Testas Nr. 21

Teksto suvokimas, skyryba, rašyba, kalbos kultūra

 

      1. Perskaitykite tekstą ir atsakykite į pateiktus klausimus.
 

Alfonsas Nyka-Niliūnas

HENRIKO RADAUSKO GRĮŽIMAS

(ištraukos iš straipsnio)

      Mūsų literatūros kritikos, kaip ir pačios literatūros, savotiškos tragedijos priežastis – kad jos nuo pat kūdikystės turėjo eiti sunkią baudžiavą tautinio renesanso kovose ir todėl neturėjo pakankamai laiko atsidėti specifinės savo srities problemoms. Minėtoms kovoms pasibaigus ir prasidėjus laisvo gyvenimo epochai, ar tai iš per didelio uolumo, ar tai negalėdama užmiršti anų garbingų kovų dėl tautos egzistencijos, mūsų literatūra ir kritika nesugebėjo atsižadėti anai epochai būtino sąlygiškumo ir tolesnėje savo veikloje naudojosi tais pačias metodais. Kaip tik dėl to mūsų literatūros kritika nesugebėjo išbristi iš vaiko amžiaus ir dar šiandien privalo tęsti skurdžią neūžaugos egzistenciją. Vertindama su didžiausiomis nuolaidomis, pripažindama tik už patriotizmą arba tariamą gilumą (Vydūną, Motiejų Gustaitį), mūsų literatūros kritika, su negausiomis išimtimis, virto tuščiu plepėjimu arba motyvų registravimu (poezijoje) ir tipologine klasifikacija bei turinio atpasakojimu (beletristikoje), visiškai apleisdama esminės formos bei literatūros technikos problemas. (…)

      Skaitytojai instinktyviai pasidavė sąlygų padiktuotam reikalavimui – visa, kas tik lietuviška, vertinti palankiai, taikant patriotinį vertinimo metodą. Tūli rašytojai irgi prisitaikė prie publikos skonio ir aktyviai įsijungė į kovą už reikalavimų sumažinimą. Recenzentų bei kritikų kėdes, pasinaudodami padėtim, užėmė nekvalifikuoti žmonės, pasiruošę viską su didžiausiu entuziazmu vertinti. Ši nespecialistų invazija sujaukė ir taip jau silpną mūsų literatūros kritiką, paversdama ją beprasmio superliatyvizmo* kratiniu. Be to, jie smarkiai dezorientavo publiką. Iš jų sužinojome, kad viskas pas mus yra europinio arba pasaulinio dydžio (poetai, aktoriai, dailininkai). Dėl to mums dabar ir iškyla labai savotiška kritikos formos problema. Teigiamos prasmės žodžiai taip susidėvėjo, kad dabar kiekvienas rašytojas, pavadintas tik geru, turi rimto pagrindo įsižeisti.

      * superliatyvus – aukščiausio laipsnio.

 

      Klausimai

      1. Nurodykite teksto temą.

      2. Paaiškinkite, kaip suprantate pasakymą, jog literatūros kritika „turėjo eiti sunkią baudžiavą tautinio renesanso kovose“.

      3. Kokias literatūros kritikos nebrandumo priežastis nurodo autorius?

      4. Autorius mano literatūros kritiką esant paviršutinišką. Išrašykite citatą, kuri pagrįstų šią mintį.

      5. Kokius dalykus nebrandžioji kritika laiko dideliais kūrinio privalumais?

      6. Ką, autoriaus nuomone, turėtą vertinti kritika?

      7. Kokios žalos padarė literatūros kritikos nebrandumas?

      8. Paaiškinkite paskutinio sakinio mintį.

      9. Straipsnio autorius dažnai ironizuoja. Išrašykite bent vieną ironišką sakinį.

      10. Kurio funkcinio stiliaus šis tekstas? Argumentuokite.

 

      2. Įrašykite praleistas raides ir padėkite trūkstamus skyrybos ženklus.

      1. Greita or___entacija gebėjimas išskirti svarbiausius dalykus proto aštrumas būtinos s___vybės kurias reikia pradėti ugd___ti jau dabar mok___klos suole. 2. Buvo mat___ti labai toli saulė nutvieskė laukus o per kalvas begal___bėj horizonte ropojo traktoriai jie buvo panaš___s į šernus kurie kadais___ po karo prisiminė Gvildys ateidavo iš miško ir sulipdavo ant bulvių krūvų. 3. Jis t___liai pravėrė duris ėjo per priemenę atsargiai kad neišsiduotų ir stengėsi nuv___ti liūdesį būti linksmas. 4. Gvildys trinktelėjo kum___čiu į stalą o uošvis nežinodamas ką daryti pači___po žento ranką ir ėmė bučiuoti lyg pamišęs apsiašarojęs ir bejėgis. 5. Lauke prie sienos Gvildys surado dviratį atsirėmė į jį pačiupinėjo lyg tikrindamas ar dar tvirtas ir nud___rė galvą žem___n. 6. Kristijonas Do­nelaitis yra lietuvių nac___onalinės literat___ros pradininkas suk___ręs pirm___jį meninį k___rinį poemą Metai patį garsiausią ir regis patį reikšmingiausią visoje lietuvių literat___ros istorijoje. 7. Būtent į jį broliškai kreipiasi pasakotojas pasitikėdamas kad šis klausytojas atpažins didaktinį pasakojimo ir vaizdų turinį ir gaus naudingų patarimų. 8. Tokia daina išsako ir tai kas platesnei bendruomenei jau yra aišku ir tai kas nauja „šviežia“ tačiau aktualu ir priimtina. 9. Tegu tai ir savotiškas žaidi­mas bet juk viskas galima sakyti yra žaidimas kurį reikia žaisti s___žiningai jeigu tau užrištos akys tai nebandyk nuo akių nusmaukti skaros jeigu ___eškant___sis tave besislapstantį aptiko prisi­pažink es___s aptiktas. 10. Dabar dr___sčiau pasakyti kad visa tai kas buvo aplink mane vaiką atrodė esant savotiška vert___be su kuria ir tenai aname daug graž___sniame pasaulyje man būtų smagu pasirodyti. 11. J___i vis atrodydavo kad visi žmonės tuoj supras kad ji yra niekas kad jos nėra niekur nei paliktame slėn___ kur ji užaugo kur gyveno tėvai sesuo nei čia mieste ir karštligiškai stengda­vosi užpild___ti pokalbių pauzes t___la pasislėpti dingti. 12. Aš palieku viduasl___ savo arklį tai yra mažą suolelį kurį jau buvau virvele pažaboj___s ir apžerg___s joti ir lekiu prie motinos.

 

      3. Įrašyti praleistas raides.

      1. Užš___lusiu gr___stkeliu sunkiai ėjo sul___sęs žmogus, vis atsigr___ždamas į seną sodybą su pagr___žintomis langinėmis, išt___susiomis saulėgr___žomis prie tvoros. 2. Išdr___sau pakelti sutr___šusį durų skl___stį ir, nuog___staudamas dėl gr___siančio pavojaus, įl___sti vidun. 3. Lėtai važiuojanti mašina dr___sko š___lančią žemę ir dr___bsto į šalis purvą. 4. G___sta nepagr___stas tavo r___žtas palikti nepaž___stam___jį. 5. Negal___stas gr___žtas dr___skia sutr___šusį ___žuolinį r___stą. 6. Pro neužš___lusius langus aš mačiau neg___stančius laužus ir m___sčiau apie save. 7. Išgirdau kl___gančių vaikų, g___sdinančių brolį dėl neišt___sėto pažado, balsus. 8. Dabar, sėdėdamas prie užg___susio židinio, galvojau apie m___žtančias, beveik visai išs___kusias jėgas. 9. Atgr___sus veidas ir gr___žbylystė liudijo, kad kaltinam___jam tai jau įgr___so. 10. Tik ką atėj___s žmogus ant v___šo pakabino apš___pusį paltą ir m___sliu žvilgsniu visus apžvelgė. 11. Kodėl supylei g___žtantį pieną į naują dvi___sį ___sotį? 12. Kai atš___la, turiu suk___sti dantis ir k___sti g___liančių s___narių skausmą. 13. Jonas besir___žydamas tingiai prašneko: „Jei aš g___sdinsiu, jis tyčia paslėps ___kaitą“. 14. Net pab___lo brolis, sužinoj___s apie gal___stuvą, paliktą prie r___stgalio. 15. Ir prie l___lančio atogr___žų upelio įsp___sta gr___sinanti saulė, išs___kinusi mūsų pasir___žimą. 16. Sug___s lašiniai nevalgomi. 17. Ilgiau pam___stysi – geriau padarysi. 18. Kolei pinigų turi – visi tave paž___sta. 19. Sav___s neįveik___s, kito ne___veiksi. 20. Skuodžia kaip kipšas nuo šv___sto vandens. 21. Katė sl___stuose k___sdama čirškina pelę. 22. Tyli kova t___sėsi visą žiemą. 23. Kieme dr___skėsi pririšti šunys. 24. K___ nauj___ girdėjai? 25. O aš pasiversčiau raib___j___ gegele. 26. Gaisras neg___sinamas išsipl___čia. 27. Ten niekam pavojus negr___sia. 28. Atsiguliau tiesiog ant ___kait___si___ s___manų.

 

      4. Pabraukite tinkamus variantus.

      1. Tas Rokas elgiasi taip (iššaukiamai, įžūliai, provokuojančiai).

      2. Brangute, (įvesk, įtrauk, įrašyk, įdėk) straipsnio papildymą.

      3. Svečiai (matyt, matomai, turbūt, regimai) jau išėjo.

      4. Kiekvienas (neša atsakomybę, atsako, yra atsakingas) už save.

      5. Ši arbata (pašalina, nuima, naikina) psichologinę įtampą.

      6. Dujų (pajungimas, prijungimas, įjungimas) buvo nesėkmingas.

      7. Būtina (paskaičiuoti, suskaičiuoti, apskaičiuoti) tikslią kainą.

      8. Eilėraštis (skirtas, pašvęstas, dedikuotas) partizanams.

      9. Povilas yra ne kartą ją (apvylęs, pavedęs, apgavęs).

      10. Barbora, išdidžiai (pernešk, pakelk, iškęsk, iškentėk, ištverk) nelaimes.

 

      5. Nurodykite taisyklingus sakinius.

      1. Su laiku viskas praeis.

      2. Prie progos aptarsime rezultatus.

      3. Pabėgsiu po kairei.

      4. Pamokų praleidai šimtą su viršum.

      5. Išsprendei virš normos.

      6. Balionas pripildytas dujomis.

      7. Čia aš atėjau vedinas smalsumo.

      8. Kreipiame dėmesį sportui.

      9. Mūsų laidą kartosime antradieniais.

      10. Vaikas apsinuodijo dujomis.

 

      6. Įrašykite trūkstamas žodžių dalis.

      1. Prekiaujame raudon___ ikr___.

      2. Gimnazijoje bus saus___ puokš___ paroda.

      3. Kalbės vyriausia___ redaktorius.

      4. Parduodam___ gyv___ karp___.

      5. Kraujospūdis gerokai padid___.

   atsakymai

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *