Teksto ir kalbos suvokimo užduotys

    Teksto ir kalbos suvokimo užduotys 

 

 

 

Vilija Vilkienė

LIETUVIŲ KALBA

„Šviesa“, Kaunas, 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

      Mielas dešimtoke,

      ši knyga – tik tau. Joje rasi užduočių, kurias atlikęs galėsi įsivertinti, kaip esi pasirengęs pasiekimų patikrinimui. Knyga parengta pagal pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) struktūrą: tai kalbėjimo, rašymo užduotys ir testai.

      Kalbėjimo dalyje pateiktos visos ankstesnių metų ir naujos kalbėjimo temos bei potemių pavyzdžiai.

      Rašymo dalyje yra po tris visų keturių žanrų pavyzdžius su įvestimis.

      Testo dalyje pateikta 10 testų, kuriuos sudaro teksto ir kalbos sistemos suvokimo užduotys. Knygos gale rasi šių testų atsakymus ir vertinimus.

      Sėkmės tikrinantis!

 

Teksto suvokimo užduotys

   

      Perskaitykite tekstą ir atlikite užduotis.

      I

      Šiandien prisiminiau aš vieną nuotykį iš savo bundančios vaikystės metų,

      Tą tylų vasaros sekmadienį, keliavusį pro mus, –

      Kai ašen ir senolė – dviese –

      Palikę buvom saugot ir dabot namus.

 

      Didžiajam kambary, prie stalo, pievų, ežerų, pelkynų gėlėmis papuošto,

      Iš didelių maldaknygių senolė meldėsi, atsidūsėdama slapčia,

      Ir ašen, supamoj kėdėj sėdėdamas,

      Ilgai stebėjau saulės langą grindyse.

 

      Laukuos girdėjau vasaros vidudienio kvėpavimą. –

      Jaučiau, kaip jis ateina pas mane pro atviras duris

      Ir, lyg sapne matytos karalaitės pirštais

      Lengvai paliečia kaklą, lūpas ir akis.

 

      Tiktai staiga į mano langą krito paukščio išskėstų sparnų šešėlis,

      Pridengdamas man šviesų džiaugsmą ir svajas.

      Aš suvirpėjau, puoliau prie senolės

      Ir verkdamas kritau į jos rankas.

 

      Patyrus mano nuotykį, senolė prašė nebeverkt,

      Nušluostė ašaras ir pažadėjo gint mane

      Nuo paukščio, kurs, atskrisdamas iš tolimos šalies, pakirto spindulių pluoštus,

      Sudarančius man šviesų saulės langą grindyse.

 

      Ji sakė man, kad galime svajot, tikėt ir džiaugtis:

      Yra pasauly tik jaunystė, saulė ir namai,

      O tolimų, nežinomų kraštų klajūnai, tie erdvėj paklydę paukščiai,

      Čia žemėj lankosi retai.

 

      II

      Praėjo daugel metų. Ir senolė mirė.

      Neliko kambary gėlių, neliko nė maldaknygių senų,

      Ir širdyje skaistaus anų dienų tikėjimo

      Neliko nė ženklų.

 

      Nors kartais manyje suspindi saulės langas

      Ir plečiasi lyg medis laisvėje aukštyn, platyn, –

      Iš tolimų, nežinomų kraštų atklysta tas erdvių klajūnas paukštis

      Ir meta didelių sparnų šešėlį mano džiaugsmo vidurin.

 

      Ir, kai nėra kur veido nevilty priglaust,

      Aš skausmo išplėstom akim matau,

      Kaip traukias nuo manęs vidudienis, kaip slenka jis į vakaro šalis,

      Ir silpsta jo kadais linksmai skambėję žingsniai,

      Ir šnabžda kaitroje pavytę žolės:

      Jis niekad niekad nebegrįš.

 

      Ir aš matau, kaip bunda vakaras, slypėjęs miško pakraščių šešėliuos,

      Matau, kaip slenka jis per lygumas plačias,

      Kaip motinos – mirties šaltom, kaulėtom rankom

     Apglėbia mano darbo ir kančios dienas.

Vytautas Mačernis. Ketvirtoji vizija

 

      1. Įvardykite pateikto teksto literatūros rūšį. (1 taškas)

      2. Aptarkite kalbančiojo poziciją. Kieno akimis – vaiko ar suaugusiojo – matomas vaizdas? (2 taškai)

      3. Įvardykite I dalies konkretų prisiminimų laiką ir erdvę. (2 taškai)

      4.1. Veiksmo erdvė detalizuota. Apibūdinkite ją išsamiai. (2 taškai)

      4.2. Kokius jausmus toks vaizdas lemia? (1 taškas)

      4.3. Tokia aplinka lemia tam tikrus vaiko jausmus. Apibūdinkite juos. (1 taškas)

      5. Nuo kurio posmo keičiasi nuotaika? Kodėl ji kinta? (2 taškai)

      6. Kokią vaiko reakciją lemia svajonių ir realybės neatitikimas? Išrašykite žodžius, kuriais nusako­mos pakitusios vaiko emocijos. (2 taškai)

      7. Ar „paukščio šešėlis“ susijęs su išorinėmis – fizinėmis ar vidinėmis – dvasinėmis – grėsmėmis? Ras­kite teisingą atsakymą pagrindžiančią citatą ir ją išrašykite. (2 taškai)

      8. Kokį pasaulį senolė piešia vaikaičiui? Kodėl tokį? (2 taškai)

      9. II dalyje pakinta veiksmo situacija ir laikas. Pasakykite pagrindinius akcentus. (1 taškas)

      10. Kaip pakito piešiama aplinka, palyginti su I dalimi? Nurodykite visas detales. (1 taškas)

      11.1. Kaip suprantate metaforą „manyje suspindi saulės langas“? (1 taškas)

      11.2. Ar dažnai šį „spindėjimą“ patiria žmogus? Kuris žodis tai pasako? (1 taškas)

      12. O ką simbolizuoja paukščio sparnas ir jo metamas šešėlis? (1 taškas)

      13. Palyginkite dvi tekste paryškintas citatas. Ką apie vaikystės ir brandaus gyvenimo patirtį kalba žmogus? Kaip pasikeitė situacija? (2 taškai)

      14. II teksto dalyje ryškios laiko nuorodos: vidudienis, vakaras. Ar tai tik paros metas? Kaip dar gali­ma jas paaiškinti? (1 taškas)

      15. Vytautas Mačernis – kūrėjas, nagrinėjęs filosofinius klausimus. Ką apie žmogaus vidinės būsenos kaitą priklausomai nuo laiko kalba eilėraštis? Suformuluokite pagrindinę mintį. (2 taškai)

Iš viso už teksto suvokimo užduotį 27 taškai

 

Kalbos sistemos suvokimas

 

      1. Sudėkite skyrybos ženklus, įrašykite praleistas raides, žodžius parašykite kartu arba atskirai. (10 taškų)

      Bet vėl(gi) _______ galima paprieštarauti kad poetinis žodynas yra ir gyvas ir besikeič__ntis kad laikui bėgant kai(kas) _______ jame numiršta t. y. lieka senosios poezijos posm__se. Bet vis__(tai) ________ vyksta labai iš(lėto) ________ nes poezija be(galo) __________ nepatikli ir atsargi panelė nauj__j__ žodį įsileidžia tik tada kai jau tikrai įsitikina kad be jo neišreikš nieko (nei, nė) __________ daikto (nei, nė) ________ būs__nos (nei, nė) ________ reiškinio esmės.

      Eilėraštis be(abejo) _________ ir tikrovės įvertinimas ir nauja meninė priemonė kurioje bej__ ir(gi) _________ galima gyventi. Bet kad (ka__,kas) galėt__ įeiti į eilėraštį jame turi būti durys.

Pagal Just. Marcinkevičių

 

      2. Atlikite 2.1 ir 2.2 užduotis.

      Geriausi dalykai visados yra šalia: kvėpavimas, šviesa tavo akyse, gėlės po tavo kojomis, kasdienės pareigos, kelias į tiesą, kuris prasideda tiesiai prieš tave. Neraškyk žvaigždžių danguje, bet dirbk kaip dirbęs paprastus darbus ir būk tikras – įprastos pareigos ir kasdienė duona yra saldžiausi dalykai gyvenime.

      Todėl mano tykios dienos užpildytos paprastų dalykų, kurie džiugina mane, – tai grakščiai plazdančios užuolaidos, po langu linguojantis augalas, šviežiai nuskintos rožės vazoje, nušluostytas stalas ir šviestuvas šalia krėslo. Ir mėgstamiausių knygų krūvelė.

Robertas Luisas Stivensonas

      2.1. Morfologiškai išnagrinėkite paryškintus žodžius. Jei žodis neturi kokio nors požymio, pažymėkite brūkšnį (–). Taip pat pažymėkite, kokia sakinio dalimi šis žodis eina sakinyje (veiksniu, tariniu, pažyminiu, papildiniu ar aplinkybe). (5 taškai)

Žodis

Kalbos dalis Veiksmažodžio forma

Giminė

Skaičius

Linksnis

Laikas

Asmuo

Kuo eina sakinyje?

neraškyk

 

 

 

 

 

 

 

kasdienė

 

 

 

 

 

 

 

užpildytos

 

 

 

 

 

 

 

užuolaidos

 

 

 

 

 

 

 

mėgstamiausių

 

 

 

 

 

 

 

      2.2. Paryškintus žodžius suskirstykite reikšminėmis žodžio dalimis. Užpildykite lentelę. (5 taškai)

Žodis

Priešdėlis

Šaknis

Priesaga

Galūnė

Sangrąžos dalelė

Kamienas

neraškyk

 

 

 

 

 

 

kasdienė

 

 

 

 

 

 

užpildytos

 

 

 

 

 

 

užuolaidos

 

 

 

 

 

 

mėgstamiausių

 

 

 

 

 

 

 

      3. Skliausteliuose nurodykite sakinių rūšį pagal sandarą (vientisinis, sudėtinis prijungiamasis, sudė­tinis sujungiamasis, bejungtukis, mišrusis). (3 taškai)

      1. Geriausi dalykai visados yra šalia: kvėpavimas, šviesa tavo akyse, gėlės po tavo kojomis, kasdienės pareigos, kelias į tiesą, kuris prasideda tiesiai prieš tave.

      (____________________________________)

      2. Neraškyk žvaigždžių danguje, bet dirbk kaip dirbęs paprastus darbus ir būk tikras – įprastos pa­reigos ir kasdienė duona yra saldžiausi dalykai gyvenime.

      (____________________________________)

      3. Todėl mano tykios dienos užpildytos paprastų dalykų, kurie džiugina mane, – tai yra grakščiai plazdančios užuolaidos, po langu linguojantis augalas, šviežiai nuskintos rožės vazoje, nušluostytas stalas ir šviestuvas šalia krėslo.

      (____________________________________)

Helen Exley. Džiaukis gyvenimu

 

      4. Raskite tekste bent po du sinonimus, antonimus, frazeologizmus ir daugiareikšmius žodžius. (4 taškai)

      Išėjau iš namų toks liūdnas, toks nusiminęs, net graudu, tiesiog verkti norisi. Visai mane bėdos pri­spyrė! Visi mane peikia, niekas pagirti nenori. Baisu namiškiams į akis pažiūrėti…

      O aš juk baigiau tą 10 klasę! Na ir kas, kad vieną pataisą gavau, bet užtai visų kitų dalykų kursą išėjau. Todėl duokit man ramybę, atsiimkit visus kaltinimus, kad esu tinginys ir moku tik juokus krėsti…

      Štai baigsiu mokslus, uždirbsiu daug pinigų. Tada mamai gražų žiedą su rubino akim nupirksiu, tė­čiui – naują kostiumą padovanosiu. Tegul žino visi, kad ir aš ne iš kelmo spirtas!!!

      Sinonimai ____________________________________________

      Antonimai ____________________________________________

      Frazeologizmai ________________________________________

      Daugiareikšmiai žodžiai _________________________________

atsakymai

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *