Apie, aplink

      Apie ir aplink bent jau vietos reikšme, o kai kur tarmėse ir kitomis reikšmėmis yra suartėję, todėl juos tikslinga aptarti drauge. Abu vartojami su galininku.

Jeigu kas juda ar yra išsidėstę ratu aplink ką nors, apie ir aplink galima vartoti pasirinktinai: Vaikai apie stalą (ir aplink stalą) laksto. Apie sodą (ir Aplink sodą) eglės žaliavo. Raštų kalboje kiek įprasčiau Žemė sukasi aplink Saulę, bet visai įmanoma ir sukasi apie Saulę.

Vis dėlto kai nusakomas judėjimas arba buvimas ne aplinkui, o netoli kokio objekto, pirmenybė teiktina prielinksniui apie. Paprastai sakoma Apie tvorą šiukšlių primėtyta. Kas ten šlaistosi apie duris? Žmonės apie namus darbavosi. Pasakymai Aplink tvorą šiukšlių primėtyta. Kas ten šlaistosi aplink duris? Žmonės aplink namus darbavosi bendrinei kalbai nėra būdingi.

Apie (ne aplink) labiau tinka ir nusakant apytikrę vietą: Apie mus nelijo. Apie Kupiškį kitoniškai šneka. Apie Pasvalį geros žemės. Pasakymas Aplink Pasvalį geros žemės reikš, kad jos ratu supa Pasvalį.

Visomis kitomis reikšmėmis vartotina tik apie, o aplink aiškiai netinka. Tačiau kai kurios tarmės (pavyzdžiui, daug žemaičių) vietoj apie visada vartoja aplink ar net bendrinei kalbai neteiktiną aplei, susidarytą iš apie ir aplink. Tų tarmių žmonės gali pasakyti ir Prasirgau aplink (aplei) tris savaites, ir Uždirba aplink (aplei) tūkstantį litų, ir Aplink (Aplei) ką šnekat? Tai nevartotinos tarmybės.

Bendrinėje kalboje apytikris laikas (a.), apytikris kiekis (b.), objektas, į kurį krypsta kalba (c), nusakytini tik su prielinksniu apie:

a. Prasirgau apie tris savaites. Posėdis baigsis apie penktą valandą;

b. Uždirba apie tūkstantį litų. Sūris sveria apie kilogramą. Mieste gyvena apie milijoną gyventojų (ir apie milijonas gyventojų, nes šio sakinio veiksmažodis nėra galininkinis ir apie prie vardininko čia tarsi tapusi dalelyte). Gauta apie tūkstantį (ir apie tūkstantis, nes sakinys čia beasmenis) litų pelno;

c. Apie ką šnekat? Jis daug pasakojo apie karą.

Dažniausiai klystama, kai apie su galininku reiškia objektą, į kurį krypsta veiksmas. Keblu čia būna dėl dviejų priežasčių: dėl rusų kalbos poveikio (mat rusų kalboje daug daugiau veiksmažodžių valdo linksnį per prielinksnį o, atitinkantį lietuvių kalbos apie), ir dėl to, kad skirtumas, kada tikslinga rinktis gryną galininką ir kada – apie su galininku, kartais vos jaučiamas.

Apie lietuvių kalboje vartotinas su mąstymo, šnekėjimo, pasakojimo, dainavimo ir kitais kalbinės veiklos veiksmažodžiais: Pamąstykime apie ateitį. Kalbėjome apie mokesčius. Jis mums smulkiai pasakojo apie konferenciją. Jaunimas mėgsta dainuoti apie meilę.

Vis dėlto dažniausiai apie su galininku ir grynas galininkas reiškia ne tą patį. Šį prasminį skirtumą būtina išlaikyti, nesirinkti visur tik apie: Sužinojau apie paslaptį (kad yra paslaptis) – Sužinojau paslaptį (jos turinį). Žinau apie įvykį (apytiksliai) – Žinau tą įvykį (tiksliai). Mokomės apie Graikiją (dalinis atvejis) – Mokomės geografiją (visuma). Ji papasakojo man apie savo bėdas (galbūt ne visas arba neišsamiai) – Ji papasakojo man savo bėdas (tikriausiai visas ir išsamiai). Apie ką dabar galvoji? (mąstymo tema) – dabar galvoji? (mąstymo turinys, mintys).

Jeigu objektą norime pasakyti tiesiogiai ir tiksliai, apie konstrukcijos vengtinos ir vartotinas grynas galininkas. Paprastai sakoma: Mokytojas aiškino Pitagoro teoremą, ne apie Pitagoro teoremą, nes tai reikštų, kad aiškino ne pačią teoremą, tik kokius su ja susijusius dalykus – sukūrimo aplinkybes ar kita. Namie pamiršau pirštines – jeigu tikrai jas pamiršau, o pamiršau apie pirštines greičiau reikš, tarkim, pamirštą ketinimą jas pirkti.

Kai objektas nusakytinas tiesiogiai ir tiksliai, nėra gera ir tokia vartosena: Dabar paminėsiu apie klaidas (= paminėsiu, suminėsiu, išskaičiuosiu klaidas; pašnekėsiu apie klaidas). Ar aptarėte apie šį dalyką (= šį dalyką)? Apie šį vizitą (= Šį vizitą) išsamiai nušvietė spauda. Aprašysiu apie įvykusią konferenciją (= įvykusią konferenciją, nes priešdėlis ap- čia reikš, kad bus aprašoma smulkiai; kas kita – rašysiu, parašysiu apie įvykusią konferenciją). Papasakok apie rašytojo biografiją (= rašytojo biografiją; kas kita – Papasakok apie rašytoją, t. y. ką žinai, prisimeni).

Yra veiksmažodžių, su kuriais prielinksnio apie konstrukcijos pavartojamos tik rusų kalbos pavyzdžiu, o lietuvių kalbai nebūdingos.

Paprastai netinka sakyti domėtis (domėjimasis) apie ką, ginčytis (ginčas) apie ką, rodyti apie ką, rūpintis (rūpestis) apie ką, skųstis (skundas) apie ką, supažindinti (supažindinimas) apie ką: Komisija domėjosi apie darbo sąlygas (= darbo sąlygomis). Įkyrus domėjimasis apie asmeninį kitų gyvenimą (= asmeniniu kitų gyvenimu) nuteikia nemaloniai. Apie gyvybės atsiradimą (= Dėl gyvybės atsiradimo) dar ginčijamasi. Netyla ginčai apie valdovų rūmus (= dėl valdovų rūmų). Ši lentelė rodo apie gamybos tempų kitimą (= gamybos tempų kitimą; kaip kinta (kito) gamybos tempai). Reikia rūpintis apie pragyvenimą (= pragyvenimu; kaip pragyventi). Buvo nurodyta ir apie išeikvojimus (= nurodyti arba paminėti ir išeikvojimai). Dabar svarbiausias žemdirbių rūpestis apie derliaus nuėmimą (= svarbiausias rūpestis nuimti derlių; žemdirbiams labiausiai rūpi nuimti derlių). Ar mažėja medikų rūpestis apie ligonius (= rūpinimasis ligoniais)? Nėra ko tau skųstis apie gyvenimą (= gyvenimu). Būna skundų apie blogą prekių kokybę (= dėl blogos prekių kokybės). Laikraštis skaitytojus supažindina apie naujus elektros tarifus (= su naujais elektros tarifais; rašo apie naujus elektros tarifus). Vyksta studentų supažindinimas apie katalogus (= su katalogais; geriau: Studentai supažindinami su katalogais).

Neįprasta vartoti ir abejoti, sukti (laužyti) galvą, kelti (sukelti) triukšmą, tartis apie ką, nes čia tradiciškai vartojama dėl ko: Apie galimybę (= Dėl galimybės; ar galima) padidinti išlaidas, reikia abejoti. Mums kyla daug abejonių apie konkurso skaidrumą (= dėl konkurso skaidrumo). Aš suku galvą apie namo remontą (= dėl namo remonto). Apie šį įvykį (= Dėl šio įvykio) jie sukėlė triukšmą. Buvo tartasi apie paramą (= dėl paramos) žemės ūkiui.

Prielinksniu apie taip piktnaudžiaujama, kad kartais girdėti sunkiai įmanomų pasakymų: Kodėl niekas nežiūri apie gyventojus (= gyventojų; nepaiso gyventojų interesų, nesirūpina gyventojais)? Tėvai kartais nekreipia dėmesio apie vaikus (= į vaikus). Aš nelabai tikiu apie būsimą perteklių (= būsimu pertekliumi; kad bus perteklius). Tai ilgesys apie buvusį laiką (= buvusio laiko ilgesys).

Yra atvejų, kur tinka ir apie konstrukcijos, reiškiančios objektą, ir pasakymai su prielinksniu dėl, turintys priežasties, dingsties atspalvį: Buvo kalbėta apie tilto statybą (kaip jis statomas) – dėl tilto statybos (reikia ar nereikia, kaip ir kur jį statyti). Išgirdome nuomonę apie projektą (ar jis tinkamas, kas taisytina) – dėl projekto (ar reikia jį sudaryti ir įgyvendinti). Ką galima pasakyti apie vadovėlių leidybą (apskritai) – dėl vadovėlių leidybos (tam tikru aspektu). Apie tai (tik objektas, tema) – dėl to (labiau priežastis, dingstis) buvo daug diskutuota.

Kai kas rusų kalbos pavyzdžiu po tam tikrų veiksmažodžių prieš šalutinį sakinį prideda nebūtiną įvadą apie tai: Laidoje aiškinta apie tai (užtektų Laidoje aiškinta), kaip prižiūrėti dantis. Pilis primena apie tai (– Pilis primena), kad šios žemės buvo dažnai puldinėjamos. Nepamirškime apie tai (- Nepamirškime), jog netrukus Naujieji metai. Net po veiksmažodžių kalbėti, pasakoti ir panašių, po kurių apie įprastas, įvado apie tai prieš šalutinį sakinį geriau nevartoti, nes sakiniai be jo yra įprastesni, trumpesni, gyvesni: Žmonės kalbėjo apie tai (plg. Žmonės kalbėjo), kad brangs benzinas. Jis papasakojo apie tai (plg. Jis papasakojo), kaip sekėsi mieste.

Prielinksnio apie konstrukcijos netinka ir su tam tikrais daiktavardžiais, dažnais administracinėje kalboje – derybos, įstatymas, klausimas, nutarimas, pasitarimas, planas, projektas, sprendimas… Dažniausiai čia tinka prielinksnis dėl su kilmininku, kartais – pažymimasis kilmininkas: Bus priimtas naujas įstatymas apie pensijas (= dėl pensijų; pensijų įstatymas). Išleistas nutarimas apie vandenų apsaugą (= dėl vandenų apsaugos). Surengėme pasitarimą apie darbo gerinimą (= dėl darbo gerinimo; kaip gerinti darbą). Parengtas planas apie būsimus renginius (= dėl būsimų renginių; būsimų renginių planas). Patvirtintas projektas apie parko atnaujinimą (= parko atnaujinimo projektas). Reikia sprendimo apie mokinių pavėžėjimą (= dėl mokinių pavėžėjimo).

Apie ką nevartotina dokumentų antraštėse jų turinio bendrajai sričiai nusakyti, nes čia įprasčiau dėl ko. Formuluotina: Priimtas nutarimas „Dėl pavardžių rašymo(ne „Apie pavardžių rašymą“). Direktorius pasirašė įsakymą „Dėl budėjimo tvarkos (ne „Apie budėjimo tvarką“).

Su tam tikrais daiktavardžiais gali tikti ir apie su galininku, ir labiau paryškinantis požymį, tipą kilmininkas: Tai dainos apie meilę (plg. meilės dainos). Gramatika yra mokslas apie žodžių darybą, kaitybą ir derinimą sakinyje (plg. yra žodžių darybos, kaitybos ir derinimo sakinyje mokslas).

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *