabyn“: „Prologas“, „Apie pavasarį“, „Rugpjūčio naktis“, „Ir pasakys“, „Andai“, „Lorelei“, „Džiazas“, „Šv. Pranciškus“, „Laimės link“, „Miškas ir lietuvis“, „Peizažas“, „Karaliaus šuo“, „Ėjau laukais“, „Kūrimo valanda“, „Persevalis“, „Ak, kaip gera man…“, „Imago mortis“, „Snaigė“, „Karavanas“, „Katarsis“, „Man tave“, „Vienas kraujo lašas…

H. Radauskas.

Rekomenduojami eilėraščiai iš rinktinės „Pasauliu ne­tikiu, o pasaka tikiu“: „Pasaka“, „Fontanas“, „Dainos gimimas“, „Homero jaunystė“, „Girtuoklis grįžta namo“, „Laiškai sau pačiam“, „Strėlė danguje“, „Mergaitė pajūry“, „Šventė parke“, „Gėlė ir vėjas“, „Kaštanas pradeda žydėt“, „Lietus“, „Rudens veidas“, „Angelas ir sesuo Angelika“, „Vakaras“, „Pavasario naktis“, „Žiemos daina“, „Veneros gimimas“, „Katės“, „Raudoni medžiai“, „Balti malūnai“, „Vienaragis“.

J. Baltrušaitis. Eil. Mana mintis – žvaigždžių slapties troški­mas…, Gėlė, Ave, crux!, Audėja, Amžių žvaigždynas

Š. Bodleras (Ch. Baudelaire). Eil. Gulbė, Kelionė, Dvigubas kambarys

P. Verlenas (P. Verlaine). Eil. Saulėleidžiai, Rudens daina, Lakš­tingala, Begalinė plynė…, Aukštai dangus virš stogo štai…

R. M. Rilkė (R. M. Rilke). Poezija (eil. Rievėm besivejančiom gyvenu…, Vienatvė, Ruduo, Alyvų sodas, Poetas, Karuselė (Liuk­semburgo parkas)

F. Kafka. Metamorfozė

M. Kulbakas. Poema Vilnius

F. T. Marinetis (F. T. Marinetti). Futurizmo manifestas. „Ketu­rių vėjų“ manifestas

A. Achmatova. Erškėtis žydi (eil. Pilkaakis karalius, Vakare, Amato paslaptys 1-3). Requiem (Vietoj pratarmės. Paskyrimas, IX. Epilogas)

K. Kavafis. Eil. Itakė, Belaukiant barbarų, Termopilai, Menui atidaviau

O. Mandelštamas. Eil. Man duotas kūnas, visas dovanų, Pro miglas skausmingo tavo veido…, Už vaikus, kur užgimt grynakraujais turės…, Priimki džiaugsmą iš manųjų rankų…, Už tai, kad nesaugojau tavo delnų dovanos…

A. Pasternakas. Poezijos apibrėžimas, Čia pabrėžta nagu…, Hamletas

O. Milašius. Eil. Lietuva, Naktį sustojusi karieta, Lapkričio simfonija

H. Hesė (H. Hesse). Stepių vilkas

S. Nėris. Diemedžiu žydėsiu

Rekomenduojami eilėraščiai:

Diemedžiu žydėsiu“, „Tu nubusi“, „Saulės kelias“, „Vakaras jūroj“, „Alyvos“, „Baltas takelis“, „Aš nenoriu mirti“, „Saulės kūdikėlis“, „Benamės varnos“, „Kam tą vakarą“, „Kaip ašara“, „Varnos“, „Dėdės“, „Nepažįstamai draugei“, „Mažoji mano geiša“, „Dvi dešimti sū“, „Šį rudenį“, „Laukų našlaitės“, „Mano vaikelis“, „Keleivis“, „Einam“, „Išėjai tu“, „Lūpos išbalę“, „Kas žinojo“, „Tėvelis miega“, „Motutės ašaros“, „Senelės pasaka“, „Atlanto nugalėtojui“, „Visur aš ją matau“, „Beržai“, „Amžinas keleivi“, „Rudenio arimuos“, „Rudenio vieškeliu“, „Sūnus palaidūnas“, „Ledinės dykumoj“, „Pabėgusi laimė“, „Saulės kraujas“, „Pavasaris kalėjime“, „Audros paukštis“, „Klajūnėlis“, „Ant laukinio žirgo“, „Bangų barami“, „Prakeikimas“, „Naktį nykią“.

B. Brazdžionis. Ženklai ir stebuklai

Rekomenduojami eilėraščiai:

Sulamita“, „Kristaus paieškojimas“, „Paskutinis lapas“, „Regėjimas“, „Pavasario varpai“, „Procesija į Kristų“, „Bethlehem“, „Javų alegorija“, „Keleiviai“, „Motinai“, „Dienos“, „Mūsų metai“, „Ugninis stulpas“, „Ateities paveikslas“, „Ugniavietė užgeso“, „Rubajatai“, „Benamė paukštė“, „Malda girioj“, „Mėnulio spinduly“, „Vakaro kamelija“, „Tolimas kaimas“, „Lietuvos motina“, „Jaunystės vainikas“, „Ženklų psalmė“, „Valsas miserere“, „Girkite Dievą“, „Preliūdas į Kristaus gyvenimą“, „Balto balandžio mįslė“, „Nelaimingi miestai“, „Žmogaus stebuklas“.

A. Miškinis. Varnos prie plento

Rekomenduojami eilėraščiai:

Daug ižo upėm praūžė“, „Yra tokia daina“, „Daina agonijoj“, „Taip gera būtų pagyvent be rūpesčio…“, „Apatiškas ruduo“, „Eilėraštį drebančiom rankom…“, „Prajojo vakaras ant žvaigždžių pulko…“, „Legenda“, „Už klojimo saulė prakirpo pilką skliautą…“, „Kaip sniegas, kaip žiedai, kaip muzika…“, „Žodžiai iš lauko“, „Vyšnioms žydint“, „Toks nuogas, toks nuogas ruduo…“, „Rudens vakaras“, „Ko Kristus žodžiais verkė“, „Aš negaliu išpasakyt…“, „Agonija“, „Atapleška atašnara pavasaris!..“, „Lietuva!“, „Ruduo“, „Žiema“, „Tautiška daina“, „Liaudies dainos eilėraštis“, „Baladė“, „Sudie, žalioji Lietuva…“, „Išėjo Dievas kaži kur…“, „Laimė rudeniniame palte“, „Aš tave norėjau išnešti iš rudenio…“, „Melodeklamacija“, „Saulė žemėn bėrė šimtą spindulių…“, „Supk, linguok, paruge, vakaro ariją…“, „Nebežinau, kas daros…“, „Daina apie saulėtus namus“, „Be dedikacijos“, „Priešingais keliais“, „Laiminga meilė“, „Kūčių vakaro pasaka“, „Peizažas“, „Pavasaris“, „Pas tėvą, aukštaičiuose…“, „Linksmas eilėraštis“, „Vėlybas pavasaris“, „Sidabro nuotrupa“, „Dainelė“, „Rugsėjis“, „Vai, tai bus man šį vakarą gera…“, „Per paruges, per vasarojų…“, „Ištrauka“, „Nebe pirma meilė“, „Juokias vakaras po miestą…“, „Tikrai sakau…“, „Ironija“, „Gegužis lakštingalom plūdos…“, „Improvizuoja rugiai“, „Žiemos naktis“, „Metalinis varnas“, „Pėstininkai“, „Žalių rūtų Lietuvoje“, „Kažin ar atmena Emilija…“, „Žaliojo ilgesio žodžiai“, „Pavasaris be manęs“, „Flirtuoja vasara“, „Žalia ir žalia! Nuobodu baisiai…“, „Vasara baigiasi“.

A. Vaičiulaitis. Vidudienis kaimo smuklėje

XX a. vidurio katastrofų literatūra.

Egzistencializmas.

S. Nėris. Prie didelio kelio

Rekomenduojami eilėraščiai:

Maironiui“, „Ar žiburėlis lauks“, „Jei aš nesugrįžtau“, „Dagilėlis“, „Rugsėjo žvaigždės“, „Vėl sniegti“, „Odisėja“, „Troškulys“, „Kur baltas miestas“, „Laiškelis“, „Aš tau pavydžiu“, „Kaip tave mylėtau“, „Namo“, „Prie šaltinio“, „Ateik!“, „Širvinta“, „Tolimas sapnas“, „Prie didelio kelio“, „Partizanai miškuos“, „Sakalai broleliai“, „Rudens naktys“, „Vėlinės“, „Stepės“, „Pusnys“, „Užpustyti keliai“, „Dideliam name“, „Bendrakeleivis“, „Beteisė“, „Savęs aš gailiuos“, „Pelėda“, „Už gyvybę tu brangesnė“, „Lietuvai“, „Kas priespaudą šitą pakels“, „Tėvynei“, „Myli tėviškę lietuvis“, „Dainuok, širdie, gyvenimą“, „Kodėl tyli žemė“, „Lakštingala negali nečiulbėti“, „Grįžkit“, „Aš sakalėlis“, „Viltis“, „Sugrįžimas“, „Saulytė“, „Rudenį“, „Donelaitis“, „Žandarai išvežė mokytoją“, „Nelauktoji“, „Močiutė“, „Lauk manęs“, „Tavęs aš laukiau“, „Negesk, žiburėli“, „Ką pasakytų motinėlė“, „Vilnele!“, „Prie Stalingrado“, „Mes eiliniai“, „Jų veltui lauks“, „Virkdo vėjas“.

B. Sruoga. Dievų miškas

A. Škėma. Balta drobulė

A. Kamiu (A. Camus). Svetimas

V. Mačernis. Metai

Rekomenduojami sonetai iš rinktinės „Po ūkanotu nežinios dangum“: „Rudens sonetai“ (4, 7, 12, 13, 19, 21, 25), „Žiemos sonetai“ (2, 4, 9, 10, 24, 25, 28, 29, 31, 34), „Pavasario sonetai“ (l, 3), „Vasaros sonetai“ (1, 2), „Pavargimas“.

V. Mykolaitis-Putinas. Vivos plango

B. Krivickas.

Rekomenduojami eilėraščiai: „Rudenio lygumose“, „Laukinių rožių šlamesys“, „Viena vasara“, „Rudens melodija“, „Žiema“, „Žiaurusis Dievas“, „Dovydas prieš Galijotą“.

A. Miškinis. Psalmės

D. Grinkevičiūtė. Lietuviai prie Laptevų jūros

I. Meras. Lygiosios trunka akimirką

P. Levi. Jei tai žmogus

K. Bradūnas. Pasirinkti eilėraščiai

A. Nyka-Niliūnas. Orfėjaus medis (pasirinkti eilėraščiai)

A. Mackus. Neornamentuotos kalbos generacija

Rekomenduojami eilėraščiai:

Atsklanda“, „I [Pabudimas viešpaties angelo]“, „II [Tai įtampos kupinas laikas]“, „Litanija“, „Į apvalią spalvą“, „III [Už kieno nuodėmes]“, „Malda“, „Hermetiškoji daina“, „Melskimės, vasara artinas“, „Pokalbis su mirusiais vaikais“, „Pokalbis apie negyvųjų gimimą“, „Dvi grubios variacijos iškankintam plotui“, „Vinjetė“, „IV [Atsiųsk sopulingą raudą]“, „Liaudiškoji“, „Hermetiškoji daina su refrenu“, V [Lėtais vakarais]“, „Į tobulą įtampą“, „Užsklanda: rečitatyvas ir šauksmas“.

K. Ostrauskas. Gyveno senelis ir senelė

S. Beketas (S. Beckett). Belaukiant Godo

Modernioji XX a. antrosios pusės literatūra

Just. Marcinkevičius. Mažvydas.

Rekomenduojami eilėraščiai iš rink­tinės „Amžino rūpesčio pieva“: „Močiutės mūsų“, „Anapus Nemuno“, „Sena abėcėlė“, „Gyvenimas“, „Neši mane arčiau savęs, žemele…“, „Du eilėraščiai“, „Kad giedočiau tave“, „Nusilenkimas žolei“, „Išvada“, „Pasigailėjimo arba Vėlinių sonetas“, „Lopšinė gimtinei ir motinai“, „Eilėraščio artėjimas“, „Amžiaus pabaiga (V)“, „Diena atrištom akim (1989 m. Vasario 16-oji)“, „Ant vasaros kaklo šermukšniai jau noksta“, „Dėkojimas už rudeninį saulės spin­dulį“, „…apgraibomis, prie šulinio seno pasilenkiau…“

M. Katiliškis. Miškais ateina ruduo

J. Aputis. Keleivio novelės

Rekomenduojamos novelės:

„Va­karėjant gražios dobilienos“, „Lidija Skoblikova ir tėvo žingsniai“, „Įveikti save“, „Šūvis po Marazyno ąžuolu“, „Užšalusios skulptūrų akys“.

S. Geda.

Rekomenduojami eilėraščiai iš rinktinės mokyklai „Gedimino valstybės fragmentas“: „Lietuvos atsiradimas“, „Arkliai siūbuoja žalią horizontą…“, „Buvau į Lietuvą išėjęs…“, poema „Strazdas“ (dalis „Žemės arimas“), „Jotvingių žemė“, poema „Delčia rudenė deivė“ (III dalis), po­ema „Bilhana“ (Pirmoji pynė), poema „Nakties žiedai“ („Viešpaties rožių ilgesys“, „Septyneilis apie nebyliąją prapultį“), „Trieiliai birželio naktį“, ciklas „Maironio mirtis“, „Giesmė apie pasaulio medį“, „Giesmė apie gimtąją pirkią“, „Giesmė apie šventąją Lietuvos upę“, „Sonetas Andriui Višteliui“, „Sonata“, „Gedimino valstybės fragmentas“, „Himnas laukų krosnelei“.

V. Mykolaitis-Putinas. Būties valanda. Langas

E. Mieželaitis. Žmogus

K. Saja. Mamutų medžioklė

Č. Milošas (Cz. Miłosz). Isos slėnis

R. Granauskas. Su peteliške ant lūpų

B. Vilimaitė. Papartynų saulė

M. Martinaitis.

Rekomenduojami eilėraščiai: „Severiutės rauda“, „Kvai­lutės Onulės rauda“, „Kaip Kukutis protą atgavo“, „Nakvynė pas žemaitį Kukutį“, „Nežinomo dailininko paveiks­las“, „Prisiminimas (Serbenta)“, „Paskutinis atsisveikinimas su Kukučiu“, „Kukutis muša savo mirtį“, „Kukučio apsilankymas Vilniuje“, „Kukutis nori pamatyti tėvynę“, „Tvanas“, „Ašara, – dar tau anksti“, „Mano žemė sulaukė amnestijos“, „Kai sirpsta vyšnios Suvalkijoj“, „Sutartinė“, „Išleistuvių nuotrauka Aleknynės mokykloje“, „Prisiminimas (Paserbenty giedant mojavas)“, „Daina apie smurtą“, „Daina apie neparašytą eilėraštį“, „K. B. Margaritai apie virtualią tikrovę“.

J. Strielkūnas. Pasirinkti eilėraščiai

T. Venclova. Pasirinkti eilėraščiai

V. P. Bložė. Pasirinkti eilėraščiai

Č. Milošas.

Rekomenduojami eilėraščiai iš rinktinės „Rinktiniai eilėraščiai“: „Mano tėvynėje“, „Campo di Fiori“, „Mittelbergheim“, „Niekad tavęs, mieste“, „Žuvis“, „Valanda“, „Rue Descartes“, „Filologija“, „Sodyba“, „Lanka“.

J. Brodskis. Vaizdas į jūrą (eil. Sustojimas dykumoje, Nuo pa­kraščių į centrą, Lietuviškas divertismentas. Kalba Sorbonoje)

K. Skujeniekas (K. Skujenieks). Aš esu toli viešėjęs (eil. Vėlė, Saga, Lyguo, Pakerėtas žilvitis, Tai maža tėvynė mano,būsiu kaip parke suolas)

J. Degutytė. Šiaurės vasaros

Liūnė Sutema. Badmetis

V. Šimborska (W. Szymborska). Poezijos rinktinė (eil. Pašne­kesys su akmeniu, Po viena žvaigždele, Gyvenimo aprašymas, Galimybės, Katinas tuščiam bute)

J. Vaičiūnaitė.

Rekomenduojami eilėraščiai: „Funikulie­rius“, „Kavinukas su pastoralėm“, „Ateis sekmadienis“, „Užsidega kavinių ugnys“, „Vilnius. Miesto vartai“, „Sau­lėgrąža“, „Ižo rožės“, „Kanonas Barborai Radvilaitei“, „Senos fotografijos“, „Staccato“, „Trys gulbės“, „Kadrilis“, „Geltoni namai su verandom“, „Sniego gniūžtės“.

N. Miliauskaitė. Uždraustas įeiti kambarys

Nepriklausomybės laikų literatūra

 

A. A. Jonynas. Nakties traukinys

A. Marčėnas. Eilinė

Rekomenduojami eilėraščiai: „Klaida“, „Taip“, „Erškėčių krūmas dūzgia“, „Šitoj erdvėj prieš pat užmingant“, „Mano Neris“, „Gruodis“, „Metai be žiogo“, „Radausko nužudymas“, „Siaurukas čia suka į saulę“, „Žiedlapis kris į tenai“, „Vidurnaktis“, „Plikledis Katedros aikštėje“, Second Hand“, Įtakos“, „Du bandymai“, „Beveik ligi Šventosios“, „Kartais abejoju autoryste“, „Regnum MMIII“, Maxima“, Kontaktai“.

D. Kajokas. Meditacijos

S. Parulskis. Mirusiųjų

G. Grajauskas. Kaulinė dūdelė (pasirinkti eilėraščiai)

J. Kunčinas. Tūla

R. Gavelis. Jauno žmogaus memuarai

J. Erlickas. Knyga

V. Juknaitė. Išsiduosi. Balsu

D. Kalinauskaitė. Niekada nežinai

G. Radvilavičiūtė. Suplanuotos akimirkos

Ch. L. Borchesas (J. L. Borges). Smėlio knyga

M. Ivaškevičius. Madagaskaras

      Pastaba. Bendrojo ir išplėstinio kurso privalomų konteksto autorių pavardės ir kūrinių pavadinimai paryškinti.

 

Pagal Daivą Binkienę, Ugdymo plėtotės centro metodininkę

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *