2010 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduotis (testas)

TEKSTO SUVOKIMO IR LITERATŪROS ŽINIŲ TAIKYMO UŽDUOTYS

(27 taškai)

TEKSTO SUVOKIMO UŽDUOTYS

      Perskaitykite tekstus ir atlikite užduotis.

1 tekstas

     1. Vaikeli mano,

     Tu palieki tėvų namus ir prasideda naujas tavo gyvenimo etapas, dabar gali sakyti: „Aš pradedu gyventi savarankiškai.“ Gerai pagalvok, ką reiškia žodis „gyvenimas“: tai ne tik pareiga gyventi, nes gyvybė yra bendras visų gyvų sutvėrimų požymis, bet ir menas gyventi, todėl teks pamąstyti, kaip gyvensi ir koks bus tavo gyvenimo tikslas. Tegul žodis „mąstyti“ nebaugina tavęs, mano mielas vaike; nė viename gyvenimo tarpsnyje žmogus nenustoja mąstyti, o gyvenimo mokslas nesiskiria nuo kitų mokslų, išmokti galima visko: svarbiausia – pažinti save ir sugebėti analizuoti savo veiksmus bei paklusti tiems, kurie ves tave gyvenimo keliais. Nuo šiol nebebūsiu tavo vedlys, bet mintys, kurias skaitai, kalbės mano lūpomis ir perduos mano patarimus bei nurodymus.

    2. Nė akimirką nepamiršk, už ką turi būti dėkingas savo pirmajai geradarei – Motinai, nes ji tave pagimdė ir be galo myli, nors tu jos švelnumo dar nenusipelnei, bet, jei kiekvieną dieną stengsiesi būti jos vertas, jį nusipelnysi ir pateisinsi Motinos pasitikėjimą. Jei tikrai norėsi jį pelnyti, tai tik nuo tavęs priklauso, pavyks ar ne: nesiimk jokių žygių, nekalbėk ir nedaryk nieko prieš tai savęs nepaklausęs: „Ar mano Motina už tai pagirs?“

     3. Siunčiu su tavimi tarną Santį, jis jau treji metai tau patarnauja. Būk su juo švelnus, geras, būk jam dėkingas, nes vykdamas su tavimi jis palieka žmoną ir vaikus. Yra didelis skirtumas tarp gerumo ir familiarumo: pirmasis kyla iš kilnios širdies, antrasis iš primityvaus mąstymo. Tik atsitiktinai gimei tarp tų, kuriems tarnaujama, o ne tų, kurie tarnauja, tad tikrai neturi tuo didžiuotis; tačiau tu privilegijuotas, todėl stenkis kilmę patvirtinti taurumu ir kilniais jausmais – tai suteiks tau tikrąją vertę.

     4. Mokykis pats save analizuoti: nėra nieko geresnio už dienoraštį, kuriame fiksuotumei savo darbus ir mintis. Tai atneštų dvigubą naudą: įprastum susikaupti, mąstyti ir kalbėtis pats su savimi, antroji nauda būtų ta, kad susikurtum savo stilių; rašytoju tampama rašant. Tai, ką supratai pamokoje ar stebėdamas, išmoksi dar geriau, jei viską aprašysi ir visiems laikams užfiksuosi atmintyje.

     5. Pasistenk pelnyti bendramokslių palankumą juos gerbdamas, su visais būdamas paslaugus ir mandagus. Kartais pasitaiko neramaus būdo, tulžingų studentų, kurie tik ir ieško progos susivaidyti su draugais. Tai maras, kurio reikia vengti kaip ugnies, ir geriausias būdas, kaip jau sakiau anksčiau, būti su visais mandagiam ir niekada nesikišti ne į savo reikalus. Tavo tikroji drąsa – ryžtingai visada atlikti tai, ką privalai.

     5. Sudie, mielas vaike, telaimina tave Dangus, ir aš laiminu iš visos širdies. Rašyk mums. Tegul tavo plunksną vedžioja pasitikėjimas ir tiesa.

Tėvas

Kunigaikščio M. K. Oginskio priesakai keturiolikmečiam

sūnui (1822 m.). – Regionų kultūrinių iniciatyvų centras, 2007

      1. Nurodykite šio teksto žanrą. Argumentuokite. (2 taškai)

      2. Kuo ypatinga šio teksto rašymo situacija? (1 taškas)

      3. Remdamiesi 1 pastraipa, apibendrintai atsakykite, kuo tėvo patarimai turėtų tapti sūnaus gyvenime. (1 taškas)

      4. Kokio bendravimo stiliaus ir kodėl ragina vengti tėvas? Atsakykite, remdamiesi 3 pastraipa. (2 taškai)

      5.1. 5 pastraipoje tėvas charakterizuoja kai kuriuos būsimus sūnaus bendramokslius. Išrašykite du apibūdinimus ir įvardykite, kokios tai kalbinės raiškos priemonės.

__________________________________________________    _________________________________

                          (apibūdinimas)                                                                (kalbinės raiškos priemonė)

__________________________________________________    _________________________________

                          (apibūdinimas)                                                                (kalbinės raiškos priemonė)

      5.2. Ko siekia tėvas, taip apibūdindamas kai kuriuos būsimus sūnaus bendramokslius? Apibendrintai suformuluokite du tėvo tikslus. (2 taškai)

      6. Tėvas 6 pastraipoje rašo: „Tegul tavo plunksną vedžioja pasitikėjimas ir tiesa.“ Kokių santykių su sūnumi jis tikisi ateityje? (2 taškai)

      7. Remdamiesi visu tekstu, parašykite, kokias esmines gyvenimo vertybes iškelia tėvas. Nurodykite dvi. (2 taškai)

2 tekstas

     1. Tėvas, pasistatęs prie gonkų žvejo kėdutę, dvi pintines ir dubenį, perrinkinėjo voveraites. Nepakeldamas galvos jis kažkaip pajuto, kad Benutis į jį žiūri.

     – Pabudai? Nešk kuprinę vidun.

     Benutis puolė daryti, kas liepta. Tėvas staiga pakėlė akis.

     – Pavardę motinos turi?

     – Ką?.. Nu taip,– suglumęs burbtelėjo Benutis.

     2. Kuprinės jis nedrįso nešti į kambarius, paliko virtuvėje prie koklinės krosnies. Iš kiemo pro atvirą langą tuoj atsklido tėvo paliepimas:

     – Griebk peilį nuo stalo ir ateik čia.

     Benutis apsidairė – virtuvėje, be aukštos spintelės nusukinėtomis rankenomis, nebuvo nieko panašaus į stalą. Tačiau ant klijuote užtiestos krosnies stovėjo sukrauti indai, du virduliai ir duoninė, o ant jos gulėjo didelis peilis riebaluotais ašmenimis. Pasiėmė jį.

     3. Pamatęs peilį tėvas supūkštė, atidavė Benučiui savo sulankstomąjį peiliuką, o pats paėmė iš jo didįjį. Parodė, kaip rūšiuoti grybus.

     – Į bliūdą mesime prastesnius, tuos apvirsim ir kepinsim aliejuje su bulvėmis. Ir svogūnu. Ar valgai svogūną?

     – Valgau,– kuo rimčiausiai linktelėjo Benutis, nors nesuprato, ar tėvas klausia apie svogūno galvą, ar apie laiškus. Svogūną sriuboje jis prarydavo, įsivaizduodamas, jog tai bulvė arba kopūstas. Virtų kopūstų, tiesa, irgi nelabai mėgo. O žalias svogūnas taip degino nosį, kad bėgdavo iš virtuvės, vos tik močiutė pasidėdavo pjaustymo lentą. Į burną jo nebūtų paėmęs už jokius pasaulio pinigus. Na, nebent už tokius, už kuriuos nusipirktum dviratį.

     4. – Svogūnas yra gerai,– peiliu rakinėdamas prie grybo kepurės pridžiūvusį lapelį lėtai postringavo tėvas. – O šitų,– jis mostelėjo į atrinktus pintinėje,– vakare atvažiuos.

     – Kas?– Benučiui smilktelėjo viltis, kad galbūt mama atvažiuos pasiimti jo ir voveraičių.

     – Kas, kas… Grybų karalius Tadeušas. Iš jo gausim pinigų ir ryt Kiauniuose pirksime tau batoną. Gal net ir limonado – jei nesi tinginys ir atsikalbinėtojas. Ar nesi?– Tėvas gudriai primerkė akis ir pasilenkęs įsispitrėjo į Benutį.

     – Ne-a,– nudūręs akis atsakė šis, nors ir vėl nelabai suprato klausimą.

     – Taip, Benai Trijoni, ir gyvensim.

Laura Sintija Černiauskaitė. Benedikto slenksčiai. – V., Almu littera, 2009

 

      8. Apibendrintai nurodykite, kokia vaiko būsena išryškėja 1 ir 2 teksto pastraipose. Atsakymą pagrįskite, remdamiesi abiem pastraipomis. (2 taškai)

____________________________     ______________________________________________________

                     (būsena)                                                                 (pagrindimas)

      9. Remdamiesi 3 teksto pastraipa, nurodykite du tėvo bendravimo su Benučiu pokyčius. Atsakymą pagrįskite tekstu. (2 taškai)

      10. Remdamiesi 4 pastraipa, paaiškinkite, kuo skiriasi Benučio svajonė nuo gyvenimo tikrovės. (2 taškai)

      11. Ištrauka pateikta iš romano „Benedikto slenksčiai. Paaiškinkite, kaip romano pavadinimas susijęs su Benučio situacija, vaizduojama ištraukoje. (1 taškas)

      Bendrieji klausimai (tekstų lyginimas)

      12. Kokia tema ir idėja sieja abu tekstus? (2 taškai)

      13. Abiejuose tekstuose tėvų kalbinė raiška skirtinga. Nurodykite po vieną jų kalbos požymį. (2 taškai)

      1 tekste _____________________________________________________________________

      2 tekste _____________________________________________________________________

      14. Paaiškinkite, kuo skiriasi abiejuose tekstuose tėvo santykiai su sūnumi. (2 taškai)

 

KALBOS UŽDUOTYS

(27 taškai)

      1 užduotis. Paaiškinkite, kokios sakinio dalys yra skaitmenimis pažymėti ir pabraukti žodžiai ar jų junginiai. Lentelėje ATSAKYMAI įrašykite teisingą atsakymą žyminčią raidę. Skaičiumi 0 pažymėtas pavyzdys. (5 taškai)

     Miškas0, kadaise buvęs pilnas laukinių žvėrių1, stūksojo kitoje Olandijos ežero pusėje, ant aukšto smėlėto skardžio2. Medžiotojai atvykdavę3 čia su šunimis iš aplinkinių dvarų. Šunys po tas olas landžiodavo ir išguidavo persigandusias4 lapes5. Ilgainiui6 šis landžiojimas7 po olas ir virtęs Olandija. Tikriausiai ši miestelio pavadinimo versija yra sugalvota8 kokio nors vietinio mokytojo maždaug prieš keliasdešimt ar keliolika metų. Kitokio, tikslesnio9, ežero, dvaro ir miestelio pavadinimo paaiškinimo niekas10 nežinojo.

A.  Veiksnys

B.  Tarinys

C.  Papildinys

D.  Pažyminys arba priedėlis

E.  Aplinkybė

 

Sakinio dalies Nr.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Atsakymo raidė

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2 užduotis. Įrašykite praleistas raides, skliausteliuose pateiktus žodžius parašykite kartu arba atskirai. (7 taškai)

     (Vos tik) ________________ išgirdo tr____škantį palėpės dan____tį, (kaip mat) ____________________ nusmelkė baimės g____sis: tolim____j____me kampe, tirštoje vorų numeg____toje prieblandoje stovėjo žmogus. Adolfas, pamažu pripra____damas prie tirštos prieblandos, įsiži____rėjo ir pajuto ____maus išg____sčio sukeltą kraujo potv____n____ gysl____se. Pasirodo, namo lentos buvo taip sutrūn____jusios, kad kiekvien____ akimirk____ jis rizikavo įlū____ti, lyg po kojomis būt____ susk____lęs pavasario ledas. Aplink pageltę pop____rgaliai, s____skaitos, butelis išblukus____ etikete, medinė drabužių kab____klė, namų ap____vokos dai____tas – (gal būt) _______________ gr____stuvė.

 

      3 užduotis. Padėkite reikiamus skyrybos ženklus. (5 taškai)

     Būties pojūtį suprantama sukuria ne linksmybės tą jausmą kuria rimtis gamtos tyla. Praradimai jaunuoli nušvinta kaip šviesa nes kitaip negali būti gali prarasti tik tai ką buvai radęs. Tai pastebėjimas taikomas tik žmogui laikančiam save protinga būtybe. Mes visi žmonės beždžionės kiparisai upėtakiai esame indai kuriuos vienija vanduo. Be abejo esame indų brolija ir gera kartais pajusti užčiuopti bendrumą ne tik protu bet ir jutimais kurių ilgimės ir kurie egzistuoja.

 

      4 užduotis.

      A dalis. Kairėje pateiktus žodžius pavartokite nurodyta forma. 0 atvejis – pavyzdys. (2 taškai)

(0) atitokti – veiksmaž., būt. k. 1., dgs., 3 asm.

(1) griūti – dalyv., veik. r., es. 1., mot. g., vns., kilm.

(2) sukelti – dalyv., neveik, r., būt. 1., vyr. g., vns., kilm.

(3) tikslus – prieveiksm., aukštesn. laipsn.

(4) aidėti – būdinys

(5) skambėti – pusdalyvis, vyr. g., vns.

Kai žmonės pagaliau (0) atitoko nuo

(1) ____________________ varpinės

(2) ____________________ triukšmo ir gyslas sustingdžiusio įspūdžio, jie suprato, kad varpai, (3) ___________________, vienas varpelis (4) _______________________ aidi (5) ___________________________ iš tolo.

 

      B dalis. Morfologiškai išnagrinėkite pabrauktus žodžius ir užpildykite lentelę. Jei žodis neturi kurio nors požymio, pažymėkite brūkšnį (–). (3 taškai)

      Šešetas vyrų sėdėjo po tris iš šonų, o priekyje, šalia vadeliotojo, su labiausiai iš visų blizgančiu šalmu išsidrėbęs riogsojo ugniagesių vadas.

Žodis

Kalbos dalis (veiksmažodžio forma)

Giminė

Skaičius

Linksnis

Laikas

Asmuo

šešetas

 

 

 

 

 

 

šalia

 

 

 

 

 

 

labiausiai

 

 

 

 

 

 

blizgančiu

 

 

 

 

 

 

riogsojo

 

 

 

 

 

 

 

      5 užduotis. Pabraukite vartotinus žodžius, parašytus skliaustuose. (5 taškai)

     – Sveikas, kaip laikaisi?

     – Išėjau (atostogų, atostogoms). Net (dvejoms, dviem) savaitėms.

     – (Bendrai, Iš tikrųjų) protingai pasielgei. Be poilsio (dirbdamas, dirbant) labai pavargsti, o reikia būti ypač (atsakingu, atsakingam), kitaip gali tekti (krimstis, pergyventi) dėl nesėkmių. Jau (kitą, sekančią) savaitę aš irgi pradėsiu atostogauti, (o taip pat, taip pat) ir mano vaikai. Visi važiuosime prie jūros, turėsiu (kažkiek tai, nors kiek) laisvalaikio, tad įsipareigojau perskaityti (ne mažiau kaip tris knygas, daugiau trijų knygų).

     – Gerų atostogų. Šiuo metu (pagrinde, daugiausia) visi poilsiauja. 

atsakymai

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *