Sutartis

      Sutartis – dokumentas, numatantis šalių susitarimo turinį ir jų santykius.

Sutarčių yra įvairių. Jas gali sudaryti valstybės, organizacijos, įstaigos, įmonės ir individualūs asmenys. Pagal turinį ir paskirtį žinomiausios yra: darbo, nuomos, prekybos, paskolos, bendradarbiavimo sutartys.

Sutartis turi turėti antraštinę ir įvadine dalį, tekstą ir parašus (tvirtinamąją dalį).

Svarbiausias antraštinės dalies elementas – sutarties pavadinimas; būtina ir data, gali būti numeris ir vietos nuoroda. Jei sutartis rašoma ne blanke, pavadinimas dažniausiai būna per lapo vidurį, o data ir vietos nuoroda žemiau – data kairėje, vietos nuoroda dešinėje pusėje, pvz.:

 

Žemės sklypo nuomos sutartis

                    Biržai                                                                                                                    2011 12 07

 

Blankuose rašomos sutartys įforminamos pagal standarto reikalavimus.

Įvadinėje sutarties dalyje nusakomi jos dalyviai, kurie apibendrintai vadinasi sutarties šalys. Atskiros sutarčių rūšys turi savus šalių pavadinimus: darbo sutarties šalys yra darbdavys ir darbuotojas, užsakovas ir atlikėjas, nuomos sutarties – nuomotojas ir nuomininkas ir pan. Iš pradžių šalys įvardijamos jų tikraisiais vardais, prieš įvardijimą gali būti apibendrinamasis įvardis Mes. Šalys jungiamos jungtuku ir, netinka pasakymai iš vienos pusės… iš kitos pusės.

Jei sutarties šalis yra įmonė (įstaiga), rašomas jos pavadinimas, vadovo ar įgaliotojo asmens pareigos, vardas ir pavardė: Akcinė bendrovė Klevas (toliau tiekėjas), atstovaujama komercijos direktoriaus Jono Vėlyvio… Gali būti nurodytas sutarties darymo juridinis pagrindas, pvz.: pagal 2001 m. birželio 4 d. įgaliojimą Nr. 44. Kaip sutarties šalis gali būti įvardijama ne pati įmonė (įstaiga), o jai atstovaujantis vadovas ar atstovas, pavyzdžiui (buto pirkimo sutartyje): Vilniaus miesto Žirmūnų seniūnijos atstovė Bronė Maldeikienė, toliau vadinama pardavėja…

Jei sutarties šalis yra individualus asmuo, rašomas jo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, paso (ar jį atstojančio dokumento) numeris ir išdavimo data: Jolanta Butrimaitė, gyvenanti Vilniuje, Žirmūnų g. 13013, paso duomenys: Nr. LM603007, išduotas 1996 07 02. Galima nurodyti gimimo datą arba asmens kodą, darbo sutartyje – profesiją ar specialybę ir baigtą mokslą. Prieš asmens vardą ir pavardę sutartyje nerašomi titulai, pagarbos žodžiai ar jų santrumpos; netinka ir priedėlis pilietis ar santrumpa pil. (pilietybė čia neturi reikšmės).

Sutarties įvadinė dalis baigiama žodžiais sudaro šią sutartį; jei sutartis prasideda įvardžiu Mes, rašoma – sudarome šią sutartį. Gali būti ir būtojo laiko formos sudarė, sudarėme.

Štai paprasčiausi sutarties įvadinės dalies pavyzdžiai:

 

Mes, Vardenytė Pavardenytė, gyvenanti Vilniuje, Aukštikalnio g. 17, bt. 4, toliau vadinama nuomotoju, ir Vardenis Pavardenis, gyvenantis Trakų r., Žemadvaryje, toliau vadinama nuomininku, sudarėme šią sutartį: […]

 

Leidykla „Šviesa“, toliau vadinama Leidykla, atstovaujama Vardo Vardaičio, ir Pavardžio Pavardaičio, toliau vadinamas Autoriumi, sudaro šią sutartį: […]

 

Sutarties tekstas – svarbiausia sutarties dalis. Joje išdėstoma sutarties esmė ir sąlygos, t. y. kas susitariama, šalių įsipareigojimai ir teisės, sutarties vykdymo ar darbo atlikimo būdai, sąlygos ir laikas, atsiskaitymo ar užmokesčio tvarka, kiti reikalingi dalykai. Kiekvienam dalykui skiriamas atskiras punktas (gali būti su papunkčiais), platesnėse sutartyse – net atskiri skyriai su antraštėmis. Abu sutarties partneriai kartu vadinami bendru vardu šalys, o atskirai – įvadinėje dalyje apibrėžtais sutartiniais vardais, pvz.: Darbo sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu; Užsakovas paveda, o vykdytojas įsipareigoja… Pabaigoje nurodomas sutarties egzempliorių skaičius ir kam jie skiriami, pvz.: Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, vieną jų gauna užsakovas, antrą vykdytojas. Egzempliorių skaičiaus negalima nusakyti vietininku dviejuose egzemplioriuose.

Šalių parašai išdėstomi greta – vienas kairėje, kitas dešinėje pusėje; įmonės (įstaigos) būna vadovo ar atstovo pareigų pavadinimas ir parašas, individualaus asmens – parašas; reikia nurodyti pasirašančių asmenų vardą ir pavardę. Po teksto prieš parašus gali būti pateikiami šalių juridiniai adresai ir kiti rekvizitai; jie rašomi greta – vienas kairėje, kitas dešinėje lapo pusėje: įmonių (įstaigų) nurodomas pavadinimas, adresas, telefonas, banko sąskaita; individualių asmenų – vardas ir pavardė, adresas, telefonas, paso duomenys (jei jų nėra įvadinėje dalyje).

Dažniausia ir daugeliui reikalingiausia yra darbo sutartis. Darbo sutartys yra dvejopos – sutartys atlikti konkretų darbą arba dirbti pagal pareigas.

Sutartys atlikti konkretų darbą dar vadinamos darbų rangos sutartimis. Jų šalys vadinasi užsakovas ir atlikėjas (arba vykdytojas). Būtini jose nurodomi dalykai yra: šalys, atliekami darbai, atlikimo laikas ir užmokestis (atsiskaitymas).

 

Galimos tokios sutarties pavyzdys:

 

Darbo sutartis

 

                     Vilnius                                                                                                          2011 m. gruodžio l d.

 

„Švyturio“ leidykla, atstovaujama direktoriaus Vardžiuko Pavardžiuko, toliau vadinamo užsakovu, ir Vardenės Pavardenės, toliau vadinama atlikėja, gyvenanti Vilniuje, Girmūnų g. 44–18, pasas Nr. LR402413, išduotas 2010 m. birželio 18 d., sudaro šią sutartį:

1. Užsakovas paveda, o atlikėja įsipareigoja atlikti šiuos darbus:

1.1. Išversti į anglų kalbą „Internetui“ parengtą „Švyturio“ leidyklos pristatymą (l autorinį lanką).

1.2. Išverstą tekstą surinkti kompiuteriu, patikrinti korektūrą.

2. Darbą atlikti iki 2012 m. sausio 31 d.

3. Užsakovas įsipareigoja už atliktus darbus atlikėjai sumokėti 200 (du šimtus) litų.

4. Ši sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, vieną jų gauna užsakovas, antrą – atlikėja.

 

Užsakovas                                                                          Atlikėja

(Parašas) Vardžiukas Pavardžiukas                                   (Parašas) Vardenė Pavardenė

 

Sutartys dirbti pagal pareigas dar vadinamos samdos sutartimis. Jas reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo sutarties kodeksas. Samdos sutarties šalys vadinasi darbdavys ir darbuotojas; darbdaviu laikomas įmonės savininkas arba įmonės ar įstaigos vadovas, jį gali atstoti darbdavio įgaliotas asmuo. Šioje sutartyje būtina nurodyti: darbuotojo darbo vietą (įmonę, jos padalinį), darbo funkcijas (darbą, pareigas, specialybę) ir darbo užmokestį. Įrašomos ir kitos šalims svarbios sutarties sąlygos.

Vyriausybė yra nustačiusi privalomą darbo sutarties formą. Ji gana ilga, pateikiame tik blanko pradžią:

 

DARBO SUTARTIS Nr_____

                                                                                            201___m_____________mėn____d.

 

Įmonė, įstaiga, organizacija (toliau – įmonė)_______________________________________________

__________________________________________________________________________________

(pavadinimas)

_________________________________________________________________________________

(adresas)

Įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo (toliau – darbdavys)___________________________________

__________________________________________________________________________________

(pareigos, jeigu įgaliotas asmuo –  taip pat nurodyti, vardas ir pavardė)

Priimamas į darbą asmuo______________________________________________________________

(vardas ir pavardė)

__________________________________________________________________________________

(paso duomenys – gimimo metai, asmens kodas)

_________________________________________________________________________________

(gyvenamoji vieta)

Sudarė šią darbo sutartį:

l_____________________________________________________________(toliau – darbuotojas)

(priimamojo j darbą vardas ir pavardė)

priimamas dirbti

1.1._________.____________________________________________________________________

(nurodyti padalinį)

1.2. __________________.__________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 (tiksliai nusakyti darbo, pareigų pavadinimą, kvalifikacinę kategoriją; jeigu priimamas mokiniu – taip pat nurodyti)

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *