Dažniausios kanceliarinės kalbos klaidos

(Kalbos klaidos, įtrauktos į Didžiųjų kalbos klaidų sąrašą, pažymėtos žvaigždute *)

 

Žodyno klaidos

Neteiktinos svetimybės

      * e-meilas (= elektroninis paštas, el. paštas)

      * ofisas (= įstaiga, būstinė, biuras, kontora, raštinė)

      * papkė (= aplankas, aplankalas, segtuvas)

      * parkingas (= automobilių aikštelė)

      * parkuoti (= statyti automobilius)

      * sponsorius (= rėmėjas)

      piaras (= viešieji ryšiai, ryšiai su visuomene)

      printeris (= spausdintuvas)

Neteiktini vertiniai

      * kaip taisyklė (= paprastai, dažniausiai)

      * kas liečia (= o dėl, dėl)

      * kažkas tai (= kažkas)

      * kažkodėl tai (= kažkodėl, kažin kodėl)

      * kažkoks tai (= kažkoks)

      * kažkur tai (= kažkur, kažin kur, iš dalies, apie, maždaug, apytikriai)

      lyg tai (= lyg ir, tarsi, tartum, tarytum)

      taip vadinamas (= vadinamasis, -oji)

Žodžių ir junginių reikimės klaidos

      apiforminti (= įforminti)

      apmokama (= mokama) aikštelė

      apmokėti už darbą (= sumokėti, užmokėti už darbą)

      * apmokymas (= mokymas, išmokymas)

      * apmokyti (= mokyti, išmokyti)

      apspręsti (= lemti)

      * aptarnauti (= tvarkyti) sąskaitą

      atidaryti (= atnaujinti, pradėti) maršrutą

      * atžyma (= žyma, įrašas)

      * atžymėti (= pažymėti)

      * aukščiau stovintis, -i (= aukštesnis,-ė, aukštesnysis,-ioji) pareigūnas, organizacija

      deleguoti (= patikėti, perduoti) funkcijas

      išmokėjimai (= išmokos)

      eilė (= daug, keletas) klausimų

      * gautis (= išeiti, atsitikti, pasidaryti, būti)

      * įjungti (= įrašyti, įtraukti) į sąrašą

      įpakavimas (= pakuotė)

      įsisavinti darbą (= perprasti darbą, išmokti dirbti)

      įsisavinti (= panaudoti, sunaudoti) lėšas

      * išlaikyti (= išskaičiuoti) mokesčius

      išplanavimas (= suplanavimas )

      * išsireikšti (= pasakyti, suformuluoti, išdėstyti)

      išskaitymai (= išskaitos)

      * iššaukti (= sukelti) reakciją

      kalba eina (= kalbama, kalbame)

      komunaliniai patarnavimai (= komunalinės paslaugos)

      korektorius (= korekcinis pieštukas, koreguoklis, tepiklis)

      laikyti (= manyti, būti tos nuomonės), kad išvados teisingos

      * matomai (= matyt, turbūt)

      * nešti atsakomybe (= būti atsakingam)

      * nuimti nuo kontrolės (= nutraukti kontrolę, liautis kontroliuoti)

      * nuimti nuo pareigų (= atleisti iš pareigų)

      * nuimti priemoką (= neduoti, neskirti priemokos, nubraukti priemoką)

      * nusiimti nuo įskaitos (= išsibraukti, išsirašyti, išsiregistruoti iš įskaitos)

      * pagarsinti (= paskelbti) sprendimą

      pakvietimas (= kvietimas)

      * pajungti (= prijungti, įjungti) internetą

      * pakelti (= paimti, patikrinti, pažiūrėti) dokumentus

      pasisakyti (= kalbėti, pasakyti savo nuomonę, žodį) per posėdį

      * paskaičiuoti (= apskaičiuoti, suskaičiuoti) išlaidas

      * pervesti (= perkelti) į kitas pareigas

      * peržiūrėti (= iš naujo, dar kartą apsvarstyti) klausimą

      pilotinis (= bandomasis) projektas

      pilnai (= visiškai, galutinai) atsakyti

      pilnos sudėties (= visa) komisija

      * prabalsuoti (= balsuoti, pabalsuoti, nubalsuoti, baigti balsuoti)

      * praeiti (= įeiti)

      * prakontroliuoti (= (pa-)kontroliuoti)

      * pravažiuoti (= nuvažiuoti) 100 km

      * pravesti (= nutiesti) kabelį

      * randasi (= yra) kabinete

      * reiškia (= vadinasi, taigi) susitarėme

      * sekančiai (= taip, šitaip)

      * sekanti (= ši, tokia) sudėtis

      siųsti faksą (= faksogramą)

      * skaityti (= manyti), kad nuomonė neteisinga

      * statyti (= rašyti) aktą

      * statyti (= sudaryti) grafiką

      * stovis  (= būklė)

      sudalyvauti (= dalyvauti, padalyvauti)

      * talpinti (= spausdinti) laikraštyje

      * tuo pačiu (= kartu) pasiūlyti

      užsiėmimai (= kursai, pratybos, paskaitos, repeticijos, seminarai, pamokos)

      užsiimti (= verstis) prekyba

      * užsipilti (= prisipilti) benzino

      * užskaityti (= įskaityti) mokestį

      * vedantis (= vadovaujantysis) specialistas

      * veikiantys (= galiojantys) teisės aktai

      viso (= iš viso) suma

      * žinoti (= išmanyti) įstatymus

Žodžių sandaros klaidos

      aplinkosauginis (= aplinkosaugos)

      * autoatsakovas (= atsakiklis)

      * baiginėti (= būti bebaigiančiam)

      bedarbystė (= nedarbas); bedarbystė – tik bedarbio būsena

      bendraatsakovas (= bendraatsakovis)

      * daleisti (= leisti atsirasti, pasidaryti)

      dalinai (= iš dalies)

      * damokėti (= primokėti)

      * darašyti (= prirašyti)

      disketė (= diskelis)

      gamtosauginis (= gamtosaugos)

      * genplanas (= generalinis planas, gen. planas)

      įkainavimas (= įkainojimas)

      įtakoti (= turėti įtakos)

      nuomavimas (= nuomojimas)

      nuomuoti (= nuomoti)

      * orgtechnika (= organizacinė technika, org. technika)

      * orientaciniai (= apytikriai, maždaug)

      perpaskirstyti (= perskirstyti) pelną

      * prailgintojas (= ilgintuvas)

      * susegėjas (= segiklis)

Linksnių vaitojimo klaidos

Vardininkas

      * Iškilo nauji klausimai (= naujų klausimų).

      * Kokios yra problemos (= Kokių yra problemų)?

      * Ponas direktorius (= Pone (ponas) direktoriau), prašom pasirašyti.

Kilmininkas

      * Priėjome išvados (= išvadą, prie išvados), kad jūs teisus.

      * Surinkta daugiau šimto (= daugiau kaip šimtas, per šimtą, šimtas su viršum) litų.

Naudininkas

      * Formuluotė neatitinka teisės aktams (= teisės aktų).

      * Išvyko oficialiam vizitui (= su oficialiu vizitu, oficialaus vizito).

      * Nuorašas atitinka originalui (= originalą).

      Parduodama išsimokėjimui (= išsimokėtinai).

      Paskirtas specialistas kadrams (= kadrų specialistas).

      Pinigų likutis metų pradžiai (= Praėjusių metų pinigų likutis).

      Projektas pateiktas svarstymui (= svarstyti).

      * Šiai dienai (= Šiandien) rezultatai dar nepatikslinti.

      * Sutelkti dėmesį darbo drausmei (= į darbo drausmę).

      Teikti balsavimui (= balsuoti).

Galininkas

      * Kodėl nepateikėte visas reikalingas pažymas (= visų reikalingų pažymų)?

      * Nuvyko pasiimti dokumentus (= dokumentų).

      * Meras atstovavo miestą (= miestui).

Įnagininkas

      * Įstatymu (= Įstatymo, Įstatyme) nustatyta tvarka.

      * Kas buvo šio incidento priežastimi (= priežastis)?

      * Praėjęs sezonas buvo gausus renginiais (= renginių).

      * Tai padėtų jam tapti profesionalesniu (= profesionalesniam).

      * Vedėjas sąraše buvo pirmuoju (= pirmasis).

      PASTABA. Su veiksmažodžiais laikyti, paskelbti, pavadinti, pripažinti, paskirti  įnagininkas ne klaida (pvz., Teismas jį pripažino nekaltu.).

Vietininkas

      * Atsakymą gausite trijų dienų laikotarpyje (= per tris dienas).

      * Bendrovėje dirba daugumoje (= daugiausiai) moterys.

      * Centras įsikūrimo stadijoje (= Centras dar tik kuriasi).

      * Dirba dviejuose etatuose (= dviem etatais, turi du etatus).

      * Dirba kenksmingose sąlygose (= kenksmingomis sąlygomis).

      * Dirbo meistro pareigose (= meistru).

      * Inventorius yra skyriaus nuosavybėje (= skyriaus nuosavybė, priklauso skyriui).

      * Jis paskirtas dirbti vedėjo pareigose (= eiti vedėjo pareigas, paskirtas vedėjo pareigoms).

      * Kabinetas labai blogame stovyje (= blogos būklės).

      * Pardavime yra (= Parduodama)…

      * Pastatai palikti apgailėtinoje būklėje (= apgailėtini, apgailėtinos būklės).

      * Patvirtino sąmatą 1000 litų sumoje (= 1000 litų sąmatą).

      * Posėdis vyko aukštame lygyje (= buvo aukšto lygio, buvo gerai organizuotas).

      * Pretenzijos priimamos mėnesio bėgyje (= visą mėnesį, per mėnesį).

      * Principe (= Iš principo) su jumis sutinku.

      * Projektavimo darbai pagrinde (= apskritai, iš esmės) baigti.

      * Reikalas tame (= tas), kad baigėsi skirtos lėšos.

      * Remontas baigtas pilnumoje (= visai, visiškai, iki galo).

      * Renginys visumoje (= apskritai) pavyko.

      * Savivaldybėje dirbs tie patys žmones, tik naujame statuse (= turės naują statusą, tik jų statusas bus naujas).

      * Šį klausimą aptarsime paskutinėje eilėje (= paskutinį, paskiausiai, pabaigoje).

      * Sprendimas gali būti apskundžiamas laike (= per) 10 dienų.

      * Statybai skirta 900 tūkst. litų, tame skaičiuje (= iš jų, iš to skaičiaus) – 500 tūkst. litų montavimo ir apdailos darbams.

      * Sutartis surašyta trijuose egzemplioriuose (= trimis egzemplioriais).

      * Tai ne mano kompetencijoje (= kompetencija, nepriklauso mano kompetencijai).

      * Tokio lėšų švaistymo rezultate (= Dėl tokio lėšų švaistymo) teks atsisakyti pastato remonto.

      * Viskas tebėra projektų stadijoje (= tebeprojektuojama).

      * Visos sutartys tvarkoje (= sutvarkytos, parengtos).

Prielinksnių vartojimo klaidos

      * Du skyriaus darbuotojai yra ant biuletenių (= turi biuletenius, turi nedarbingumo pažymėjimus).

      * Pas ką yra klausimų (= Kas turi klausimų; Kas norėtų paklausti)?

      * Pas jus (= Jūsų) negerai parašyta.

      * Pas ką (= Iš ko) gavote šį sprendimą?

      * Paklauskite pas sekretorę {= sekretorės).

      * Informacijos kreipkitės pas (= į) pavaduotoją.

      * Prašykite pas administratorių (= administratorių, administratoriaus).

      * Pažymos reikalaukite pas buhalterį (= iš buhalterio).

      * Raštvedybos taisykles pasiskolinkite pas kanceliarijos darbuotojus (= iš kanceliarijos darbuotojų).

      * Interesantas nusprendė skųstis pas prezidentą (= prezidentui).

      * Užduotį sužinosite pas skyriaus vadovą (= iš skyriaus vadovo).

      * Dėl pašalpos teiraukitės pas direktorių (= direktoriaus).

      * Dokumentai išduodami po parašu (= su parašu, pasirašytinai).

      * Posėdis vyko prie uždarų durų (= už uždarų durų).

      * Prie progos (= Pirma proga; Progai pasitaikius; Radę progą; Turėdami progą) užeikite pas mane.

      * Prie aukštos temperatūros (= Aukštoje temperatūroje; Kai aukšta temperatūra; Esant aukštai temperatūrai) ši medžiaga lydosi.

      * Pinigai gali būti keičiami santykiu vienas prie keturių (= vienas už keturis, vienas su keturiais, vienas į keturis).

      * Ginsimės prieš visus (= nuo visų), kurie mus puls.

      * Skiepai prieš gripą (= nuo gripo).

      * Projektą siūloma priimti pagrindą (= pagrindu, kaip pagrindą).

      * Pinigų likutis praėjusius metus (= Praėjusių metų pinigų likutis).

      Suma sudaro virš 5 tūkst. litų (= Suma viršija 5 tūkst. Lt; Suma yra didesnė kaip 5 tūkst. Lt; Suma yra per 5 tūkst. Lt).

Įvairių formų vaitojimo klaidos

      * Architektas (= Architektė) Žilienė.

      * Atlyginimus mokės kovo aštunto (= aštuntą).

      * Remiantis išdėstytu (= tuo, kas išdėstyta), daroma išvada.

      * Komanda dalyvavo trijose (= trejose) varžybose.

      * Sutartis sudaroma penkiems (= penkeriems) metams.

      * Jeigu apskaičiavus (= Jeigu apskaičiuotume) nuostolius, išaiškėtų tikroji įmonės padėtis.

      * Kaip nekeista (= Kad ir keista; Nors ir keista; Keista), projektas dar neparengtas.

      * Kas dar nusimato (= numatoma, numatyta) darbotvarkėje?

      * Kas už tai, kad priimti tokį sprendimą (= kad būtų priimtas toks sprendimas, kad priimtumėme tokį sprendimą)?

      * Nosinė čia nesirašo (= nerašoma; Nosinės čia nerašome).

      * Kuo remiantis (= remdamasis) laikraštis skelbia tokią informaciją?

      * Reikia perskaičiuoti sąskaitą, kad išvengus (= kad būtų išvengta, norint išvengti) atsitiktinių klaidų.

      * Vadovaujantis (= Vadovaudamasi) Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 1999 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. 322, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia…

      * Jeigu kalbėti (= Jeigu kalbėsime; Jeigu kalbėtume; Kalbant) tiksliau, galima pasakyti…

      * Projektą patvirtinti skiriant (= ir skirti) 20 proc. lėšų.

      * Laikau reikalingu (= reikalinga) tai pranešti.

      Atleistas iš darbo jam pačiam prašant (= savo paties prašymu).

      Darbai atliekami Žemės ūkio ministerijai užsakius (= ministerijos užsakymu).

      Klaidų buvo palyginus (= palyginti) nedaug.

      Prašom, palaukite (= Prašom palaukti; Atsiprašau, gal galite palaukti). 

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *