2004 m. pagrindinio ugdymo patikrinimo užduotis

   SKAITYMO IR SUVOKIMO UŽDUOTIS (26 taškai)

 

      Perskaitykite šį tekstą ir atsakykite į klausimus.

Salomėja Nėris

EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ

 

      Grįžimas tėviškėn

 

      1. Pamariu pareina

      Eglė su vaikais. –

      Visi traukia dainą,

      Žengdami laukais.

 

      2. Smilgos, ramunėlės

      Linksta pakelėm. –

      Ir vaikų galvelės

     Marguoja gėlėm.

 

      3. Čia linksmi paukšteliai,

      Čia margi drugiai, –

      Šnara palei kelią

      Plaukiantys rugiai.

 

      4. Ten šienauja pievas, –

      Ganosi avis.

      Žilagalvis tėvas

      Vartuos bestovįs.

 

      5. Tėviškę ji seną.

      Jaučia taip arti.–

      Čia vaikystę mena.

      Kiekviena kertė.

 

      6. – Tėve, ak, tėvuti!

      – Egle, ar tai tu?

      – Gera, gera būti

      Vėl visiems kartu!

 

      7. Ašara senukui

      Raukšlėmis nuslinko, –

      O maži anūkai

      Tūpčioja aplinkui.

 

      8. Su tinklais pareina

      Vyrai nuo žūklės.

      Sesės meta dainą,

      Dundančias stakles.

 

      9. Susirinko gentys,

      Giminės, draugai – –

      Pasakojo, rentė

      Eglė jiems ilgai.

 

      10. Kaip gyveno jūroj,

      Kaip gražu tenai: –

      Sesės – bangos sūrios,

      Broliai – vandenai.

 

      11. Žodžiai birte byra, –

      Krykštauja vaikai – –

      Bet kodėl tu vyrą

      Jūroj palikai?

 

      12. Naujos kalbos kyla,

      Klausimų eilė.

      Eglė čia nutyla

      Tartum nebylė.

 

      13. – Egle, jūs nuo šiolei

      Liksite pas mus.

      – Ne, seselės, broliai, –

      Grįšim į namus.

 

      14. Kai devintą sykį

      Saulė nusileis… –

      Jie nenor klausyti, –

      Niekad neišleis.

 

      15. – Garbstėm ir vaišinom

      Tris dienas naktis, –

      O lig šiol nežinom,

      Kuo vardu žaltys.

 

      16. Taip kamantinėjo

      Broliai devyni. –

      Eglė neminėjo

      Nieko apie jį.

 

      17. Apmaudo nerodę,

      Broliai pagalvos,

      Kaip išgauti žodį,

      Vardą vyro jos.

 

      18. – Švento Jono naktį

      Klausime žvaigždės,

      Imsim laužus degti, –

      Raganos padės.

                                Salomėja Nėris, Raštai, I t., Vilnius: Vaga, 1984.

      Klausimai

      1. Kuriai literatūros rūšiai priklauso šis tekstas? Nurodykite bent du argumentus. (3 taškai)

      2. Nurodykite šio teksto žanrą. (1 taškas)

      3. Ar galima teigti, kad šis tekstas – lietuvių liaudies pasaka? Argumentuokite. (2 taškai)

      4. Šiame tekste yra pasakai, mitinei sakmei būdingų motyvų. Nurodykite bent tris. (3 taškai)

      5. Raskite tekste ir nurodykite bent du žodžio „kalbėti“ sinonimus. (2 taškai)

      6. Apibūdinkite teksto nuotaiką. (2 taškai)

      7.1. Savais žodžiais apibūdinkite tėviškės vaizdą iki Eglės susitikimo su giminėmis. (1 taškas)

      7.2. Nurodykite bent 2 įvaizdžius, kuriais šis vaizdas kuriamas. (2 taškai)

      8. Kuo brangi tėviškė Eglei? Remdamiesi tekstu, atsakykite savais žodžiais. (2 taškai)

      9. Koks veikėjų konfliktas išryškėja tekste? Paaiškinkite savais žodžiais. (1 taškas)

     10. Žilvinas, išlydėdamas Eglę į tėviškę, užsiminė: „Žmonės ten gyvena tamsūs ir pikti; pražudys jie mane, žūsi tu pati.“ Remdamiesi tekstu, raskite argumentų ir savais žodžiais pagrįskite šį Žilvino teiginį. (2 taškai)

      11. Tekste yra užuomina apie nelaimingą Eglės grįžimo į tėviškę baigtį. Nurodykite ją. (1 taškas)

      12. Nurodykite bent du Eglės būdo bruožus, atsiskleidžiančius 12-16 posmuose. (1 taškas)

      13.1. Kodėl Eglės broliai žalčio vardui sužinoti pasirenka Šv. Jono naktį (Joninių, Rasos arba Kupolinių šventę)? (1 taškas)

      13.2. Nurodykite bent vieną paprotį, būdingą Šv. Jono nakčiai (Joninių, Rasos arba Kupolinių šventei). (1 taškas)

      14. Eglė džiaugsmingai grįžo į tėviškę, tačiau jos viešnagė nebuvo laiminga. Kaip manote, ko Eglei labiausiai trūko tėviškėje? (1 taškas)

 

KALBOS UŽDUOTYS (30 taškų)

      1. Sukirčiuokite pabrauktus žodžius. Šalia vardažodžių nurodyta kirčiuotė. (3 taškai)

      Į klausimą dešimtokai atsakė tiksliai: „Salomėja Nėris gimusi tūkstantis devyni(3) šimtai(4) ketvirtų metų lapkričio septynioliktą dieną Vilkaviškio rąjone(2), Kiršų kaime (1)“.

 

      2. Morfologiškai išnagrinėkite pabrauktus žodžius pildydami lentelę. Jei žodis neturi kurio nors požymio, pažymėkite brūkšnelį (–). (4 taškai)

      Žmogaus gyvenimas yra labai sunkus kelias, kurio kairėje pusėje gili bedugnė, barjeru atskirta nuo kelio, kitoje – aukštas kalnas, kurio viršūnė dangų siekia.

Žodis

Kalbos dalis (veiksmažodžio forma)

Giminė

Skaičius

Linksnis

Laikas

Asmuo

Laipsnis

labai

             

barjeru

             

atskirta

             

nuo

             

kitoje

             

 

      3. Suskirstykite reikšminėmis žodžio dalimis. Užpildykite lentelę. (2 taškai)

      Žmogaus gyvenimas yra labai sunkus kelias, kurio kairėje pusėje gili bedugnė, barjeru atskirta nuo kelio, kitoje – aukštas kalnas, kurio viršūnė dangų siekia.

Žodis

Priešdėlis

Šaknis

Priesaga

Galūnė

gyvenimas

       

labai

       

kairėje

       

atskirta

       

 

      4. Skliaustuose nurodykite pateiktų sakinių rūšį pagal sandarą (vientisinis; sudėtinis prijungiamasis; sudėtinis sujungiamasis; sudėtinis mišrusis). (3 taškai)

          1. Tas dainas, kurias prie lopšio man niūniuodavo, puikiai atsimenu – jų gaida lyg ir šiandien skambėtų… (_____________________________)

          2. Tik žvaigždės plevena, mirksi tamsiai mėlyname skliaute ir vilioja, kviečia ten, aukštybėn, iškilti, nuskristi, pasikelti kitan pasaulin. (_____________________________)

          3. Žmogaus gyvenimas yra labai sunkus kelias, kurio kairėje pusėje gili bedugnė, barjeru atskirta nuo kelio, kitoje – aukštas kalnas, kurio viršūnė dangų siekia. (______________________________)

 

      5. Paaiškinkite skaitmenimis pažymėtus skyrybos ženklus. (2,5 taško)

           1. Mūsų dienos –1 kaip paukščiai,2 kaip žydėjimas vyšnios.

           2. Kai čia orkestras grojo ir žydėjo gėlės,3 buvai ir tu,4 saulėtas mano džiaugsme!

           3. Šiais metais bus minimas Salomėjos Nėries,5 talentingos lietuvių poetės,5 šimtmetis.

           1. _______________________________________________________

           2. _______________________________________________________

           3. _______________________________________________________

          4. _______________________________________________________

          5. _______________________________________________________

 

      6. Paaiškinkite paryškintų ir pažymėtų skaičiais raidžių rašybą. (2,5 taško)

      Kalnų mėlynųjų viršūnės išba

      Palaimins mūs sapną, užburs mūsų galią.

      O jei tu į žemę sugrįžt panorėsi –

      Aš tyliai numirsiu alyvų pavėsy.

                                                                         (S. Nėris)

      1. _______________________________________________________

      2. _______________________________________________________

      3. _______________________________________________________

      4. _______________________________________________________

      5. _______________________________________________________

 

      7. Įrašykite praleistas raides ir padėkite, kur reikia, skyrybos ženklus. (11 taškų)

      Aš pagalvojau š__ndien apie visus žmones ir nė vieno blogo neradau. Ak kokių kilnių sielų kasdien sutinku. Bet yra ir labai kvailų ir juokingų ir pasigailėtinų žmonių. Kai kas sk__ndžiasi kad žmonės pikti suged__ tai aš negaliu išk__sti nepasakiusi „Tamsta nepažįsti žmonių. Tokių nedor__lių pasaulyje aš nesutikau; tai tik tamstos vaizduotės padarinys.“ Bet mano įsitikinimus juokas palydi. Sako aš nepažįst__ nei g__venimo nei žmonių nei pasaulio, savo išsvajotam pasaulyje pask__ndusi. Tegu ir taip. Geriau nežinoti ir savo sapnais g__venti negu pažinti tokią bjaur__   realyb__ kokią žmonės piešia. Dieve mano kodėl žmonės tik blog__ teįžiūri? Kodėl jiems smagiau kn__stis purvuose negu grožėtis ir gaivintis kvep__nčiais tyrais žiedais?

      Kaip smagu ir linksma kai visai netikėtai var__šo žmogaus užmiršto ir niekam nežinomo sieloje randi u__kastas didž__s__s brang__nybes skai__čią širdį nesuterštą g__venimo purvų atjautą ir pagarbą kitam toleranciją. Žmonių meilė turėt__  išk__lti virš šio pasaulio ir tik ten aname Amžino Grožio pasaulyje baigtis susiliedama į vieną nesibaigiančios Meilės ir Džiaugsmo __armoniją.

(pagal S. Nėrį)

     

      8. Kurios 4 iš išvardytų kalbų yra giminiškos lietuvių kalbų šeimai? (1 taškas)

      (Pabraukite teisingus atsakymus.)

          A          Arabų.

          B          Armėnų.

          C          Estų.

          D          Italų.

          E          Norvegų.

          F          Persų.

          G          Turkų.

          H          Vengrų.

 

      9. Kada susiformavo bendrinė lietuvių kalba? (0,5 taško)

      (Pabraukite teisingą atsakymą.)

          A          XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje.

          B          XVIII a. viduryje.

          C          XVI a.

 

     10. Kas parašė pirmąją lietuvių kalbos gramatiką? (0,5 taško)

          A          Kazimieras Būga.

          B          Danielius Kleinas.

          C          Jonas Jablonskis.

atsakymai

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *