2011 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduotis (testas)

TEKSTO SUVOKIMO IR LITERATŪROS ŽINIŲ TAIKYMO UŽDUOTYS

 

      Perskaitykite tekstus ir atlikite užduotis.

1 tekstas

Kazys Binkis

Atžalynas

Penkių veiksmų pjesė

      Ketvirtas veiksmas

      Siuvėjo dirbtuvė

 

      P e t r a s. Dieve… Ir aš niekada, niekada į jūsų gimnaziją nebegalėsiu grįžti…

      J a s i u s. Petrai… (Sušunka) Petrai, tu dėl manęs… Tu mane gelbėdamas…

      P e t r a s (griežtai). Jasiau! Kaip buvo sutarta?

      J a s i u s (nebesusivaldydamas). Tu uždraudei man apie tai kalbėti. Bet gana! Aš negaliu… Kai pamatau inspektorių, man norisi surikti jam stačiai į veidą: „Aš pavogiau šimtą litų…“

      P e t  r a s. Jasiau! Nutilk!

      J a s i u s. Ne, ne, ne! Aš nebegaliu! Tu tiek pat nekaltas, kaip ir aš. Bet kam tau vienam kentėti? Aš eisiu pas Keraičius, eisiu pas direktorių… Tegul visi sužino teisybę. Tegul žino, kad tu savo tėvelio paliktus pinigus jiems atidavei…

      P e t r a s (griežtai). Tai tada viskas tarp mūsų baigta…

      J a s i u s (susmunka). Matai, koks aš niekam tikęs… Kaip vežimo pervažiuota varlė be paskutinių kojų… Aš taip noriu baigti šešias…

      P e t r a s (švelniai). Nurimk, Jasiau… Pakartokime vėl savo susitarimą, kad niekuomet daugiau apie tai nebekalbėsime.

      J a s i u s (pro ašaras). Kaip aš galiu tylėti, kai tu dėl manęs…

      P e t r a s. Visai ne dėl tavęs… (Pauzė) Juk suprask, Jasiau, kad po to, kai kaltininkas neprisipažino, mes visi buvome pasidarę vagys. Ir tu, ir aš, ir visa klasė… Nesvarbu, ar to vagiškumo po šimtą, ar po penkis litus kiekvienai galvai teko… Vis tiek visi vagys. Tad aš visai mažai tenustojau, pasivadinęs vienas vagim…

      J a s i u s. Žinau, kad aš tavęs neperkalbėsiu… Bet dar mėnuo – ir aš laisvas… Šešios bus baigtos… Ir tada tegul mane veja iš gimnazijos, tegul į kalėjimą kiša, vis tiek šitaip toliau nepasiliks.

      P e t r a s (apkabina jį, švelniai). Ak tu vaikeli vaikeli… O kaipgi bus su tavo aviacija?.. Ir kur tu pasidėsi? Aš, matai pats, nepražuvau. Dirbu ir mokaus. O tau būtų – kaput.

      J a s i u s. Kaput.

      P e t r a s. Na, matai… Tu neimk į galvą, kad aš kartais į lepšę pavirstu. Ir dabar be reikalo aš tau apie gimnaziją pradėjau…

 

      1. Kodėl, Jasiaus nuomone, Petras prisiėmė nesamą kaltę? (1 taškas)

      2. Kokią kaltės prisiėmimo priežastį, be Jasiaus numanomos, nurodo pats Petras? (1 taškas)

      3. Kodėl Jasius būtinai nori baigti šešias gimnazijos klases? (1 taškas)

      4.1. Ar Petrui svarbus išsilavinimas? (1 taškas)

      4.2. Atsakymą pagrįskite dviem argumentais iš viso teksto (formuluokite savais žodžiais). (2 taškai)

      5. Kokios Petro charakterio ypatybės atskleidžiamos šiame tekste? Nurodykite dvi skirtingas. (2 taškai)

      6. Paaiškinkite Petro žodžių „aš kartais į lepšę pavirstu“ perkeltinę reikšmę. (1 taškas)

 

2 tekstas

„Metų anketa. Požiūriai. Romualdas Granauskas

      Negaliu pamiršti vieno epizodo iš J. Audėno, ilgamečio A. Smetonos padėjėjo, prisiminimų knygos. Prezidentas išsikvietė J. Paknį, Centrinio banko valdytoją, pagarsėjusį nepaprastu nekalbumu. Jeigu Ministerių kabineto posėdyje jis pasakydavo sakinį, ilgesnį nei trys žodžiai, kitą dieną laikraščiai parašydavo: „Vakar posėdyje Paknys išrėžė ilgą kalbą.“ Taigi, išsikviečia Paknį Smetona, atkiša barzdelę į priekį ir pareikalauja:

      – Rytoj Čekoslovakijos bankui perveskit du milijonus litų!

      – Nėra pinigų.

      – Kaip nėra pinigų?! Mes iš jų perkam tūkstantį kulkosvaidžių!

      – Žaislams nėra pinigų.

      – Ar čia jums žaislai?! Šito prašo Krašto apsaugos – pati svarbiausia! – ministerija!..

      – Svarbiausia Krašto apsaugos ministerija yra Švietimo ministerija! – atrėžė J. Paknys ir visas išprakaitavo nuo tokio savo kalbos ilgumo.

      Ar jis buvo neteisus? Ar iššovė bent vienas iš to tūkstančio kulkosvaidžių ir ar ne tūkstantis mokytojų paguldė galvas, išėję vėliau į miškus?

 

      7.1. Kieno nuomonei apie krašto apsaugą – A. Smetonos ar J. Paknio – pritaria teksto autorius? (1 taškas)

      7.2. Atsakymą pagrįskite citata. (1 taškas)

      7.3. Įvardykite citatoje vartojamą kalbinės raiškos priemonę. (1 taškas)

      8. Remdamiesi visu tekstu, paaiškinkite J. Paknio žodžių „Svarbiausia Krašto apsaugos ministerija yra Švietimo ministerija!“ prasmę. (2 taškai)

      Bendrieji klausimai (tekstų lyginimas)

      9. Kokia tema sieja abu tekstus? (1 taškas)

      10.1. Apibraukite teisingą teiginį:

                 A.   Dramos rūšiai priklauso pirmas tekstas.

                 B.   Dramos rūšiai priklauso antras tekstas.

                 C.   Dramos rūšiai priklauso abu tekstai.

                 D.   Dramos rūšiai nepriklauso nė vienas tekstas.

(1 taškas)

      10.2. Atsakymą pagrįskite dviem argumentais. (2 taškai)

Surinkta taškų ________________ (maks. 18 taškų)

 

KALBOS ŽINIŲ TAIKYMO UŽDUOTYS

      1 užduotis. Raskite sakinyje išplėstinę dalyvinę sąlygos aplinkybę, ją pabraukite, pakeiskite šalutiniu sąlygos aplinkybės sakiniu ir užrašykite. (2 taškai)

      Palyginę šias dvi karalienes, pamatysime, kad jos, nors ir painiojamos, skirtingos tiek savo būdu, tiek ir kitomis ypatybėmis.

 

      2 užduotis. Pateiktame sakinyje raskite ir pabraukite perkeltinės reikšmės žodžių junginį, paaiškinkite jo prasmę. (2 taškai)

      Gaila tik, kad mes gyvename tarp tokių žmonių, kur žmogus žmogui vilkas.

 

      3 užduotis. Įrašykite nebaigtų žodžių dalis. (3 taškai)

      Tai pirm_____ (skaitv., vyr. g., įvardž., vns. vard.) toks įvykis per daugelį metų. Žemas, niekingas darbas padar_____ (dal., neveik., būt. 1., vyr. g., vns. vard.) mūsų gimnazij_____ (daikt., mot. g., vns. viet.). Jūsų auklėtojas vienišas, neturi artim_____ (būdv., vyr. g., įvardž., dgs. kilm). Jis džiaug_____ (dal., veik., būt. d. 1., vyr. g., vns. vard., sangr.) jūsų džiaugsmais tarsi savais. Noriu tikėti, kad tas, kuris šį žingsnį padarė, skriaudą atitais_____ (veiksm., būs. l., 3 asm.). Tai galima padaryti čia pat nuoširdž_____ (priev.) prisipažin_____ (padal., būt. k. l.).

 

      4 užduotis. Įrašykite praleistas raides, skliaustuose esančius žodžius parašykite kartu arba skyrium. (4 taškai)

      Iš savo pat____r___mo dr___stu tei___ti, kad jaun___stėj perskaityta vienint___lė knyga turi žmogui (tiek, pat) _______________ vertės, kiek subrendus jų keliolik_____ ar kel_____sdešimt. Tad ir dabar jaučiu paties sau padarytą skriaudą, kad didžiaus_____j_____ dalį svarb_____sių pasaulio literatūros veikalų teko skaityti vėliau.

      (Kiekvieną, kart) ______________________ vertinga knyga būdavo reikšmingas įv_____kis mano gyven_____me… Tačiau kai atsigr_____žtu ir žvil_____teliu a_____gal, tai (vis, gi) _________ kiek mažai dar perskaityta ir tiek daug dar norėt_____si tų įsp_____džių patirti ir švenčių atšv_____sti.

 

      5 užduotis. Kur reikia, padėkite trūkstamus skyrybos ženklus. (4 taškai)

      Kadaise Maironis didysis tautos dainius dainavo Jau niekas tavęs taip giliai nemylės… Jam pritarė P. Vaičaitis ir daugelis kitų anuometinių poetų kurie ištisais dešimtmečiais eilutė prie eilutės klostė ieškojo ryškių skambių žodžių kad įsakmiau pareikštų savo meilę jai paniekintai išjuoktai ir iš savo žemės baigiamai išstumti. Visi manėm tik duokite mums laisvę pažiūrėsim kas iš lietuvių išeis.

      Kažkada kažkas yra pasakęs kad mes išskyrus Maironį daugiau neturime poetų. Tačiau tai buvo seniai ir be to netiesa. Ir be didžiojo Maironio turime poetų kurie įstabiais žodžių sąskambiais nusako mūsų tikrovės tragediją ir kurie ne mažiau įtikinamai apeliuoja į mūsų sąžinę bei protą. Jie tiki juos pagaliau išgirs numylėta tėvynė ir ims iš tiesų gydytis kol dar niekas nei gudrieji kaimynai nei savi trumparegiai vėl nepaguldė jos į mirties patalą.

 

      6 užduotis. Pabraukite taisyklingus variantus. (3 taškai)

      Šio tauraus spektaklio mes sulaukėme jauno režisieriaus A. Jakševičiaus (dėka; pagalba). Buvęs gabus teatro aktorius (prieš tris metus; prieš keletą metų) ėmė studijuoti režisūrą. Susipažinęs su Amerikos teatru, kurio pradininkas buvo ir O’Nilas, jis (neužilgo; netrukus) išvertė vieną jo veikalą į lietuvių kalbą ir (sekančiais; kitais) metais pasiryžo statyti. Autorius išjuokia visagalį Biznį, kuris daro žmogų (besieliu; besielį), triuškina jis didvyrius, bejėgiškai piepsinčius tuščias frazes. Draugai ir ekspertai gūžčioja pečiais, svarstydami, ar (kažkas tai; kas nors) iš to išeis.

Surinkta taškų ………………………. (maks. 18 taškų)

 

Iš viso surinkta ………………………… taškų

atsakymai

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *