2005 m. pagrindinio ugdymo patikrinimo užduotis

SKAITYMO IR SUVOKIMO UŽDUOTIS (26 taškai)

 

      Perskaitykite šį tekstą ir atsakykite į klausimus.

Henrikas Radauskas

PASAKA

      1  Pro dūmus traukinio, pro vielas telefono,

      Pro užrakintas geležies duris,

      Pro šaltą žiburį, beprotiškai geltoną,

      Pro karštą ašarą, kuri tuojau nukris,

 

      2  Pro gervių virtinę, kuri į šiaurę lekia,

      Pro gnomų požemiuose suneštus turtus –

      Atskrenda Pasaka, atogrąžų karšta plaštakė,

      Ir mirga margas spindulių lietus.

 

      3  Septynias mylias žengia vaiko koja.

      Našlaitės neliečia vilkai pikti.

      O Eglės broliai dalgiais sukapoja

      Jos vyrą Žaltį jūros pakrašty.

 

      4  Voras su trupiniu į dangų kelias.

      Kalba akmuo ir medis nebylys.

      Ir ieško laimės, ant aklos kumelės

      Per visą žemę jodamas, kvailys.

 

      5  Pasaulis juokiasi, paspendęs savo tinklą

      Ant žemės vieškelių, takelių ir takų.

      Klausau, ką Pasaka man gieda kaip lakštingala,

      Pasauliu netikiu, o Pasaka tikiu.

   Henrikas Radauskas. Lyrika. Vilnius, Vaga, 1980

      Klausimai

      1.1. Kuriai literatūros rūšiai priklauso šis tekstas? (2 taškai)

      1.2. Nurodykite bent du argumentus. (2 taškai)

      2. Savais žodžiais apibūdinkite pirmose 6 eilėraščio eilutėse vaizduojamą pasaulį. Nurodykite bent du požymius. (2 taškai)

      3. Eilėraštyje net septynis kartus kartojamas žodis „pro“. Ko siekiama pakartojimu? (1 taškas)

      4.1. Remdamiesi antro posmo 3-4 eilutėmis, savais žodžiais paaiškinkite, ko pasauliui suteikia pasaka. (2 taškai)

      4.2. Kokiomis meninės raiškos priemonėmis tai perteikiama? Nurodykite bent dvi. (2 taškai)

      5. Kuo pasaka pranašesnė už pasaulio tikrovę? Atsakykite remdamiesi 3 ir 4 posmais. (1 taškas)

      6. Savais žodžiais paaiškinkite, kuo netikėtas veikėjų elgesys, pavaizduotas 3 posmo 2-4 eilutėse? (1 taškas)

      7. Kokios žmogaus, eilėraštyje metaforiškai pavadinto „kvailiu“, būdo savybės? Nurodykite bent vieną ir argumentuokite. (2 taškai)

 

      8. Koks pasaulis vaizduojamas paskutiniame (5) posme? Savais žodžiais nurodykite bent du požymius. (2 taškai)

 

      9. Kam artimesnis eilėraščio kalbantysis: lyriniam „aš“ ar pasakotojui? Argumentuokite. (2 taškai)

      10. Kuriame eilėraščio posme atsiveria kalbantysis? Argumentuokite. (2 taškai)

      11. Kaip kalbantysis atskleidžia savo santykį su eilėraštyje vaizduojamu pasauliu? Pacituokite. (2 taškai)

      12. Raskite eilėraštyje deminutyvą – mažybinę reikšmę turintį žodį. Parašykite jį. (1 taškas)

      13. H. Radauskas yra lietuvių išeivijos poetas. Nurodykite dar bent du lietuvių išeivijos poetus. (1 taškai)

 

KALBOS UŽDUOTYS (30 taškų)

      1. Sukirčiuokite pabrauktus žodžius. Šalia vardažodžių nurodyta kirčiuotė. (3 taškai)

      Pirmąjį eilėraščių rinkinį (3b) „Fontanas“ H. Radauskas išleido 1935 m. Lietuvoje. Nuo H. Radausko prasideda naujas lietuvių poezijos etapas. Poetas labiau pasikliovė ne jausmu, o intelektu ir vaizduote (2). Jausmas liejasi laisvai, tiesiogiai, o intelektas ieško pastovesnių (4) formų. (V. Daujotytė).

 

      2. Morfologiškai išnagrinėkite pabrauktus žodžius pildydami lentelę. Jei žodis neturi kurio nors požymio, pažymėkite brūkšnelį (–). (3 taškai)

      Pro gervių virtinę, kuri į šiaurę lekia,

      Pro gnomų požemiuose suneštus turtus –

      Atskrenda Pasaka, atogrąžų karšta plaštakė,

      Ir mirga margas spindulių lietus.

Žodis

Kalbos dalis (veiksmažodžio forma)

Giminė

Skaičius

Linksnis

Laikas

Asmuo

Laipsnis

Pro

             

suneštus

             

atogrąžų

             

Ir

             

 

      3. Remdamiesi morfologinėmis kalbos ypatybėmis, suraskite pateiktame sakinyje kalbos klaidą ir ją pataisykite. (0,5 taško)

      Mergaitės, subėgę į kiemą, krykštaudamos prisiskynė baltų alyvų.

 

      4. Suskirstykite reikšminėmis žodžio dalimis. Užpildykite lentelę. (2 taškai)

      Pro dūmus traukinio, pro vielas telefono,

      Pro užrakintas geležies duris,

      Pro šaltą žiburį, beprotiškai geltoną,

      Pro karštą ašarą, kuri tuojau nukris <…>

Žodis

Priešdėlis

Šaknis

Priesaga

Galūnė

užrakintas

       

žiburį

       

beprotiškai

       

nukris

       

 

      5. Skliaustuose nurodykite pateiktų sakinių rūšį pagal sandarą (vientisinis; sudėtinis prijungiamasis; sudėtinis sujungiamasis; sudėtinis mišrusis). (2 taškai)

      1. Žvaigždė ištrūkusi nusirita toli, ir teka spinduliai, geltoni ir žali, į sodą apačioj, ant obelies viršūnės, į kaimą miegantį, kur skardžiai loja šunys. (_____________________________)

      2. Per debesų bangas mėnulio rudas diskas iš lėto atplaukia, ir ima keistis viskas: sidabro upėmis sužybčioja rugiai, ir skraido sidabre pilki nakties drugiai. (_____________________________)

 

      6. Atidžiai perskaitykite pateiktus eilėraščio posmus ir raskite bei nurodytoje vietoje išrašykite šiuos sintaksinius vienetus: šalutinį papildinio sakinį (dėmenį) ir išplėstinę pusdalyvinę būdo (laiko) aplinkybę. (1 taškas)

      Voras su trupiniu į dangų kelias.

      Kalba akmuo ir medis nebylys.

      Ir ieško laimės, ant aklos kumelės

      Per visą žemę jodamas, kvailys.

 

      Pasaulis juokiasi, paspendęs savo tinklą

      Ant žemės vieškelių, takelių ir takų.

      Klausau, ką Pasaka man gieda kaip lakštingala,

      Pasauliu netikiu, o Pasaka tikiu.

 

      a) šalutinis papildinio sakinys (dėmuo)

      _____________________________________________________________________________________________

      b) išplėstinė pusdalyvinė būdo (laiko) aplinkybė

      _____________________________________________________________________________________________

 

      7. Paaiškinkite skaitmenimis pažymėtus skyrybos ženklus. (1,5 taško)

      Dangus ir žemė,1 pilkas vilnų kamuolys,1 tingiai rieda per neįžiūrimas,2 balso nustojusias erdves. Bet nematomas paukštis dingusiame sode atkakliai ima šokdinti tris keturias gaidas,3 kol migla neryžtingai suyra <…>. (pagal H. Radauską)

      1. _______________________________________________________

      2. _______________________________________________________

      3. _______________________________________________________

 

      8. Paaiškinkite paryškintų ir pažymėtų skaičiais raidžių rašybą. (1,5 taško)

      Drį1stu teigti, kad net mane, visa2 mačiusį žmogų, maloniai nustebino tas malonus pietų vėje3lis.

      1. _______________________________________________________

      2. _______________________________________________________

      3. _______________________________________________________

 

      9. Įrašykite praleistas raides, padėkite reikiamus skyrybos ženklus ir paryškintus žodžius sujunkite arba palikite skyrium. (12 taškų)

      Kad ir kaip keistai tai skambėt__ turbūt sunkiausia rašyti apie žmogų su kuriuo gyventa toje pačioje kasd__nybėje nuolat dalint__si įsp__džiais bei rūp__sčiais ginč__t__si ir artimai draugauta. Kitaip sakant bandyti kartu su juo išgyventą kasd__nybę paversti istorija. Ir čia nuolat tyko beveik neišveng__mas pavojus galima išduoti ne tik draugą bet ir „obj__ktyvią“ tiesą. Juk istorijoje ko ne a__solučiai galioja gamtinei realybei prieštaraujantis dėsnis juo arčiau stovi juo blogiau matai. Todėl aš ir s__votiškai gailiuosi kad V. Sauliui papraši__s neatsisp__riau parašyti šias įvedam__s__s pastabas. Bet skaitytojas tikiuosi atleis emocinius __sišokimus sistemos stoką nekrologinį atspalvį dalykus kurių čia neįstengiau išvengti.

      Iš pradžių sugrį__kime į praeitį. Pirma mano pažintis su Radausku buvo visiškai literatūrinė. Tai atsitiko 1935 metais kai žurnalas Naujoji Rom__va redaguojamas Juozo Keliuočio ką tik išėj__sio Radausko poezijos rink__nio Fontanas prog__ paskelbė pluoštą eilėraščių. Vieno jų pirmoji strofa neišd__ldomai įsir__žė atmintyje

      Į tuščią peroną

      Kur žib__rio saulė atvėso

      Kep__rė raudona

      Išeina sutikti ekspr__so.

      Bet asmeniškai susipaž__nome jeigu nekl__st__ 1941 m. žiemą Berlyne aikštėje priešais geležinkelio stotį kur m__du kažkas supažindino.

Pagal A. Nyką-Niliūną

      10. Iš pateiktų žodžių porų pabraukite tas, kurių žodžiai yra giminiški. (1 taškas)

      saulė – pasaulis

      karpis – karpyti

      lapas – lapė

      klausinėti – klaustukas

      tvora – tverti

      kovas – kova

      vartai – įvartis

      bernas – Bernas
 

      11. Atidžiai perskaitę pateiktą informaciją iš „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“, nurodykite, kas tokie yra šie žodžiai. (Apveskite teisingo atsakymo raidę A, B, C ar D.) (0,5 taško)

      1 lnas (3) zool. karpinių šeimos kresna, labai gleivėta, žalsva vertinga žuvis (Tinca tinca): Auksinis l. (T. t. aberrattio aurata)
      2 ln||as (1) stipri, ppr. plieninė, kanapinė ar sintetinė virvė: Vielinis, vytinis, dvigubai vytas l. Vilkimo, tralo, prieplaukos 1. L. trūko. Aš nusivysiu šilko ~ą. (d.)

           A   Antonimai.

          B   Daugiareikšmiai žodžiai.

          C   Homonimai.

          D   Sinonimai.

 

      12. Kurie priebalsiai tariami žodyje užšoks? Išrašykite juos. (0,5 taško)

      ____________________________________________________________

 

      13. Kuris iš pateiktų keturių garsių Lietuvos poetų buvo ir įžymus lietuvių kalbininkas (tyrė tarmes, parengė gramatiką „Kalbamokslis lietuviškos kalbos“, sukūrė nemažai naujų kalbotyros terminų ir kt.)? (Apveskite teisingo atsakymo raidę.) (0,5 taško)
          
A   A. Baranauskas.

          B   K. Donelaitis.

          C   Maironis.

          D   B. Brazdžionis.

 

      14. Kurios 4 iš išvardytų kalbų yra giminiškos lietuvių kalbai ir priklauso indoeuropiečių kalbų šeimai? (Apveskite teisingų atsakymų raides.) (1 taškas)
          A   Totorių.

          B   Albanų.

          C   Suomių.

          D   Ispanų.

          E   Danų.

          F   Osetinų.

          G   Karaimų.

          H   Gruzinų.

atsakymai

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *