Neteiktinos svetimybės ir jų dariniai

 Klaidos                                                                                   Galimi klaidų taisymai 

adejalas, adijalas

= apklõtas

aiva

= svaraĩnis

akuratnas, -a, akurat(n)us, -i

= tvarkìngas, -a, kruopštùs, -ì, padorùs, -ì; gẽras, -à; teisìngas, -a

akuračiai, akuratn(i)ai

 tvarkìngai, kruõpščiai; padõriai; geraĩ; teisìngai

apart

= bè, išskýrus; be tõ

arenda

= núoma

arenduoti

= núomoti(s), iš(si)núomoti

babina

= rìtė

bakanas

= kẽpalas

balėja, balija

= 1. skalbtùvė; 2. praustùvė

balkis

= sijà

bantas

= 1. kãspinas; 2. petelìškė (kaklaraištis)

bantuotas, -a

= kaspinúotas, -a

baranka, baronka

= riestaĩnis

baronkėlė, baronkytė

= 1. riestainiùkas; 2. traškùtis

barchatas

= aksómas

barchatinis, -ė

= aksomìnis, -ė

basket(k)ės

= sportùkai, spòrtbačiai; spec. krepšìnio bãtai

baumkuchenas, bankuchenas

= šakõtis

benzokolonėlė, benzokolonkė, benzokolonka

= 1. degalìnė; 2. (benzìno) kolonė̃lė

bevelyti

= bū́ti liñkusiam, -iai, liñkti

biednas, -a

= neturtìngas, -a; skurdùs, -ì

biednai

= neturtìngai, skur̃džiai

biedniokas

= var̃gšas, var̃geta, skur̃džius

biednystė

= var̃gas, skur̃das

biednuomenė

= vargúomenė

biskis, biskelis, biskutis …; biškis, biškelis, biškutis …


= trupùtis, truputė̃lis, trupučiùkas, mažumė̃lis

biskį, biskelį, biskutį …; biškį, biškelį, biškutį …


= trupùtį, truputė̃lį, trupučiùką, mažumė̃lį (-ę), bent kíek

blicas

= blýkstė

blicinterviu

= akìmirkos (trum̃pas) interviù

blicpartija

= žaĩbo pártija

blicturnyras

= žaĩbo turnỹras

bliūdas

= dubuõ

bliūdelis, bliūdukas

= dubenė̃lis

pusbliūdis

= pùsdubenis

bliuznyti

= blevỹzgoti, pliaũkšti, nešvánkiai kalbė́ti

bonka, bonkė

= bùtelis

bonkelė, bonkutė

= buteliùkas

pusbonkis

= pùsbutelis

bravoras

= 1. (alaũs) daryklà; 2. (spìrito) varyklà

britva

= 1. skustùvas; 2. (skutìmosi) peiliùkas

britvutė

= (skutìmosi) peiliùkas

britvonas

= keptùvas

broma

= 1. tarpùvartė; 2. var̃tai; 3. árka

broniruoti

= už(si)sakýti (iš añksto), rezervúoti

broniruotė

= (išankstìnis) užsãkymas, rezervãvimas

brudas

= 1. pur̃vas, nešvarùmai; núosėdos; 2. bjaurùmas, bjaurastìs; bjaurýbė

brudnas, -a

= pur̃vinas, -à; mur̃zinas, -à; nešvarùs, -ì

brusas

= tãšas

bruselis, brusokas

= tašẽlis

bukietas

= púokštė

bukietavimas

= spec. rẽtinimas lizdaĩs

bulka

= bandà; pyrãgas

bulkelė, bulkutė

= bandẽlė, bandùtė

chrustai, krustai

= žagarė̃liai, ausẽlės

čecholas

= ùžvalkalas

čecholiukas

= užvalkaliùkas

čerešnė

= trẽšnė

daboti

= 1. sáugoti, prižiūrė́ti; 2. žiūrė́ti

pasidaboti

= 1. nusižiūrė́ti; 2. patìkti

dekis

= užklõtas, ùžtiesalas, plèdas

dratas

= vielà

dratinis, -ė

= vielìnis, -ė

ermideris, ermyderis, ermidelis

= 1. triùkšmas; 2. sámbrūzdis, maišatìs

fara

= žibiñtas

farforas

= porceliãnas

farforinis, -ė

= porceliãninis, -ė

frizuoti(s)

garbiniúoti(s); garbanóti(s)

frizūra

= šukúosena

fundyti

= 1. váišinti; 2. dovanóti

galka, galkė

= (mėsõs) kukùlis

geska, geskutė

= papetė̃

grafkė, grapkė, grafkutė

= žiogẽlis; segtùkas

grimeris, -ė, grimierius, -ė

= grimúotojas, -a

guzikas

= sagà

gvintas

= sriẽgis

gvintuoti

= sríegti

išmiera

žr. miera

(iš)mislyti, (iš)mislinti

= (pra)manýti, tar̃ti; (iš-), (su)galvóti, mąstýti

išmislas

= prãmanas, prasimãnymas

mislis

= mintìs

kaldra

= añtklodė

kalnierius

= apýkaklė

kavoti(s)

= 1. slė̃pti(s); 2. láidoti (nesangr.)

kavon(k)ės

= slėpỹnės, skiniùkas

kazarma(s)

= kareivìnės

kazarminis, -ė

= kareivìnių

kelnė

= spec. mentė̃

kitka

= spec. spùdulas

klapanas

= 1. vožtùvas; 2. añtkišenis

kleckai

= kukùliai

kleckienė

= kukuliẽnė

kleckučiai

= kukuliùkai

knatai

= spec. pùsverpaliai

knatas

= dãgtis

knopkė, knopka

= 1. mygtùkas; 2. spraustùkas; 3. smeigtùkas

kolioti(s)

= plū́sti(s), kõneveikti

kombikormas

= spec. kombinúotieji pašaraĩ

konusas

= kū́gis

konusinis, -ė

= kū́ginis, -ė

košeliena

= šaltíena

kūdas, -a

= líesas, -à

(su)kūsti

= (su)lýsti, (su)liesė́ti, (su)blõgti

kurtkė, kurtka

= striùkė

kvasas

= girà

kvoldas

= klõstė

kvolduoti

= klóstyti

lastai

= plaũkmenys

lystelė

= 1. juostẽlė; spec. leñtjuostė; 2. spec. ilgìnė; 3. spec. príesiuvas

lištva, lištvelė

= juostẽlė; spec. leñtjuostė

liukras

= spec. glãjus

liuosas, -a

= laĩsvas, -à

liuosinti, liuosuoti

= láisvinti

liuosuojantis, -i

= láisvinamas, -a

liuoslaikis

= laisvãlaikis

paliuosuoti

= 1. atléisti (iš darbo); 2. paléisti

pasiliuosuoti

= išeĩti (iš darbo)

maštabas

= mãstas

mazolis, mozolis

= núospauda

mereška

= peltakỹs

mereškuoti

= peltakiúoti

miera

= 1. dỹdis, nùmeris, matmuõ; 2. mãtas; 3. mãstas, matãvimo írankis

išmiera

= 1. matmuõ; 2. dỹdis, nùmeris

mieruoti(s)

= matúoti(s)

mierkavoti

= matúoti, (nu)táikyti

primierka

= pri(si)matãvimas

mostis, mostelė

= tẽpalas, tepaliùkas

mozoti

= tèpti; teplióti, terlióti

(ne)boti

= (ne)páisyti, (ne)žiūrė́ti

norka

= audìnė

papkė

= 1. ãplank(al)as; 2. segtùvas

(pa)velyti

= 1. léisti; 2. linkė́ti

petruška

= petrãžolė

planeris

= sklandytùvas

planka, plankutė

= 1. juostẽlė; 2. spec. príekraštis

plėmas, plėmė

= dėmė̃

plėmuoti

= dėmė̃ti, palìkti dėmès

pletkas, pliotkas

= ãpkalbos, pãskalos

pletkininkas, -ė

= liežuváutojas, -a

pletkinti, pletkavoti

= liežuváuti, apkalb(in)ė́ti

plintusas

= spec. griñdjuostė

ploščius

= líetpaltis

ploščinis, -ė, ploštinis, -ė

= lietpaltìnis, -ė

pončka(s), pončkutė

= spùrga

priča(s)

= alegòrija, alegòrinis pãsakojimas; parãbolė

priklus, -i

= įkyrùs, -ì; šleikštùs, -ì, bjaurùs, -ì; atgrasùs, -ì

proba

= mėginỹs, bandinỹs

prosai

= sóros

prosas

= lygintùvas

prosyti, prosinti

= lýginti

prūdas

= kū́dra, tvenkinỹs

pundas, pundelis, pundulys

= 1. ryšulỹs, -ė̃lis; 2. šū̃snis; glėbỹs

rasoda

= pasõdai, daigaĩ

rėdyti(s)

= vil̃kti(s), reñgti(s) (drabùžiais); puõšti(s), dabìnti(s); reñgti, ruõšti

aprėdas, aprėdalas

= ãpdaras, ãpdangalas, drabùžis; dangà

parėdas

= papuošìmas, pãpuošalas; ãpdaras, apsirengìmas; išeigìniai drabùžiai

parėdymas

= 1. pótvarkis; 2. nuródymas

rubežius

= 1. síena; 2. ribà

rubežiuotis

= ribótis

rūgoti(s)

= bárti(s), kéikti(s), plū́sti(s), iškalbė́ti

ružavas, -a

= rõžinis, -ė; raũsvas, -à

salka

= mansárda

sasiska, sosiska, sosiskė

= dešrẽlė

sklepas

= 1. rūsỹs; 2. pùsrūsis

slaidas

= skaidrė̃

smakas

= slìbinas

sortuoti, sortiruoti

= rūšiúoti

(su)bujoti

= 1. (su)vešė́ti, (su)keróti, tar̃pti; 2. (su)klestė́ti

buinas, -a, buinus, -i

= 1. vešlùs, -ì; iš(si)kerójęs, -usi; 2. riebùs, -ì

strausas, štrausas

= strùtis

šlanga(s)

= žarnà

šlipsas

= kaklãraištis

šmotas

= gãbalas

šniūras

= 1. vir̃vė; 2. virvùtė; 3. spec. virvė́laidis

šniūrelis, šniūriukas

= var̃stis, raĩštis, varsčiùkas, raištẽlis

špaklis, špaklius

= glaĩstas

špakliuoti

= glaistýti

špalas

= pãbėgis

špilka, špilkutė

= 1. smeigė̃, smeigẽlė; 2. (plaukų̃) segtùkas

špilkuoti

= 1. smaigýti, badýti; 2. pašiẽpti, ironizúoti

špricas

= švir̃kštas

špricuoti

= švir̃kšti

štatas

= valstijà

štatyvas

= stõvas

štuka

= 1. víenetas; 2. gãbalas; 3. pókštas, juokaĩ

štukinis, -ė

= 1. vienetìnis, -ė; 2. gabalìnis, -ė

štukorius, -ė

= pókštininkas, -ė, išdáigininkas, -ė; juokdarỹs, -ė̃

šuleris

= 1. sùkčius, apgavìkas; 2. išdáigininkas

taimautas, taim-autas

= 1. pértrauka; 2. spec. pertraukė̃lė

tapkės

= šlepẽtės, šliùrės

tormozas

= stabdỹs

tormozuoti, tarmozuoti

= stabdỹti

tomatai

= pomidòrai

tušinti(s)

= troškìnti(s)

tušintuvas

= troškintùvas

ukolas

= 1. dū̃ris; 2. injèkcija

ulioti, uliavoti

= ū̃žti, ū̃žauti; puotáuti

univermagas

= universãlinė (parduotùvė)

universamas

= savìtarnos universãlinė (parduotùvė)

vailokai, veilokai

= veltìniai

zelcas

= slėgtaĩnis

zrazai

= suktìniai, vyniótiniai

zubras

= stum̃bras

zubražolė

= stumbrã̃žolė

zubrovka

= stumbrìnė

ženyti(s)

= tuõkti(s); vèsti; tekė́ti

ap(si)ženyti

= tuõkti(s); vèsti; (iš)tekė́ti

žgutas

= var̃žtis; spec. pynė̃

žiletas

= liemẽnė

žiletė

= (skutìmosi) peiliùkas

žilka

= vãlas

žiurstas

= prijuõstė

žulikas

= 1. sùkčius, vagìšius; 2. spec. dvìšakis, trìšakis

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *