Teksto suvokimo ir kalbos užduotys

Teksto suvokimo ir kalbos užduotys 11-12 klasei

 

 

 

 

Regina Jasukaitienė

Jūratė Dranginienė

TEKSTO SUVOKIMO IR KALBOS

UŽDUOTYS 11-12 KLASEI

Kaunas, 2010 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

      Knygelė skiriama vyresniųjų klasių mokiniams. Ji sudaryta iš dviejų dalių: teksto suvokimo ir kalbos užduočių. Teksto suvokimui atrinkti įvairaus žanro ir stiliaus grožiniai, publicistiniai ir moksliniai tekstai. Jie pasižymi skirtingu sudėtingumu: vieni orientuoti į jau žinomų dalykų pakartojimą bei įtvirtinimą, kiti reikalauja mąstymo įtampos. Visi tekstai ganėtinai ilgi. Autorės norėjo įdėti kuo daugiau ištisų tekstų, kad nebūtų sudarkomas jų vientisumas ir dermė. Juk geras tekstas turi patraukti ne tik turiniu, bet ir išlaikyti formos reikalavimus. Visi parinkti tekstai turėtų skatinti mąstyti, diskutuoti, samprotauti, taip pat padėti kurti samprotaujamo pobūdžio rašinį bei mokyti tekstą analizuoti. Vieni tekstai labiau tinka savarankiškai mokytis, kiti – žinioms ir įgūdžiams patikrinti.

      Antroji pratybų dalis skirta kalbos užduotims: jos padės pakartoti ir įtvirtinti rašybos ir skyrybos įgūdžius. Kūrybingai dirbant, skyrybai skirti tekstai gali duoti impulsą diskusijoms, pokalbiui ar net pastraipos kūrimui.

Kalbos užduočių vertinimas paliekamas mokytojo nuožiūrai.

Autorės

 

Judita Vaičiūnaitė

Baltoji lelija

 

      Kvepi migloje,

      Šventa lelija,

      Išaugusi mirusių mano senelių

                  Sodyboj…

 

      Skaisčiausia gėlė –

      Kaimiečių vėlė,

      Kur suneštos vėtrų

                  Senovinės sėklos sudygo…

 

      Klevų ūksmėje,

      Kapų tankmėje,

      Medinių šventųjų delnuos tu –

                  Gyva ir bekūnė…

 

      Iš skrynių senų,

      Iš meilės dainų

      Tave dovanojo

                  Nebuvėlei savo anūkei…

 

      Klausimai ir užduotys

      1. Kurie žodžiai galėtų būti eilėraščio „raktai“, t. y. svarbiausi, esmingiausi? Kodėl? (2 taškai)

      2. Kokia eilėraščio lyrinio vyksmo erdvė ir laikas? (2 taškai)

      3. Ką balta lelija simbolizuoja krikščionių tikėjime ir ką ji reiškia senųjų baltų pasaulėžiūroje? (3 taškai)

      4. Kur senieji lietuviai (dar prieš krikščionybę) vaizdavo leliją ir kaip tai atsispindi šiame eilėraštyje? (2 taškai)

      5. Ką išgyvena lyrinis subjektas, apie ką jis mąsto? Kas tuos išgyvenimus jam sukelia? (3 taškai)

      6. Raskite eilėraštyje, kaip lyrinis subjektas save pavadina. Paaiškinkite to įvardijimo prasmę. (2 taškai)

      7. Kaip dar kitaip eilėraštyje vadinama lelija? Pasekite lyrinio subjekto minties kryptį – kaip keičiasi lelijos įvaizdis? (2 taškai)

      8. Apie kokias „senovines“ sėklas kalbama eilėraštyje? Kur tos sėklos sudygo? (2 taškai)

      9. Paaiškinkite metaforą „medinių šventųjų“. Apie ką čia kalbama? (1 taškas)

      10. Eilėraštis parašytas kaip kreipimasis į baltąją leliją. Ką tai suteikia eilėraščiui? (1 taškas)

      11. Kaip manote, kokiais būdais palaikomas kartų ryšys? (2 taškai)

      12. Paaiškinkite eilėraščio pavadinimą. Apie ką šis eilėraštis? (2 taškai)

      13. Atkreipkite dėmesį į eilėraščio formą. Kodėl paskutinės eilutės išryškinamos ir baigiamos daugtaškiais? Kaip tai susiję su pagrindine eilėraščio mintimi? (2 taškai)

 

Gražinos Didelytės miniatiūra „Genties žiedas“

Genties žiedas

      14. Kaip nusakytumėte šios miniatiūros temą? (1 taškas)

      15. Interpretuokite miniatiūros „Genties žiedas“ pavadinimą. Kieno žiedas vaizduojamas dailės kūrinyje? (3 taškai)

      16. Ar galėtų ši miniatiūra būti iliustracija J. Vaičiūnaitės eilėraščiui „Baltoji lelija“? Atsakymą pagrįskite. (2 taškai)

Pažymys

10

9

8

7

6

5

4

3

2

Taškai

32-31

30-29

28-27

26-25

24-22

21-19

18-15

14-10

9 ir <

Iš viso 32 taškai

 

      1. Įrašykite tinkamas (didžiąsias arba mažąsias) raides, kur reikia, parašykite kabutes.

      (F,f) __rankfurtas (P,p) __rie (O,o) __derio,

      (K,k) __uršių (N,n) __erija,

      (J,j) __ukatano (P,p) __usiasalis,

      (D,d) __idieji (G,g) __rįžulo (R,r) __atai (žvaigždynas),

      (D,d) __ramblio (K,k) __aulo (K,k) __ranto (R,r) __respublika,

      (A,a) __fganistano (I,i) __slamo (V,v) __alstybė,

      (N,n) __yderlandų (K,k) __aralystė,

      (R,r) __usijos (F,f) __ederacija,

      (I,i) __talijos (R,r) __espublika,

      (O,o) __mano (S,s) __ultonatas,

      (Š,š) __veicarijos (K,k) __onfederacija,

      (B,b) __alearų (S,s) __alos,

      (U,u) __ralo (K,k) __alnai,

      (Š,š) __ermukšnių (G,g) __atvė,

      (A,a) __rtimieji (R,r) __ytai,

      (Š,š) __iaurės (A,a) __frika,

      (V,v) __akarų (E,e) __uropa,

      (K,k) __auno (R,r) __egiono (T,t) __urizmo (I,i) __nformacijos (C,c) __entras,

      (L,l) __ietuvos (R,r) __espublikos (V,v) __idaus (R,r) __eikalų (M,m) __misterija,

      (M,m) __ykolo (Ž,ž) __ilinsko (D,d) __ailės (G,g) __alerija,

      (Ž,ž) __inijos (D,d) __raugija,

      (V,v) __yturio (V,v) __idurinė (M,m) __okykla,

      (P,p) __anevėžio (A,a) __kcinė (B,b) __endrovė (K,k) __alnapilis,

      (AB, ab) __ (L,l) __ietuvos (A,a) __vialinijos,

      (K,k) __auno (M,m) __uzikinio (T,t) __eatro (B,b) __ilietų (K,k) __asa,

      (V,v) __ytauto (D,d) __idžiojo (U,u) __niversiteto (H,h) __umanitarinių (M,m) __okslų (F,f) __akulteto (U,u) __žsienio (K,k) __albų (K,k) __atedra,

      (A,a) __ušros (V,v) __artai,

      (B,b) __altieji (R,r) __ūmai,

      (V,v) __ilniaus (A,a) __rkikatedra (B,b) __azilika.

 

      2. Įrašykite praleistas raides.

      1. Atkaklus jų judėj__mas, kaip niekados nenutr__kstantis laikas, atrodė, t__sėsi per amži__ amžius, ilgu ši__kšlinu loviu t__sdamas tarp drėgmės ėdamų ir nesu__damų sienų – nuo __emutinės pilies iki __otušės. (R. K.) 2. __jaudinta s__monė bl__ško jo mintis, ir viskas plauk__ padrikai 1__g žodžius svaid__te svaidant. (P. O.) 3. Jis man priminė istorišk__j__ senovės Lietuvos kar__ivį, savo kirvuku skinantį taką per tank__s gir__s ir skubant__ priešo pulti. (J. S.) 4. Prie U. Tamošiūnaitės dar gr__šime aptardami pirm__j__ lietuvių poečių k__rybą. (V. D.) 5. Nors vežėjas ir dr__sino savo kli__ntus, kad nieko nebijot__, bet Alfonsas visą laiką nerimavo ir, pamat__s iš tolo raitelį ar š__ip ką ateinant ar atvažiuoj__nt, maukė ant akių skryb__lę, ir smark__u jam plakė širdis. (A. V.) 6. Vyras gulėjo užsimerk__s, pasities__s rank__luo__čius pač__me sodo vidur__. (R. J.) 7. Lėk__nt metams, Rita ėmė bū__štauti, kad sukrioš, palie__s, merdės, apimta senatvinio marazmo, o vidinis vaikas nesubr__s nė per nago juod__mą. (J. I.) 8. Nakt__ jis pral__ido lovoje kar__čiuodamas ir kl__jodamas, veik be s__monės. (J. E.) 9. O didž__usias j__dviejų sielų ir kūnų r__šys – nam__ lauk__s kūd__kis, sveikas gražus rubuiliukas! (P. O.) 10. M__stydama apie mergaitės – moters esm__, pavidalus, formas, kelius, Šatrijos __agana rem__si didž__j__ moterų autoritetais. (V. D.)

 

      3. Kur reikia, padėkite skyrybos ženklus.

      Koks mokinys be knygų? Šį žodį vartojame tikrai dažnai bet jis nėra iš žilos senovės. Ir pačias knygas ir jų vardą lietuviai gavo iš slavų tikriausiai iš baltarusių. Žodis gražiai pritapo prie kitų moteriškosios giminės daiktavardžių greitai prigijo ir iki šių dienų puikios šeimynėlės susilaukė knygynas knygininkas knygnešys knygrišys knygotyra knyginis knygiškas. Ir pati knyga nevienoda kartais tik knygelė knygutė knygelytė knygiūkštė…

      Ar žinote kad lietuviai iš pradžių knyga vadino tik vieną puslapį Visa knyga jiems buvo knygos. Antai jau minėtas M. Mažvydas katekizmo prakalboje rašė Knygelės pačios bylo lietuvinikump ir žemaičiump. Čia žodį knygelės reikia suprasti „knygelė“ t. y. jo katekizmas nes kitų lietuviškų knygų dar nebuvo. Taigi šių dienų kalba M. Mažvydo sakinys skambėtų taip Knygelė pati byloja į lietuvininkus ir žemaičius. Mažvydo pasakymą Tosu knygelėsu rasi reikia suprasti toje knygelėje rasi. Tokia daugiskaita kartais pavartojama tarmėse Ji pasiėmė knygas t. y. maldaknygę ir išėjo į bažnyčią.

      Ir dar įdomu kad tarmėse daugiskaitos forma knygos arba knygenos pavadinama atrajojančių gyvulių skrandžio dalis kurios raukšlės primena knygos lapus. Štai sakinys iš pasakos Kai tave siųs žarnų darinėt tai tu rasi knygose du kviečio grūdu.

J. Šukys

atsakymai

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *