2008 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduotis

  TEKSTO SUVOKIMO UŽDUOTIS (27 taškai)

      Perskaitykite tekstus ir atlikite užduotis.

1 tekstas

      Finka1! Tai ne paprastas peilis išlenktais ašmenimis ir žėrinčia rankena, nešiojamas prie šono dėl gražumo. Tai nuostabus suomiškas peilis, aštrus kaip skustuvas ir smailas kaip durklas. O kaip smagiai tas peilis lekia į taikinį! Jeigu esi išmiklinęs ranką kaip Graužinių Liudas – per dešimtį žingsnių pataikysi į sąsiuvinio lapą, prisegtą prie sienos. O Benius išmiklins ranką. Ne per dešimtį – per penkiolika-dvidešimt žingsnių svaidys savo finką ir pataikys ne į sąsiuvinio lapą, o į kortą. Kaip, bet kur finka? Zelkės krautuvėlėje tokių finkų kiek nori. Benius jau vieną nužiūrėjo. Kriaunos žydros, permatomos, su žėrinčiomis sidabrinėmis žvaigždelėmis, ilgumo per gerą vyro sprindį. Gera finka. Benius kasdien užsuka į Zelkės krautuvėlę pasižiūrėti, ar dar tebėra jo išsirinktoji. Kas ją griebs. Vis dėlto septyni litai… Benius pašnibždėjo, kad jis gaus tuos septynis litus. Zelkė pritariamai nusišypsojo į žilą barzdą ir laukia, „Nu?“ – nekantriai klausinėja gudrios jo akutės, pamačiusios gimnazistą. Benius raudonuoja ir beviltiškai purto galvą. Septyni litai… Jis jau turi susitaupęs bemaž du litus, bet iš kur imti likusius penkis?..

      Paskutinioji savaitė vaikui prailgo. Motinos apsilankymas šį kartą ir nudžiugino, ir sukėlė nerimą.

      – Argi nepasiilgai namų, vaikeli?

      – Greitai Kalėdų atostogų parvažiuosiu, – atsakė išsisukinėdamas. Šią savaitę jis nė karto nebuvo prisiminęs namiškių. – Bet, mama… – Benius nudelbė akis žemyn. – Man reikia pinigų… Knygoms pirkti.

      – Aš maniau, kad turi visas nusipirkęs, – pasakė susikrimtusi.

      – Tos bus paskutinės… – Benius užsidengė delnais degančius skruostus.

      – Kiek joms reikia?

      – Penkių litų… su centais…

      – Penkių litų! – gailiai pakartojo Agnė. – Ar negali senų gauti? Išeitų pigiau.

      – Ne, ne, – sumikčiojo Benius, – nėra senų. Tie vadovėliai pirmą kartą išspausdinti.

      – Ir greitai tau jų reikia? – atlyžo ji, matydama sūnaus susijaudinimą.

      – Aš turiu mokytis…

      Agnė vėl prisiminė sudužusias vaikystės svajones, ir jos širdis plačiai atsivėrė sūnui.

      – Taip, tau reikia mokytis. – Jos balsas skambėjo tvirtai, iškilmingai. – Tu privalai išeiti į žmones, kad ir kas. – Nusigręžusi iš užančio išsitraukė drobinį mazgelį.

      – Paimk, – ištiesė ranką su monetomis.

      Benius nekrustelėjo.

     – Nebijok, čia ne iš tų, kuriuos atidėjau už mokslą. Anų nė centas nedings – užkeikti, – padrąsinamai nusišypsojo. – Čia yra be dvidešimties centų šeši litai. Ar tau užteks, jei pasiliksiu penkis centus? Noriu Šarūnui dūdelių…

      Benius nurijo gerklėje įstrigusį kąsnį.

      – Dėkui, mama. – Benius priėjo prie motinos ir pasilenkęs pabučiavo ranką.

      Agnė apkabino sūnų ir stipriai priglaudė prie krūtinės. Gilus skausmas suspaudė berniuko širdį, ir jis pravirko.

      – Ko tu?.. Kas atsitiko, sūneli?..

      – Nie-ko, nieko, ma-ma…

      – Pasiilgo manęs mano sūnaitis, pasiilgo… Apsivilk, eime į bažnyčią padėkoti Viešpačiui už malones…

      Po sumos2 jiedu, spaudžiami žmonių minios, išsiveržė į šventorių3. Anapus gatvės viliojamai švietė krautuvės iškaba. Tarpduryje stovėjo Zelkė, susikišęs abi rankas į barzdą, ir laukė pirkėjų. Benius bijojo, kad Zelkė neprasitartų motinai, bet senis žinojo, iš ko duoną valgo. Jis paėmė iš Agnės trisdešimt centų, o silkių atsvėrė už visą litą ir dar pridėjo dūdelių Šarūnui.

      – Tai sekasi mums šiandien! – apsidžiaugė ji, kai jiedu išėjo apsipirkę.

      Benius cipeno greta žodžio netardamas.

      Pagaliau miestelio grindinys baigėsi. Motina, pasikaišiusi sijoną, nubrido šalikele, o Benius pasileido pustekinis atgal.

Pagal Jono Avyžiaus romano „Į stiklo kalną“ ištrauką

      _______________________

      1 Finka – n. svet., suomiškas lenktinis peilis.

      2 Suma – bažn., šventos dienos vidudienio mišios.

      3 Šventorius – užtverta vieta apie bažnyčią.   

 

      Užduotys

      1. Kodėl Benius norėtų turėti savo finką? (1 taškas)

      2. Kodėl Beniaus mamai taip svarbu, kad sūnus mokytųsi? Nurodykite dvi priežastis. (2 taškai)

      3. Charakterizuokite Beniaus mamą Agnę: įvardykite du jos būdo bruožus ir paaiškinkite, kodėl taip manote. (4 taškai)

      4.1. Kodėl Zelkė nieko nepasako Beniaus mamai Agnei apie berniuko ketinimą pirkti finką? (1 taškas)

      4.2. Raskite ir išrašykite iš teksto du taikliausiai Zelkės gudrumą nusakančius posakius. (2 taškai)

      5. Beniui nelengva meluoti. Remdamiesi tekstu, nurodykite bent du požymius, iš ko tai matyti. (1 taškas)

      6. Šio teksto veiksmas vyksta ne šių dienų Lietuvoje. Nurodykite bent du tai įrodančius dalykus. (1 taškas)

      7. Teksto pabaigoje raskite ir išrašykite du skirtingus žodžio „eiti“ sinonimus. (1 taškas)

      8. Kuriai literatūros rūšiai priskirtumėte šį tekstą? (1 taškas)          

 

2 tekstas

Apie batus, kelią ir žvaigždes

      Dabar reklamos amžius ir kiekvieną dieną televizija, laikraščiai, stendai gatvėse ragina: „Rinkis žmoną pagal gražumą, o batus – pagal patogumą“. O kur dar kompiuteriai, automobiliai, butai, namai, šarvuotos durys, bankai, seifai, saugos tarnybos… Ir visa tam, kad žmogus pasijustų saugus, laisvas, laimingas…

      Gyvenau tokį gyvenimą, kai save ir kitus žmones vertindavau pagal piniginės svorį. Buvau pasiklydęs vitrinų spindesy. Tame maskarade4 per kaukes ir aksesuarus nematydavau žmogaus. Mintys kaip užkerėtos sukosi: pinigų, pinigų, pinigų… Saugus ir laisvas nesijausdavau, nes piniginė niekada nebūdavo tokia sunki, kad galėčiau samdytis ginklanešius. Ar jausdavausi laimingas? Ne, nes, anot Š. Monteskjė: „Norint būti laimingam, tokiu galima greitai tapti. Bet žmonės paprastai nori būti laimingesni už kitus, o tai beveik neįmanoma, nes mums kiti visada atrodo laimingesni, negu yra iš tikrųjų“. Nors ir maniausi esąs „kietas bičas“, kažkur giliai širdyje jaučiausi lepšis, nes kažkodėl kiti bendraudavo su gražesnėmis merginomis, turėjo sunkesnes pinigines, samdydavosi ginklanešius, vaikščiodavo patogesniais batais… Aplink save matydavau tiek daug laimingesnių už mane.

      Nežinau, kaip kitiems, bet dabar man labiau patinka stebėti kitokią reklamą. Gyvenimo reklamą. Mačiau moterį, kuri kalbėdama mobiliuoju telefonu garsiai džiaugėsi: „Einu į „Baltman“5, nusipirksiu ką nors…“ Ji taip džiaugėsi, kad net nepastebėjo elgetos, klūpinčio jos kelyje. Atsitrenkė, paspyrė kepurę, centai pažiro į visas puses…

      … Kartą, kai vėl buvau išvadintas vagimi, tinginiu, niekšu, išėjau. Taip ėjau, kartais sustodamas pailsėti, nuo Vilniaus iki Elektrėnų. Beeidamas mintyse kalbėjau su savimi. Kaip buvo gera sustojus atsigulti ir žiūrėti į žvaigždes. Matyti, kad net žvaigždės krenta. Matyti neaprėpiamą didybę ir tikėti, kad Tas, kuris visa tai sukūrė, myli ir mane. Suprasti savo mažumą ir laikinumą, bet jaustis tos visos Didybės dalimi. Neturėti nieko, o kartu turėti tiek daug…

Lux, 2002 m. lapkritis

      9. Kas šiame tekste vadinama maskaradu? (1 taškas)

     10. Š. Monteskjė citatoje išskirtos dvi būsenos: būti laimingam ir būti laimingesniam už kitus. Kuo, Š. Monteskjė nuomone, šios būsenos skiriasi? (1 taškas)

      11. Tekste aprašytas moters elgesys iliustruoja tam tikrą kasdienio gyvenimo situaciją. Kaip tekste ironiškai vadinamos tokios situacijos? (1 taškas)

      12. Tekste pateikiamos dvi skirtingos laimės sampratos. Paaiškinkite jas. (2 taškai)

      13. Teksto pavadinimas yra metaforiškas. Remdamiesi tekstu, paaiškinkite, kokią simbolinę prasmę įgyja pavadinimo žodžiai:

          batai –

          kelias –

          žvaigždės –

(3 taškai)

      14. Paaiškinkite, kaip Š. Monteskjė mintimi galima pagrįsti, ar Benius ir jo motina yra laimingi. (2 taškai)

      15. Paaiškinkite, kodėl galima teigti, kad Benius yra „pasiklydęs vitrinų spindesy“. (1 taškas)

      16. Apie kokią panašią problemą kalba abu tekstai? Suformuluokite tą problemą klausimu. (2 taškai)

      ____________

      4 Maskaradas – kaukių pokylis.

      5 „Baltman“ – prabangių rūbų parduotuvių tinklas.

 

KALBOS SISTEMOS SUVOKIMAS (27 taškai)

      1 užduotis. Paaiškinkite, kokios sakinio dalys yra skaitmenimis pažymėti ir pabraukti žodžiai. Lentelėje ATSAKYMAI įrašykite teisingą atsakymą žyminčią raidę. 0 pažymėtas pavyzdys.

      Paskui0 Liuka1 susigalvojo išeiti2 į kiemą3 ir palikt vieną4 batą purve. Stovi ant vienos kojos5, nors juokais plyšk6, o su kitu jos batu jau futbolą7 berniukai spardo. 8 futbolo nežaidžiau, garbės žodis. Pagavau tą Liukos9 batuką ir nunešiau jai10.

Pagal Saulių Šaltenį (5 taškai)

          A. Veiksnys

          B. Tarinys

          C. Papildinys

          D. Pažyminys arba priedėlis

          E. Aplinkybė

 

          ATSAKYMAI

Sakinio dalies Nr.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Atsakymo raidė

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          2 užduotis. Įrašykite praleistas raides, skliausteliuose pateiktus žodžius parašykite kartu arba atskirai.

      – Pas__mk savo vyžą, – sakau. O Liuka spo__so, l__g aš jai būčiau skol__ngas, pasku__ gr__bia savo mylimiaus__j__ batą ir be jokios s__žinės skelia užkulniu man per nasrus. Nusišluostau ištr__škusias ašaras ir… išsp__aunu pus__ danties. O įv__kio li__dininkai nekantr__i laukia, kada aš ją pamur__dysiu į purvą.

      (Kaip mat) _______________ atlekia direktorė.

      Ji (kažin ko) ______________ m__slingai šypsosi, o Liuka pab__la.

      – Ar ne jūs, Šatai, esate dailiojo skait__mo čempi__nas, tai yra laur__tas?

Pagal Saulių Šaltenį (7 taškai)

 

      3 užduotis. Padėkite reikiamus skyrybos ženklus.

      Pavasarį stovi su portfeliu prie lango autobusai važiuoja tolyn pro mokyklą mirkčioja švieselėm žaliom viliojančiom ir tau kažko pasiutusiai maudžia širdį.

      Liuka nusikerpa kasas tuos šlykščius virvagalius ir giriasi visiems kokia ji žavinga. Žinoma nieko sau mergaitė. Sėdi Liuka per pertrauką ant palangės su Rimavičium nemalonus tipelis muilinas kažkoks su akiniais – ir skaito knygą. Prieinu ir klausiu

      Tai ką mano mieli skaitinėjat?

Pagal Saulių Šaltenį (5 taškai)

      4 užduotis.

      A dalis. Kairėje pateiktus žodžius pavartokite nurodyta forma. 0 atvejis – pavyzdys.

(0) atsirasti – veiksmaž., būt. k. l., dgs., 3 asm.

(1) slaptas – prieveiksm.

(2) bėgti – veiksmaž., būt. k. l., dgs., 3 asm.

(3) laiminti – dalyv., neveik, r., es. l., vyr. g., dgs., vard.

(4) įsimylėti – dalyv., veik. r., būt. k. l., įvardžiuot., vyr. g., dgs., vard.

(5) išsikalbėti – pusd., vyr. g., dgs.

Bet (0) atsirado drąsuolių. (1) ______________ sūnūs ir dukterys (2) _____________ iš tėvų namų, labai retai jų (3) _________________ ir visados apverkti;
(4) _____________________ jaunikaičiai ir merginos skyrėsi, vieni kitiems (5) _____________________…

(Pagal J. Biliūną)

(3 taškai)

      B dalis

      Morfologiškai išnagrinėkite pabrauktus žodžius pildydami lentelę. Jei žodis neturi kurio nors požymio, pažymėkite brūkšnelį (–).

      Prisiartinę prie kalno ir apsiautę jį aplinkui, dainavo jie laisvės ir laimės dainas, barstė ant kalno žolynus, dėjo vainikus, garbindami žuvusius išvaduotojus.

(Pagal J. Biliūną)

Žodis

Kalbos dalis

(veiksmažodžio forma)

Giminė

Skaičius

Linksnis

Nuosaka,

laikas

Asmuo

Laipsnis

prisiartinę

 

 

 

 

 

 

 

aplinkui

 

 

 

 

 

 

 

jie

 

 

 

 

 

 

 

laimės

 

 

 

 

 

 

 

išvaduotojus

 

 

 

 

 

 

 

(3 taškai)

      5 užduotis. Pabraukite vartotinus žodžių junginius ar žodžius, parašytus skliaustuose.

      Teisėjas priminė taisykles ir Saboniukas, nusivilkęs (treningą, treningus), puolė į aikštę.

      – (Treneris, treneri), nesijaudinkit, (nepergyvenkit, neišgyvenkit), – raminau, – kad (įmesti, įmestų), Saboniukas padarys viską! Jo garsiųjų tritaškių (pagalba, padedami) mes įveiksim „Monstrus“.

      O ne! Teisėjas (neužskaitė, neįskaitė) baudos ir mes jau atsiliekam (ant trijų taškų, trimis taškais). Net (gaivinamieji, gaivinantieji) gėrimai nepadeda įveikti jaudulio.

      Žinoma, prieš akis dar (dvi, dvejos) rungtynės, iki finalo kaip nors (datempsim, ištempsim).

Pagal Daivą Vaitkevičiūtę  (5 taškai)

atsakymai

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *