Įterpiniai

      Žodžiai ir sakiniai, kuriais reiškiamas autoriaus požiūris į sakomą dalyką ir pateikiama su sakinio turiniu susijusių papildomų pastabų, vadinasi įterpiniai.

Įterpiniais dažniausiai eina šie žodžiai ir posakiai: be abejo, žinoma, rodos, matyt(i), žodžiu, mūsų nuomone, mano galva, anot tėvo, pasak radijo, laimei, mūsų džiaugsmui, deja, atvirai kalbant, pavyzdžiui, vadinasi, kaip žinote, kaip minėta ir kt.

Žinoma, ką nors kaltinti visuomet lengviausia.

Nelaimei, ir Deveikos lubos žemos, didelio vikrumo neparodysi.

…Pagalvojau, kad tėvas juokauja. Priešingai, tėvas buvo susikrimtęs.

Čia mane, matyti, iki pavasario laikys.

Almonė Gedminaitė, Adomo manymu, buvo labiausiai verta pagarbos.

Auklėtojas, kaip netrukus paaiškėjo, buvo griežtas, reiklus ir kartu linksmas suvalkietis.

Mergaitės (jų buvo vos keletas) jau sėdėjo savo vietose, pirmuosiuose suoluose.

Įterpiniai su kitais sakinio žodžiais, kaip jau buvo minėta, nėra susiję klausimais, t. y. gramatiškai, todėl nelaikomi sakinio dalimis.

Įterpiniai gali reikšti:

a) autoriaus įsitikinimą (aišku, savaime aišku, aiškus daiktas, be abejo, suprantama, teisybė…), abejojimą ar spėjimą (rodos, atrodo, matyt(i), regis, galimas daiktas, ko gero…):

Šitokio balso, aišku, nėra nė angelų chore.

Ne, šiandien jis, matyt, neketina nieko drožinėti.

b) minčių šaltinį (anot jo, mūsų duomenimis, mano nuomone, mano galva, pasak žvejų, kaip rašė laikraščiai…):

Anot Miko, čia niekas neauga.

Miestelyje, mūsų duomenimis, gyvena daugiau kaip 300 šeimų.

Ak, visur duona su pluta, kaip sako mūsų tėtė.

c) teiginių eilę ir tarpusavio santykį, išvadą (pirma, antra, trečia, be to, atvirkščiai, pavyzdžiui, vadinasi…):

Visi skubėjo namo: pirma, kelias buvo tolimas, antra, bematant galėjo prapliupti liūtis.

Bet nepykstu ant jo. Atvirkščiai, esu jam dėkingas už puikią gyvenimo pamoką.

Jonas atėjo, vadinasi, Katrytė atneš pietų.

d) emocinį reagavimą (laimei, mūsų džiaugsmui, nelaimei, deja…):

Mūsų laimei, vidury upės pasirodė žvejų valtis.

Deja, anos vasaros pabaigoje mes nenuvykome į Platelius.

e) papildomą pastabą:

Būdviečių vieškeliu – galėjai matyti iš tolo – ėjo ir važiavo į vakarus kareiviai.

Staiga kažkoks vaikas (jis buvo nuo manęs per penketą žingsnių) atsigręžė, ištiesė ranką ir, rodydamas pirštu į mane, suriko:

– Štai jis! Štai! Laikykit!

Įterpiniai turi savitą intonaciją – jie sakomi kiek greitesniu tempu negu kiti sakinio žodžiai ir išskiriami pauzėmis. Rašant įterpiniai paprastai išskiriami kableliais. Jei įterpiniais reiškiamos papildomos pastabos, jie gali būti skiriami skliausteliais, brūkšniais.

Reikia turėti galvoje, kad tas pats žodis vienu atveju gali būti įterpinys, kitu – eiti kuria nors sakinio dalimi.

Plg.: Mama, atrodo, jau grįžo (įterpinys) ir Mama atrodo pavargusi (sudurtinio tarinio jungtis); Mūsų nuomone, lauką galima arti (įterpinys) ir Visi sutiko su mūsų nuomone (papildinys su pažyminiu).

Įterpiniu niekada neina prieveiksmis matomai. Sakoma Šiandien, matyt, jau nebelis (o ne Šiandien, matomai, jau nebelis); Jie, matyt, dar negrįžo (o ne Jie, matomai, dar negrįžo).

 

Pastaba. Įterptiniais žodžiais nevartotini šie netaisyklingi pasakymai: matomai (= matyti), regimai (= regis), reiškia (= vadinasi), pvz., Reiškia (= Vadinasi), jie neatvyko? Netinka vartoti ir kaip taisyklė (= paprastai, daugiausia, dažniausiai), kaip sykis (= kaip tik); beje, šie pakaitalai netgi ne įterpiniai, pvz., Kaip sykis (= Kaip tik) laiku grįžai. Nereikalingas prielinksnis sulig: Sulig mano nuomone (= Mano nuomone), jau nebešals.

Vartotina ir iš vienos (antros, kitos) pusės, šalia viena vertus, kita vertus, antra vertus, kitaip kalbant. Netinka be reikalo vartoti taip, pavyzdžiui, plg. Taip, pavyzdžiui, (= Štai) mes kitaip padarysime.

Siūloma skirti įterpinį su anot (kai kieno žodžiai pakartojami ir paprastai jiems pritariama) nuo įterpinio pasak (kai žodžiai atpasakojami), plg. Anot patarlės, negirk dienos be vakaro. Ir Petras, pasak jo, nieko priešinga neturėsiąs (J. Jabl.).

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *