2007 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduotis

  TEKSTO SUVOKIMO UŽDUOTIS (27 taškai)

 

      Perskaitykite tekstus ir atlikite užduotis.

1 tekstas

      Sėdėjau palikta po pamokų savo medinės dviaukštės mokyklos klasėje, galvodama, kad nedovanosiu, niekuomet nedovanosiu tam muzikoriui, kuris paliko mane po pamokų už tai, kam žiūrėjau pro langą <…> ir negalėjau pakartoti, apie ką kalbėjo mokytojas. Pakartoti!.. Viešpatie!.. Neįdomu man klausytis, ką jis kalba. Aš galiu perskaityti tą patį iš vadovėlio. Atsirado mokytojas!

      Atsigręžiau, pamačiau tarpdury stovintį muzikos mokytoją su gaidomis po pažastimi ir tučtuojau nusisukau į langą.

      – Pažiūrėjau į dienyną… – mokytojas atsisėdo už stalo priešais mane ir ėmė barbenti savo ilgiausiais pirštais į naujai perdažytą stalo lentą, – peržiūrėjau dienyną ir niekaip negaliu suprasti, iš kur tie geri pažymiai, jeigu nieko per pamokas negirdi.

      Aš tylėjau.

      – Ar tu visada tokia išsiblaškiusi kaip per mano pamokas? – jis pasakė švelniau, bet man buvo vis vien. – Kartais man atrodo, kad tu tyčia nesiklausai, ką aš jums aiškinu, o juk žinai, kad mokytoją užgauna tokie dalykai…

      Užgauna… Ak štai kas! Mane pagavo įniršis.

      – Jūs – tai dar ne muzika, tamsta mokytojau. Kodėl aš turėčiau jūsų su malonumu klausytis? Jūs – tai visai ne muzika… Toli gražu ne muzika.

      – Kur tu girdėjai tikrą muziką? – jo balsas sudrebėjo, bet stengėsi išlikti ramus. <…>

      – Muziką aš girdėjau. Ir todėl žinau, kad muzika – tai ne jūs. Tikrai žinau, – pasakiau ir kietai suspaudžiau lūpas, kad nebeišsprūstų daugiau nė vienas žodis.

      Muzikos mokytojas ilgai žiūrėjo į mane ir, regis, suprato, kad kalbomis nieko nepasieks. Jis atsistojo, staigiu judesiu stumtelėjo kėdę prie pianino, greit atsisėdo ir, pasidėjęs gaidas, pradėjo…

      Aš žinojau, kad yra tokia muzika. Tikrai žinojau, nors niekados nebuvau jos girdėjusi. Man atrodė, kad ji visą laiką gyveno manyje ir niekaip negalėjo išsiveržti, kad ji buvo tarsi kokia mano dalis ar savybė, kaip regėjimas, kaip klausa, kaip kvėpavimas, einant rudenį Adomiškės keliuku, kai gelsta lapai… Kad aš buvau tarsi kambarys temstant, pilnas garsų – garsų ir nuotaikų… O dabar štai atėjo mano priešas, nužvelgė mane, pamatė mažytį langelį ir atidarė jį. Ir muzika užpildė visą rudenį, visą vakarą, visą mano būsimą gyvenimą. Ir aš jau nebebuvau vaikas, nebebuvau trylikametė kaimo mergaitė – aš buvau suaugusi, buvau visagalė, viską viską žinojau, nors pati neišmaniau ką… Viešpatie mano! Ir tas jaunas muzikos mokytojas, studentas, atliekantis praktiką mūsų mokykloje, mano priešas, tapo mano draugu, ne, ne draugu, kažkuo daug artimesniu… gal broliu, o gal manimi pačia… Jisai skambino, ir garsai veržėsi iš manęs lyg pro atvirą langelį iš kambario, ir aš žinojau, kad jau niekas niekas, joks pasaulio reiškinys neužklups manęs gyvenime netikėtai, jokia laimė ar nelaimė nebeištiks manęs nejučiom, nes dabar, dabar jis man viską atveria, parodo, o aš girdžiu, matau, suprantu ir laukiu – viso savo gyvenimo, nes jau žinau, koks jis bus.

A      š nepajutau, kaip išėjau iš suolo ir priėjau prie mokytojo. Liesi ilgi jo pirštai lakstė klavišais, plaukai užkrito ant akių – jis skambino, nieko nematydamas ir negirdėdamas, ir man pasirodė, jog reikia širdį suspausti delnais ir laikyti, kad jai kas neatsitiktų, norėjau tik vieno – kad jis nepaliautų skambinęs.

Vidmantė Jasukaitytė. Baladė apie stovinčiąją ant tilto (ištr.)

      Klausimai

      1. Kas yra šio kūrinio pasakotojas? (1 taškas)

     2. Šis tekstas kalba ne vien apie žmogaus santykį su muzika. Kokia dar tema nagrinėjama tekste? Suformuluokite ją. (2 taškai)

      3.1. Iš pradžių mergaitė mokytoją vertina neigiamai. Išrašykite iš teksto bent du neigiamus vertinimus. (1 taškas)

      3.2. Vėlesni teksto žodžiai rodo, kad mergaitės požiūris į mokytoją pasikeitė. Paaiškinkite, kaip keičiasi mergaitės požiūris. (2 taškai)

      4. Raskite ir išrašykite iš šio teksto metaforą, pakomentuokite jos prasmę. (2 taškai)

      5. Nurodykite bent 2 mergaitės bruožus ir juos aptarkite remdamiesi tekstu. (4 taškai)

 

2 tekstas

      A dalis

      Sveiki, bičiuliai!

 

      Aš turiu tokį posakį: „Kokios muzikos klausai – toks (tokia) ir esi, o gal ir dar blogesnis…“ ☺

      Prisipažinsiu, iš kai kurių mūsų dainininkų ir grupių aš vis dar laukiu kitos kokybės, naujo polėkio ir gilesnio muzikos supratimo. Bet kai kuriais taip nusivyliau, kad nutariau paskelbti jums „Nepageidaujamų dainininkų enciklopediją“! Į šį leidinį (kol kas jis labai trumpas) sudėjau tuos atlikėjus ir grupes, kurių dainų ir muzikos aš ATSISAKAU KLAUSYTI visus šiuos metus iki pat 2007 metų (o jeigu nepasitaisys – išbrauksiu juos iš savo atminties visiems laikams!☺)

Dj Voras

      B dalis

      „2006 M. NEPAGEIDAUJAMŲ DAINININKŲ ENCIKLOPEDIJA“

      I tomas (nuolat papildomas)

      SUDARĖ: painių teorijų virš galvų kabinimo bakalauras ir muzikinių pakampių tyrinėjimo vyriausiasis specialistas Dj Voras (Musiavičius)

      A Andre. Už aroganciją ir muzikinės klausos neturėjimą.

      C Cicinas, Rytis. Už neskoningiausią švarką ir pigių blizgučių karnavalą.

      D Donalda. Už nusibodusias „dainuškas“ ir šiurkštumą.

      G Gintarė. Už tai, kad boružėlė nuo debesėlio netoli nuskrido.

      I  – Išjunk šviesą. Už alkoholizmo propagavimą ir striptizą prieš vaikų auditoriją.

      Y – Yva. Už įžūliausius pasirodymus pagal fonogramą ir kiškučių – „zombių“ šokį.

      L Laura & The Lovers. Už nemokėjimą pralaimėti. Ir dar už tą patį pralaimėjimą.

      M Milano. Net brangiausi batai nepadainuos už tave, gražuoliuk.

      N Next. Už tai, kad jų dainų niekas negali atsiminti jau po penkių minučių.

      P Purvinis, Laimutis. Už beprasmiškiausius dainų tekstus.

      R – Raketa. Už blogiausią grupės pavadinimą, kokį tik įmanoma sugalvoti.

      S Stanislovas (Stano). Už ypatingą saldumą ir rožines knygutes.

      S 69 danguje. Tebūnie joms išjungti mikrofonai, kaip danguje taip ir žemėje.

      T Taja. Už kažkokį nepaaiškinamą nepasitikėjimą savimi.

      V Viktorija. Už per didelį pasitikėjimą savimi.

      Ž – ŽAS. Už tai, kad jie, rodos, visai išsikvėpė.

      P.S. Dj Voro nuomonė nebūtinai sutampa su kieno nors kito nuomone☺

Iš rubrikos: Dj Voro muzikos tinklas, „Bitutė“ 2006 sausis

      6. Įvardykite A dalies teksto žanrą. (1 taškas)

      7.        Dj Voras sudarydamas „2006 M. NEPAGEIDAUJAMŲ DAINININKŲ ENCIKLOPEDIJĄ“ turi susikūręs vertinimo kriterijus, bet jų neįvardija.  Apibendrindami Dj Voro pastabas apie dainininkus, suformuluokite bent tris vertinimo kriterijus, kuriais remiasi Dj Voras. (3 taškai)

      8. Dj Voras šmaikščiai nepageidaujamų dainininkų sąrašą pavadina enciklopedija. Kuo šis sąrašas yra panašus į enciklopediją? (1 taškas)

      9. Savais žodžiais paaiškinkite Dj Voro nuomonę apie grupę „69 danguje“. (2 taškai)

      Bendrieji klausimai (tekstų lyginimas)

      10. Kuo panašūs pirmojo teksto veikėjai ir Dj Voras? Argumentuokite. (2 taškai)

      11. D. Jasukaitytės ir Dj Voro tekstuose kalbama apie muziką. Remdamiesi tekstais, suformuluokite, kokia muzika būtų laikoma gera. (2 taškai)

      12. Abiejuose tekstuose kalbama apie muziką. Tačiau tekstų autoriai siekia įtaigumo (t. y. paveikti skaitytojus) skirtingai. Pasirinkite ir paaiškinkite, kaip kiekvienas autorius to siekia. (2 taškai)

      13. Dj Voras rašo: „Kokios muzikos klausai – toks (tokia) ir esi“. Paaiškinkite, ar tiktų tokia Dj Voro nuostata mergaitei iš V. Jasukaitytės teksto. (2 taškai)

 

KALBOS SISTEMOS SUVOKIMAS (27 taškai)

      1 užduotis. Paaiškinkite, kokios sakinio dalys yra skaitmenimis pažymėti ir pabraukti žodžiai. Lentelėje ATSAKYMAI įrašykite teisingą atsakymą žyminčią raidę. Skaičiumi 0 pažymėtas pavyzdys.

      Akyse šmėsteli0 plynas1 speigo nugaląsto dangaus lopelis, žvaigždės, tačiau ten, pietų pusėje, šviečia mėnulis ir mažiausia sniego2 raukšlelė yra regima3 iš tolo. Ežeras, Strakšių giraitė, kalnai… Ten, kur mirksi rausva ugnelė, kitados4 jie vakarodavo… Vieno5 ji nesitikėjo, kad Kristupas, tas šaunus bernas6, išklydęs iš čia7, kai jai tebuvo septyniolika, šitaip8 sugrįš į gimtinę… Tokioje mėnesienoje viskas9 pamėkliška10: ir seklyčia, ir pati, ir vaikai…

Pagal B. Radzevičių

(5 taškai)

          A.   Veiksnys

          B.   Tarinys

          C.   Papildinys

          D.   Pažyminys arba priedėlis

          E.   Aplinkybė

Sakinio dalies Nr.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Atsakymo raidė

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2 užduotis. Įrašykite praleistas raides, skliausteliuose pateiktus žodžius parašykite kartu arba atskirai.

      Pašalyje sėdi senoji Daukintienė – putlokas veidas, apvalios ašar___tos ak___s. Ji pakel___ ranką, po lang___ ta skarute sukamšo b___lančius plaukus, sučiaumoja išdži___ vusiomis lūpomis ir įsižiūri, kaip darbuojasi jos sūnus ir an___kėlis. Gal norėt___ ir (šį, syk) _________ ką pasakyti, bet, dej___, nesir___žta, nes (ne, kartą) _________ buvo išplūsta, kad visur k___šasi. Todėl silpname dūstanč___me balse jauti nuog___stavimą.

      (Už, tat) __________ kai pariet___s po savim kojas čia pl___ša vaikelis, ji tik šnekina maž___j___, sten___damasi už t___lėjimą atsigrie___ti.

Pagal B. Radzevičių

(7 taškai)

      3 užduotis. Padėkite reikiamus skyrybos ženklus.

      Tąkart mes basakojai berniūkščiai atsidūrėm prie vingiuotos upelės vadinamos Įstra. Po valandėlės kai atsiraitę kelnes ir atsismaukę rankoves sulindom į vandenį mūsų kepurės buvo pilnos vėžių juosvų melsvų pilkų žalsvų. Gražumėlis! Parsinešėm namo parodėm šeimininkei ir tokia jau vėžių dalia sukrėtėm į puodą. Bet buvo neramu negi gyvą daiktą virsim?.. Paklausėm abu kartu

      Ką daryti šeimininke jie dar gyvi …

      Na ir kas nuramino šeimininkė Visi taip daro.

Pagal J. Mikelinską

(5 taškai)

      4 užduotis.

      A dalis. Kairėje pateiktus žodžius pavartokite nurodyta forma. 0 atvejis – pavyzdys.

(0)  Pasiramstyti – pusd., vyr. g.

(1)  nuklysti – dalyv., veik. r., būt. d. l., vns., vard.

(2)  užgauti – dalyv., neveik. r., būt. 1.,

įvardžiuot, mot. g., vns., gal.

(3)  nebūti – veiksmaž., tar.n., 3 asm.

(4)  pūsti – padal., es. 1.

(5)  gręžtis – veiksmaž., sangr., būt. k. l.

(0) Pasiramstydamas kreiva lazda Domarkas (1) _____________________ už daržinės kampo, vilkdamas (2) _____________________ koją. Jei kaimynas (3) _____________________ taip šūkavęs, jis neskubėtų. Vėjui (4) ________________ slegiamas nerimo jis (5) __________________ namų link.

Pagal R. Granauską (2 taškai)

      B dalis. Morfologiškai išnagrinėkite pabrauktus žodžius pildydami lentelę. Jei žodis neturi kurio nors požymio, pažymėkite brūkšnelį (—).

      Uždariusi duris, duobėta asla greitai lėkdavau paskui senelį į virtuvę, kad spėčiau padėti atkabinti naščių kablius, ir jausdavau, kaip mažiausi mano pirštai lipte prilimpa prie sušalusios karties.

Pagal R. Granauską

Žodis

Kalbos dalis

(veiksmažodžio forma)

Giminė

Skaičius

Linksnis

Nuosaka,

laikas

Asmuo

Laipsnis

greitai

 

 

 

 

 

 

 

senelį

 

 

 

 

 

 

 

spėčiau

 

 

 

 

 

 

 

mažiausi

 

 

 

 

 

 

 

sušalusios

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            (3 taškai)

      5 užduotis. Pabraukite vartotinus žodžių junginius ar žodžius, parašytus skliaustuose.

      Kai prieš (kelis, keletą, kelerius) metus pradėjo skambėti jų dainos, (kad ir keista, kaip nekeista, nors ir keista), tai buvo įdomu. (Kad pritrauktų, kad pritraukti, kad patraukti) klausytojus, jų muzikos ritmas remiasi nesugriaunama boso partija, tekstai pripildyti (keiksmažodžiais, keiksmažodžių, keiksmų), stilius, muzika ir vaizdas buvo (sujungti, apjungti, susieti) į visumą. Pirmieji klipai (įdomiai žiūrėjosi, buvo įdomūs, buvo kieti), jų pravardės darė juos jau iš anksto („kietus“, stilingais, populiarius). (Matomai, matyt, tikriausiai) ne kiekvienas iš mūsų išdrįstumėme pasivadinti „Sabaka“.

Pagal E. Ragį

(5 taškai)

atsakymai

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *