Testo Nr. 19 atsakymai

   Rašyba, skyryba, kalbos kultūra

 

      1. Parašykite kartu arba skyrium.

      Turbūt be reikalo ne viską išklausiau iki galo. Ne tas sąvaržėles man padavei. Dalyvauti Lietuvos mokslų akademijos  rengiamoje konferencijoje reikėjo ne tau, o man. Ne vienam pritrūksta jėgų užkopti ligi pat savojo laimės žiburio. Tai nebe pirmoji mano tolima išvyka. Argi taip svarbu, kas laimės: jei ne tas, tai kitas. Vaikai jau nebe tokie maži. Dar ne visi susirinko į Vytauto Didžiojo universiteto senato posėdį. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija gavo nebe visus mano siųstus laiškus. Saulės užtemimas buvo nevisiškas. Iš kurgi tas nevisiškas tavo pasitikėjimas pačiais brangiausiais ir artimiausiais žmonėmis? Maisto atsargų visai nebekas belikę. Derlius šįmet tikrai nekoks. Gydytojas chirurgas blaškėsi po operacinę kaip nesavas. Visą dieną tu elgiesi lyg nevisas – vaikštai iš kampo į kampą nukabinęs nosį, ištįsusiu veidu. Nebekokia čia laimė vienam visą amžių vargti. Kelionė į Kuršių neriją sekėsi nekaip. Mokykloje mokėsi nekaip, tai ir universitete sekėsi ne per geriausiai. Elgiesi ne kaip tikras vyras, o kaip piemengalys. Ne alkani ir jie buvo / Nealkani1 ir jie buvo. Tu man ne svetimas / Tu man nesvetimas1. Oras buvo ne šaltas / Oras buvo nešaltas1. Aš jau nebe jaunas žmogus / Aš jau nebejaunas1 žmogus. Matau, Mataušėli, kad ne guli / neguli2, o stovi ir pustai tas savo rankeles. Jis ne verkia / neverkia2, o juokiasi. Moterys šiais laikais ne sensta / nesensta2, tik įdomesnės darosi. Žirgas ne bėga / nebėga2, tik piestu stoja. Lėktuvas nebe ūžė / nebeūžė2, o kaukte kaukė. Nedarbas savo tėvynėje žmogų psichologiškai slegia labiau negu gyvenimas nelaisvėje ar svetimame krašte. Tau rūpi nebe darbas, o tėvų ir giminių turtai. Juos apėmė neviltis, kai sužinojo matematikos egzamino rezultatus. Lapus nuo medžių nudraskė ne vėjas, jie krito pakąsti pirmųjų šalnų. Ekstravagantiškus uždarosios akcinės bendrovės „Perlita“ siuvinius labiausiai perka ne moterys, o paauglės ir jaunos merginos. Aš ne Kastytis, o Kęstutis. Mano pusseserė gyvena ne Kijeve, bet Frankfurte prie Maino. Neurgzk, tu gi ne šuo, o žmogus. Pirkis ne butą, bet namą. Lietuvoje gyvena ir nelietuvių / ne lietuvių3. Į prezidento surengtą spaudos konferenciją buvo įleista daug nežurnalistų / ne žurnalistų3. Nespecialistams / ne specialistams3 dažnai sunku surasti optimalų sprendimą sudėtingesniais, daugiau teorinių žinių reikalaujančiais atvejais. Ne be pagrindo visos ministerijos ir departamentai buvo įpareigoti per mėnesį atleisti pareigas dubliuojančius darbuotojus. Tokiose valstybėse žmonės ne be priežasties grimzta į narkomanijos ir alkoholizmo liūną. Kodėl tu šautuvą nevietoj (diskutuotina rašyba) laikai? Nevietoj pasodintas bulves apsėmė pakilęs upelio vanduo. Netoli manęs ant pievelės tyso tas visų garbinamas ištįsėlis krepšininkas, apsivilkęs nutįsusiu megztiniu. Kooperatyvo įkūrimą nusprendė paremti nemažai Žaslių miestelio gyventojų. Man nevisiškai aišku, kas į mūsų šaldytuvą galėjo įkišti tą apipelijusią picą su šampinjonais / šampinionais. Per keletą metų pasienio miestelis pasikeitė neatpažįstamai. Netinkamai elgdamasis tu nieko gero nepasieksi. Argi netyčia įmanoma įsivelti į tokį suplanuotą nusikaltimą? Nejučiomis grįžtelėjęs, išvydo perbalusį draugo veidą. Šįkart jis kalbėjo nebe piktai ar grasinamai, bet švelniai, įtikinamai. Šį pavasarį ji pirmąsyk apsirengė ne juodai, o ryškiai, spalvingai. Išsiskiriame juk ne amžinai / neamžinai4. Tu atrodai ne jaunai / nejaunai4. Jie ne kartą5 yra susipykę ir vėl susitaikę. Vilniaus banko valdytojas ne juokais5 įsiuto, kad jam ne laiku5 pranešė apie paskolos išdavimą. Šįryt per nakties vėsos atgaivintą dykumą jie žingsniavo ne greta5. Pasikalbėti reikėtų ne namie5. Man rodos, kad jūs abu per daug skirtingi ir jums tikrai ne pakeliui6. Katino negalima glostyti ne paplaukiui6. Mūsų sode obelys žydi ir veda vaisius ne pamečiui6. Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas ne veltui susilaukia tiek daug kritikos. Vaikai ne visada gerai sutaria su tėvais, bet užtat dievina savo senelius. Man ne visai aišku, kodėl jau prireikė pataisų prieš mėnesį pasirodžiusiam Įmonių bankroto įstatymui. Miesto centre automobilį galima pasistatyti ne visur. Susitarti su butų eksploatacijos tarnybomis pasisekė ne taip greit. Bet šiandien visas tavo darbas tikrai ne perniek7. Ne pirmąkart7 tu pamiršti visa, ką aš tau buvau sakęs. Pasipylus priekaištų lavinai, ilgai sėdėjo panarinęs galvą, po to pažvelgė į mus visus, bet atsakė ne tuojau7. Ne visuomet7 dėl šios ligos sutrinka tik judesių koordinacija. Susitarė susitikti ne šiandien7 ir ne rytoj, bet po savaitės.

      1. Ne galima rašyti dvejopai – ir kartu, ir atskirai – tais atvejais, kai jis su būdvardžiu sudaro priešingos reikšmės žodį arba to būdvardžio reikšmę neigia.

      2. Su asmenuojamosiomis veiksmažodžių formomis neiginius dažnai galima rašyti kartu ir tais atvejais, kai yra priešprieša. Tad mums suteikiama pasirinkimo laisvė.

      3. Neiginiai su daiktavardžiais, žyminčiais daikto ar asmens priklausymą priešingai grupei, gali būti rašomi dvejopai, tačiau neiginius rekomenduojama rašyti atskirai, kai jie neigia ne atskirą žodį, bet žodžių grupę: mokymas ne užsienio kalba.

      4. Prieveiksmiai rašomi taip, kaip ir tos kalbos dalys, iš kurių jie padaryti.

      5. Visada skyrium nuo daiktavardinių prieveiksmių rašome ne greta, ne juokais, ne kartą, ne staiga, ne laiku, ne namie.

      6. Atskirai nuo ne, nebe visuomet rašomi ir daiktavardiniai prieveiksmiai, turintys priešdėlį pa– ir priesagą –ui.

      7. Sudurtiniai ir samplaikiniai prieveiksmiai taip pat niekados nerašomi su neiginiais kartu.

 

      2. Kur reikia, padėkite skyrybos ženklus.

      1. Mergaitė juokdavosi, kad su žibintu ateidavau ir dieną, ir netgi vasaros dienomis ir kad jį atsargiai kabindavau po sija priemenėj. 2. Laikydamas kibirą rankoje, jis apsigręžia ir eina nematomo, bet šiluma alsuojančio sunkvežimio link, ir tuojau šalia išgirsta ir berniuko alsavimą. 3. Aukštas, lieknas profesorius, dailininkas, prieš karą studijavęs užsieniuose, kalba apie kelią, kuriuo dabar važiuoja: ne toks jis buvęs kadaise, daugiau kaip prieš keturiasdešimt metų, kai jie, keli dailininkai, jauni vyrukai, pėsti keliavo per šitą kraštą, per Žemaitiją, tapydami jos peizažus, bažnyčias ir žmones. 4. Sapnuodamas dažnai žinodavo, kad sapnuoja, žinodavo, kas bus toliau, ir vis tiek baimė neapleisdavo – jo žinojimas nepadėdavo. 5. Žmogus, kuris iš pirmo žvilgsnio kitam žmogui nesukelia baimės, nerimo, yra silpnas žmogus. 6. Kylant juodu keliu aukštyn, nuo kalno sužibino stiprios šviesos, jos pamažu artėjo, o kad buvo rūkas, tai labai sunku buvo pasakyti, ar šviesos toli, ar arti, todėl žmogus, nieko nelaukęs, pasuko į šalį ir vos nenugarmėjo žemyn nuo pakriaušio. 7. O juk tikriausiai jos namuose kas nors yra mūsų vietoje, Vincai. 8. Dabar ausyse dar girdėjo kaukšint žingsnius amžinose juodo akmens bažnyčiose ir bliaunant į žemą žolelę išleistus ėriukus. 9. Galvojau, galvojau, ir pasirodo, kad apie kiekvieną dalyką, kai įsigilini, gali ką nors pasakyti. 10. Kad ir kas jam, dabar sėdinčiam už vairo, atsitiktų, jis negalės susitaikyti su mintim, kad juoda yra juoda, o balta – balta.

 

      3. Paaiškinkite, kas skiriama skaitmeniu pažymėtais skyrybos ženklais ir nurodykite tinkamą atsakymą žyminčią raidę A, B, ar C.

      Ožiaraisčio samanynų įžymybė –1 Vilkabrastės sala. Jie pagalvojo,2 kad mane pagaliau sugebėjo prajuokinti tiktai Boleslovas,2 ir, skatindami jį, sulinksėjo galvom. Išlipu iš lovos,3 atsisėdu ant kėdės,4 dirsteliu į laikrodį ir pradedu rengtis.

      1.

      A.   Įterpinys.

      B.   Brūkšnys prieš priedėlį, einantį po pažymimojo žodžio.

      C.   Praleista tarinio jungtis.

 

      2-2.

      A.   Šalutinis papildinio sakinys.

      B.   Išplėstinis dalyvinis pažyminys.

      C.   Tikslinamoji aplinkybė.

 

      3-4.

      A.   Sudėtinio bejungtukio sakinio dėmenys.

      B.   Vienarūšės sakinio dalys.

      C.   Išskirti įterpiniai.

 

      4. Paaiškinkite skaitmenimis pažymėtų ir paryškintų raidžių rašybą, pažymėkite tinkamą atsakymą žyminčią raidę A, B ar C.

      Prie malūno yra tokia vieta, kuri niekada neužšąla1. Pro siaurutes2 dureles iš virtuvės įėjo motina. Kitą savaitę mama siūs3 man palaidinę. Aukite4 sveiki ir žvalūs.

      1.

      A.   Giminiškuose žodžiuose tarpusavyje kaitaliojasi ą, ę, į.

      B.   Šio veiksmažodžio esamojo laiko šaknyje raide ą žymimas balsis ir nekirčiuotas yra ilgas.

      C.   Taisyklėmis nepaaiškinama rašyba.

 

      2.

      A.   e ne ia rašoma todėl, kad būdvardis siaurutes derinamas su daiktavardžiu dureles.

      B.   Daugiskaitos galininkas

      C.   e rašoma pagal vardininko galūnę.

 

      3.

      A.   Ši būsimojo laiko forma padaryta iš dviskiemenės bendraties.

      B.   ū rašoma todėl, kad 1-ojo ir 2-ojo asmens formose yra balsė ū (siūsiu, siūsi).

      C.   Išimtis iš taisyklės.

 

      4.

      A.   Paskutinė liepiamosios nuosakos kamieno priebalsė rašoma pagal tarimą.

      B.   Priebalsiai g, k kaitaliojasi tarpusavyje.

      C.   Liepiamosios nuosakos 2-ame asmenyje visada rašoma k.

 

      5. Nurodykite, kurie sakiniai taisyklingi, kurie netaisyklingi.

Ar taisyklingi šie sakiniai?

TAIP NE

1. Knygas duodame pasirašytinai.

 +  

2. Pas kaimynus pavogė tris veršelius.

   +

3. Už Lietuvos rinktinę jau nebežaisiu.

   +

4. Gavau atostogas už praėjusius metus.

   +

5. Visiems ne juokas galvoj.

+  

6. Buvome nustebinti tokio jo elgesio.

+  

7. Apsvarstysime veiksmus įvairiuose variantuose.

   +

8. Išvažiavo vienai dienai.

 +  

9. Norėčiau dviejų baltų kavų.

  +

10. Neįvertinome jos gabumų moksle ir mene.

   +

11. Už viską atsakysiu asmeniniai.

   +

12. Pasistatysime naują rūkinyčią.

   +

13. Nelaimingų atsitikimų vis daugėja.

 +

 

14. Pagrinde žaidė tik jaunesnieji.

 

15. Nusiėmęs kepurę jis įėjo vidun.

 + 

 

16. Vadovaujančioji specialistė perskaitė puikų pranešimą.

 +

 

17. Kaip kartas arti nebuvo nė vieno pažįstamo.

 

 +

18. Iššaukiantis berniukų elgesys neramino mokytojus.

 

 +

19. Direktorius žadėjo būti pas save.

 

 +

20. Ši liga palieka daug padarinių.

 +

 

21. Kasdamas kitam duobę, gali ir pats įkristi.

 +

 

22. Kalnuose visus turistus įspėjo būti atsargesnius.

 +

 

23. Parašęs darbą turėtum būti atidesnis ir nedaryti klaidų.

 

 +

24. Nė vieno mano atsakymo komisija neįskaitė.

 +

 

 

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *