Veiksmažodžių pagrindinių formų žodynėlis

i i i

u – u – u

y — y — y

ū ū ū

i in(im) i

u un(um) u

y — y — i

ū ū u

ū – u – ū

i y i

i – i – y

u u ū

u ū u

y — i — i

ė e ė

e ė

i — e — i

aą a  / e ę e

 

 

i i i

gimti, gimsta, gimė

kišti, kiša, kišo

knisti, knisa, kniso

lipti, lipa, lipo

mirti, miršta, mirė

risti, rita, rito

rišti, riša, rišo

tinti, tinsta, tino

u – u – u

brukti, bruka, bruko

lupti, lupa, lupo

skusti, skuta, skuto

sukti, suka, suko

tupėti, tupi, tupėjo

uiti, uja, ujo

y — y — y

Atlyžti, atlyžta, atlyžo

byrėti, byra, byrėjo

cypti, cypia, cypė

dygti, dygsta, dygo

drykti, dryksta, dryko (driektis, tįsti)

gnybti, gnyba, gnybo

kyboti, kybo, kybojo

kyšoti, kyšo, kyšojo

klysti, klysta, klydo

krykšti, krykščia, krykštė

krypti, krypsta, krypo

lysti, lysta, lyso

nykti, nyksta, nyko

pasiryžti, pasiryžta, pasiryžo

pykti, pyksta, pyko

plyšti, plyšta, plyšo

pragysti, pragysta, pragydo

pražysti, pražysta, pražydo

prilygti, prilygsta, prilygo  

slysti, slysta, slydo

šnypšti, šnypščia, šnypštė

trykšti, trykšta, tryško

trypti, trypia, trypė

vykti, vyksta, vyko

vysti, vysta, vyto

zyzti, zyzia, zyzė

žnybti, žnybia, žnybė

ū ū ū

bliūkšti, bliūkšta, bliūško

dūgzti, dūzgia, dūzgė

džiūti, džiūsta (džiūva), džiūvo

grūsti, grūda, grūdo

kūrenti, kūrena, kūreno

(nu)liūsti, liūsta, liūdo

lūžti, lūžta, lūžo

mūvėti, mūvi, mūvėjo

pabūgti, pabūgsta, pabūgo

rūgti, rūgsta, rūgo

rūkti, rūksta, rūko

slūgti, slūgsta, slūgo

sprūsti, sprūsta, sprūdo

triūsti, triūsia, triūsė

trūkti, trūksta, trūko

(į)tūžti, tūžta, tūžo

ūžti, ūžia, ūžė

siūbuoti, siūbuoja, siūbavo

lūkuriuoti, lūkuriuoja, lūkuriavo

snūduriuoti, snūduriuoja, snūduriavo

sūkuriuoti, sūkuriuoja, sūkuriavo

i in(im) i

atvipti, atvimpa, atvipo

dribti, drimba, dribo

įnikti, įninka, įniko

kibti, kimba, kibo

kisti, kinta, kito

krikti, krinka, kriko

kristi, krinta, krito

lipti, limpa, lipo

misti, minta, mito

pakvipti, pakvimpa, pakvipo

pigti, pinga, pigo

plikti, plinka, pliko

plisti, plinta, plito

smigti, sminga, smigo

snigti, sninga, snigo

suspigti, suspinga, suspigo

stipti, stimpa, stipo

strigti, stringa, strigo

šipti, šimpa, šipo

švisti, švinta, švito

tikti, tinka, tiko

u un(um) u

blukti, blunka, bluko

busti, bunda, budo

čiupti, čiumpa, čiupo

grubti, grumba, grubo

justi, junta, juto

klupti, klumpa, klupo

kniubti, kniumba, kniubo

nudžiugti, nudžiunga, nudžiugo

siusti, siunta, siuto

sprukti, sprunka, spruko

surukti, surunka, suruko

trukti, trunka, truko

žlugti, žlunga, žlugo

y — y — i

gyti, gyja, gijo

įsigyti, įsigyja, įsigijo

lyti, lyja, lijo

ryti, ryja, rijo

syti, syja, sijo

šlyti, šlyja, šlijo

ū ū u

būti, būna (būva), buvo

griūti, griūva, griuvo

kliūti, kliūva, kliuvo

nuščiūti, nuščiūva, nuščiuvo

pūti, pūva, puvo

srūti, srūva, sruvo

žūti, žūva (žūsta), žuvo

ū – u – ū

pūsti, pučia, pūtė

tūpti, tupia, tūpė

i y i

birti, byra, biro

brigzti, bryzga, brizgo

dilti, dyla, dilo

driksti, dryska, drisko

gižti, gyžta, gižo

įgristi, įgrysta, įgriso

irti, yra, iro

kilti, kyla, kilo

nirti, nyra, niro

rigzti, ryzga, rizgo

skilti, skyla, skilo

stirti, styra, stiro

suižti, suyžta, suižo

svilti, svyla, svilo

svirti, svyra, sviro

sumišti, sumyšta, sumišo

šilti, šyla, šilo

tilti, tyla, tilo

tikšti, tyška, tiško

tižti, tyžta, tižo

žilti, žyla, žilo

žirti, žyra, žiro

i – i – y

dirti, diria, dyrė

ginti, gina, gynė

girti, giria, gyrė

irtis, iriasi, yrėsi

minti, mina, mynė

nuvilti, nuvilia, nuvylė

pilti, pila, pylė

pinti, pina, pynė

skinti, skina, skynė

skirti, skiria, skyrė

spirti, spiria, spyrė

tirti, tiria, tyrė

trinti, trina, trynė

viltis, viliasi, vylėsi

u u ū

burti, buria, būrė

dumti, dumia, dūmė

durti, duria, dūrė

grumtis, grumiasi, grūmėsi

kulti, kulia, kūlė

kurti, kuria, kūrė

stumti, stumia, stūmė

u ū u

bjurti, bjūra, bjuro

dulti, dūla, dulo

dusti, dūsta, duso

dužti, dūžta, dužo

(su)gniužti, gniūžta, gniužo

gruzti, grūzda, gruzdo

(su)gurti, gūra, guro

kiurti, kiūra, kiuro

kiužti, kiūžta, kiužo

(pa)klusti, klūsta, kluso

(pa)niurti, niūra, niuro

prusti, prūsta, pruso

spurti, spūra, spuro

sužiurti, sužiūra, sužiuro

šliurti, šliūra, šliuro

triušti, triūšta, triušo

y — i — i

akyti, akija, akijo

anglyti, anglija, anglijo

dalyti, dalija, dalijo

galabyti, galabija, galabijo

geltonyti, geltonija, geltonijo

gėdyti, gėdija, gėdijo

kirmyti, kirmija, kirmijo

koryti, korija, korijo

liudyti, liudija, liudijo

pelyti, pelija, pelijo

rūdyti, rūdija, rūdijo

skalyti, skalija, skalijo

skiepyti, skiepija, skiepijo

šaknyti, šaknija, šaknijo

vardyti, vardija, vardijo

vilnyti, vilnija, vilnijo

ė e ė

dvėsti, dvesia, dvėsė

grėsti, gresia, grėsė

drėksti, dreskia, drėskė

krėsti, krečia, krėtė

plėsti, plečia, plėtė

rėkšti, reškia, rėškė

skėsti, skečia, skėtė

slėgti, slegia, slėgė

trėkšti, treškia, trėškė

e e ė

berti, beria, bėrė

gelti, gelia, gėlė

gerti, geria, gėrė

kelti, kelia, kėlė

lemti, lemia, lėmė

nerti, neria, nėrė

perti, peria, pėrė

semti, semia, sėmė

skelti, skelia, skėlė

stverti, stveria, stvėrė

šerti, šeria, šėrė

tremti, tremia, trėmė

tverti, tveria, tvėrė

velti, velia, vėlė

vemti, vemia, vėmė

verti, veria, vėrė

želti, želia, žėlė

žerti, žeria, žėrė

i — e — i

kirpti, kerpa, kirpo

(at)minti, mena, minė

pirkti, perka, pirko

rinkti, renka, rinko

sirgti, serga, sirgo

skristi, skrenda, skrido

tilpti, telpa, tilpo

vilktis, velkasi, vilkosi

virti, verda, virė

aą a  / e ę e

balti, bąla, balo

gesti, gęsta, geso

glerti, glęra, glero

gležti, glęžta, gležo

gverti, gvęra, gvero

kerti, kęra, kero

kežti, kęžta, kežo

klerti, klęra, klero

krešti, kręšta, krešo

mažti, mąžta, mažo

nukarti, nukąra, nukaro

salti, sąla, salo

sarti, sąra, saro

skarti, skąra, skaro

sučežti, sučęžta, sučežo

sušnarti, sušnąra, sušnaro

šalti, šąla, šalo

šašti, šąšta, šašo

težti, tęžta, težo

trešti, tręšta, trešo

žabalti, žabąla, žabalo

žalti, žąla, žalo

 

Įsidėmėti.

siūti, siuva, siuvo

vyti, veja, vijo

 

      Išvestinės formos:

  • iš esamojo laiko daromas dalyvio veikiamosios rūšies esamasis laikas, dalyvio neveikiamosios rūšies esamasis laikas ir padalyvio esamasis laikas;
  • iš būtojo kartinio laiko – dalyvio veikiamosios rūšies būtasis kartinis laikas ir padalyvio būtasis kartinis laikas;
  • iš bendraties – veiksmažodžio būtasis dažninis laikas ir būsimasis laikas, tariamoji nuosaka ir liepiamoji nuosaka, dalyvio veikiamosios rūšies būtasis dažninis ir būsimasis laikas, dalyvio neveikiamosios rūšies būtasis ir būsimasis laikas, padalyvio būtasis dažninis ir būsimasis laikas, pusdalyvis, būdinys ir siekinys.

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *