Literatūros epochos, kryptys

Epocha, kryptis

Būdingi bruožai

Garsesni kūrėjai ir kūriniai

Antika

(VIII a. pr. Kr.-V a.)

 • Gyvenimas vaizduojamas pagal grožio, tobulumo, har­monijos idealą.
 • Visuomenės interesai aukščiau už asmeninius, svarbiau­sios vertybės – saikas, taurumas, grožis.
 • Estetinis meno kūrėjų idealas – kūniškas, žemiškas grožis.
 • Visatos jėgos sužmoginamos, visi gyvenimo reiškiniai siejami su dievų valia.
 • Kuriami mitai apie pasaulio ir dievų atsiradimą.
 • Materialusis ir dvasinis gyvenimas grindžiamas mitais.
 • Homeras. Iliada. Odisėja
 • Sofoklis. Antigonė
 • Vergilijus. Eneida
 • Ovidijus. Metamorfozės
 • Horacijus. Odės

Viduramžiai

(V a.-XIV a. vid.)

 • Literatūros pasaulėvoką lemia krikščioniškasis pasaulė­vaizdis, religinės vertybės.
 • Bažnytinė raštija veikia tiek viešąjį gyvenimą, tiek literatūrą.
 • Herojiniai epai
 • Dantė Aligjeris. Dieviškoji komedija

Renesansas

(XIV a. vid.-XVI a.)

 • Grįžtama prie humanistinių Antikos kultūros idealų.
 • Įsivyrauja humanistinė pasaulėjauta, aukščiausia verty­be laikanti žmogų.
 • Dvasinės vertybės siejamos su žemiškąja būtimi, su pačiu žmogumi, įtvirtinama žmogaus laisvė, jis skati­namas kurti.
 • Menas suartinamas su mokslu, sudaromos galimybės reikštis talentingoms asmenybėms, visapusiškai tyrinė­jamas pasaulis.
 • Literatūrai būdingas universalumas, kalbos siejimas su kūrybinėmis žmogaus galiomis.
 • Viljamas Šekspyras. Hamletas. Romeo ir Džuljeta
 • Džovanis Bokačas. Dekameronas
 • Fransua Rablė. Gargan­tiua ir Pantagriuelis
 • Migelis de Servantesas. Don Kichotas
 • Martynas Mažvydas. Katekizmas
 • Jonas Radvanas. Radviliada

Barokas

(XVI a. pab.-XVIII a. I pusė)

 • Atgaivinami religiniai jausmai, Renesanso kultūros laimėjimams suteikiama religinė prasmė.
 • Antgamtinis pasaulis imamas jungti su žemiškuoju, kuris pasirodo esąs sudėtingesnis, nei manyta anks­čiau.
 • Ryškiausia literatūros kūrinių ypatybė – barokiškasis dvilypumas: žemiškųjų ir dvasinių pradų tarpusavio įtampa.
 • Žmogus nėra savo dvasios valdovas, viską valdo ant­gamtinė valia, todėl per kančias reikia išpirkti savo kaltę dėl pasidavimo kūniškoms aistroms.
 • Pedras Kalderonas de La Barka. Dama vaiduoklė
 • Motiejus Kazimieras Sarbievijus. Lyrika
 • Konstantinas Sirvydas. Punktai sakymų (pamokslų rinkinys)

Klasicizmas

(XVII a.–XIX a. pr.)

 • Grožio idealu laikomas Antikos menas.
 • Remiamasi racionalizmo idėjomis: protas, blaivus mąstymas yra svarbiausia žmogaus egzistavimo sąlyga.
 • Svarbu ne jausmai, bet protu grindžiamas elgesys.
 • Griežtai laikomasi grožio, harmonijos, saiko, aiškumo taisyklių.
 • Stengiamasi vaizduoti ne išskirtinius žmones, reiški­nius, bet tai, kas būdinga, tipiška daugeliui.
 • Moljeras. Tartiufas
 • Nikola Bualo. Poezijos menas

Apšvietos (Šviečia­masis) amžius

(XVIII a. I pusė- XIX a.)

 • Teigiama, kad žmogus yra gamtos dalis.
 • Kovojama su luominėmis tradicijomis, prietarais, religiniu fanatizmu, blogais įpročiais ir netikusiais papročiais, trukdančiais žmonijos pažangai.
 • Menas suvokiamas kaip priemonė šviesti, auklėti liaudį.
 • Daug pamokančių siužetų, ryški autoriaus pozicija.
 • Johanas Volfgangas Gėtė. Faustas
 • Danielis Defo. Robinzonas Kruzas
 • Džonatanas Sviftas. Guliverio kelionės
 • Kristijonas Donelaitis. Metai

Sentimentalizmas

(XVIII a. vid.- XIX a. pr.)

 • Vadovaujamasi šūkiu „Atgal į gamtą!“
 • Garbinama praeitis, ignoruojama socialinė aplinka.
 • Proto balsą nustelbia sentimentalūs jausmai.
 • Akcentuojama kančia kaip dvasią stiprinanti priemonė.
 • Pabrėžiama prigimtinė žmonių lygybė, ryšys su gamta.
 • Žanas Žakas Ruso. Išpažintis

Romantizmas

(XVIII a. pab.- XIX a. vid.)

 • Iškyla asmenybė, apdovanota stipriu charakteriu ir talentu.
 • Stipri asmenybė nepritampa prie aplinkos, maištauja prieš esamą tvarką, jaučia atskirtį nuo visuomenės, todėl susikuria idealų, vaizduotės pasaulį.
 • Pabrėžiamas konfliktas tarp realaus ir svajonių pasaulio.
 • Vaizduojami stiprūs jausmai, iššūkiai, aistros.
 • Džordžas Baironas. Kainas
 • Viktoras Hugo. Vargdieniai. Paryžiaus katedra
 • Adomas Mickevičius. Ponas Tadas. Vėlinės. Gražina
 • Antanas Baranauskas. Anykščių šilelis
 • Maironis. Pavasario balsai

Realizmas

(XIX a. vid.-XX a.)

 • Atmetamas romantikų subjektyvus požiūris į visus gyve­nimo reiškinius, pabrėžiama objektyvi tikrovė, juntamas žmogaus ir visuomenės ryšys.
 • Meninė tikrovė grindžiama tikroviškumo principu.
 • Charakteriai tipizuojami, susiejant juos su socialine, istorine, buitine aplinka.
 • Vaizduojami socialiniai, buitiniai, moraliniai konfliktai.
 • Kūriniai kupini humanistinio patoso.
 • Onorė de Balzakas. Tėvas Gorijo
 • Fiodoras Dostojevskis. Nusikaltimas ir bausmė
 • Žemaitė. Marti. Petras Kurmelis
 • Jonas Biliūnas. Liūdna pasaka. Kliudžiau. Ubagas

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *