Būdo ir kiekybės aplinkybės

      Būdo aplinkybė žymi veiksmo kokybę ir pobūdį. Ji atsako į klausimus kaip? kuriuo būdu?

Galiu drąsiai joti namo.

Kaip galiu joti? – drąsiai.

Adomas gena arklius žingine.

Kaip gena? – žingine.

Nuo skardžio leidomės be baimes.

Vaikas įsiręžęs tempė rogutes.

Ką tėvelis sudėjo dūsaudamas, tai sūnelis prarado klykaudamas.

Tėvas mirė karo laukuose karžygio mirtimi.

Vargais negalais išėjome į pamiškę.

Pasikėlė kaip erelis, nusileido kaip žvirblis.

Būdo aplinkybė dažniausiai reiškiama būdo prieveiksmiais, daiktavardžio linksniais, linksniais su prielinksniais, dalyviais, pusdalyviais, padalyviais, žodžių junginiais, frazeologizmais, taip pat lyginamaisiais posakiais, kurie su tariniu siejami jungtukais it, lyg, kaip, tarsi, tarytum ir kt. (žr. lentelę).

 

   Pagrindiniai būdo aplinkybės reiškimo būdai

 

Kuo reiškiama Pavyzdžiai

1. Būdo prieveiksmiais 

Žolyne linksmiau čirškė žiogai.

Lauke baisiai pustė.

Būblio balsas salėje aidėjo vis skambiau.

2. Daiktavardžio įnagininku ir vietininku

Taip ir sukosi gyvenimas ratu.

Kazimieras žaibu sprunka pro duris.

Vanduo ėmė pilti čiurkšle.

Nekalbėk mįslėmis ir liaukis pykusi.

Anksčiau žmonės gyveno tamsoje ir skurde.

3. Linksniais su prielinksniais

Berniukas gulėjo ant šono.

Kambariuose gyvenome po tris.

Seniai su nepasitikėjimu kraipė galvas.

Lauke be paliovos šnarėjo lietus.

4. Dalyviais 

Visi išsijuosę dažė sienas.

Vaikas prisimerkęs žiūrėjo į liepsną.

5. Pusdalyviais

Stepukas nukurnėjo mišku neatsisukdamas.

Žmonės prakaituodami pjovė nunokusius rugius.

Namo važiavome tylėdami.

6. Padalyviais

Diena prabėgo beiškylaujant.

Čia reikia vaikščioti pasilenkus.

7. Žodžių junginiais

Ne vienu kirčiu medis nukertamas.

Vaikai, įsikibę į skvernus, nubėgo kartu.

Laužydamas sniego plutą, klampoju upokšnio pakraščiu.

8. Frazeologizmais

Atgalia ranka tik tinginys dirba.

Geriau akis į akį pasikalbėti.

Reikia dirbti su galva.

9. Lyginamaisiais posakiais

Šie žodžiai kaip iešmu pervėrė Kasiulienės širdį.

Žmogus pašoko lyg įgeltas.

 

Kiekybės aplinkybė žymi erdvės, laiko bei kitokio kiekio matą ir atsako į klausimą kiek? keliese?

Kas daug šneka, mažai daro.

Kiek šneka? – daug.

Kiek daro? – mažai.

Į kalnus kopėme šešiese.

Keliese kopėme? – šešiese.

Nuo mokyklos reikės eiti pėsčiomis kilometrą.

Šitas kambarys metru platesnis.

Amžius tu šlamėsi, šilkalapi uosi.

Prisnigo sulig stogu.

Amato reikės mokytis dvejus metus.

Įrankių turėjome gyvų kelmą.

Kiekybės aplinkybė dažniausiai reiškiama kiekybės prieveiksmiais (daug, mažai, šešiese…), įvairiais daiktavardžių linksniais (kilometrą, metru, amžius…), linksniais su prielinksniais (sulig stogu…), žodžių junginiais (dvejus metus…), frazeologizmais (gyvų kelmą…).

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *