Per

      Per vartojamas su galininku, pvz.: Einu per gatvę. Kalboje yra ir šiam prielinksniui homonimiška dalelytė per, pvz.: Einu per greitai.

Per bei neįteisintas jo variantas par nevartotini vietoj prielinksnio pas (būdinga daugeliui rytų aukštaičių). Sakytina: Gyvenau pas tėvus, su tėvais (ne Per (Par) tėvus). Pas mus, mūsų krašte (ne Per (Par) mus) laukai akmenuoti.

Per konstrukcijos dažniausiai reiškia vietą – jos rodo kokią teritoriją, plotą, kuriuo kas juda (tiesiai, įstrižai ar kaip) iš vienos pusės į kitą: Per lauką (arba Lauku) nuburzgė traktorius. Per padangę (arba Padange) plaukia debesėlis. Perbraukiau ranka per veidą. Kartais pasakoma, kokia kliūtis kertama, įveikiama: Šok per griovį. Matau kaip per dūmus. Girdžiu per sieną.

Yra skirtumas Žiūri per tvorą (per viršų) ir Žiūri pro tvorą (pro tarpus, plyšius). Kai nusakomas koks vyksmas pro plyšį, kiaurymę, J. Jablonskis reikalavo vartoti prielinksnį pro: eina pro duris; žiūri pro langą; šneka pro nosį. Daug tarmių jau pasako eina per duris; žiūri per langą; šneka per nosį, ir šis raiškos suartėjimas dabar daugmaž įteisintas. Vis dėlto mokslinėje kalboje paprastai vartojama žiūri pro mikroskopą (ne per mikroskopą), stebi pro teleskopą arba teleskopu (ne per teleskopą).

Per konstrukcija gali nusakyti atstumą: Gyvenam per kilometrą (kitaip – už kilometro, kilometras) nuo miestelio. Pasitrauk per du žingsnius (kitaip du žingsnius) į šoną.

Prielinksniu per paprastai nusakomas ploto kirtimas iš vienos pusės į kitą neapibrėžta kryptimi, pvz.: eina per kiemą. Tiksliau šią kryptį nusako naujybiniai prielinksniai skersai, išilgai, įstrižai ir panašūs. Juos vartojant, klaidų paprastai nedaroma, tik primintina, kad jie yra dažnesni su kilmininku: eina skersai, išilgai, įstrižai kiemo; guli skersai, išilgai, įstrižai lovos, bet nelaikomas klaida ir galininkas: eina skersai, išilgai, įstrižai kiemą; guli skersai, išilgai, įstrižai lovą.

Per konstrukcijos reiškia laiką: jo tarpą (a.) arba trukmę (b.):

a. Per Kalėdas truputį snigo. Per antrą pamoką rašėme diktantą. Per pietus kiek nusnūdau;

b. Per savaitę nuravėsiu. Tvarkėmės per visą rytą (arba visą rytą). Čia triukšmas per dieną naktį (arba dieną naktį).

Tačiau per laikui reikšti nevartotina vietoj po: Per kelias minutes (= Po kelių minučių) pasigirdo sprogimas. Tu vėl būsi žvalus per 18 sekundžių (= po 18 sekundžių).

Tik per konstrukcijos tinka nusakyti laikui, už kurį mokama, atlyginama, per kurį kiek kartų kas daroma: Kiek uždirbi per mėnesį? Vaistus gerkite dusyk per dieną. Treniruojamės tris kartus per savaitę. Pasakymai ant mėnesio arba į mėnesį, ant savaitės arba į savaitę ir pan. šia reikšme nevartotini.

Kartais per konstrukcijos reiškia būdą, bet čia dažniausiai yra ir kitokios raiškos: Per jėgą, per prievartą (plg. Jėga, prievarta) daug nelaimėsi. Tik per darbą (plg. Tik darbu, tik dirbant) galima sukurti geresnį gyvenimą. Per stebuklą (plg. Stebuklingai), o gal tiesiog per atsitiktinumą (plg. atsitiktinai) išsigelbėjau.

Tačiau kai ryškesnė ne būdo, o priemonės reikšmė, per konstrukcijas geriau keisti įnagininku: Paskambink man per telefoną (telefonu). Techninę vaizduotę galima patikrinti per testą (- testu, testais). Visa tai romane atskleista per veikėjų charakterius (- veikėjų charakteriais).

Per konstrukcijomis neretai reiškiamas būdas, rodantis, kieno tarpininkavimu atliekamas veiksmas: Žinią tau perduosiu per brolį. Susišnekėjom per vertėją. Per pasiuntinį vilkas netunka. Gripu užsikrečiama per orą. Apie tai kalbama per radiją ir televiziją.

Kai nėra tarpininkavimo, o iš tiesų yra pasakomas veikėjas, per netinka, pvz.: Klientai aptarnaujami per pardavėjus (= pardavėjų; Klientus aptarnauja pardavėjai). Tokios svetimos vartosenos daugiau pasitaikydavo praeityje: Per Daukšą (= Daukšos) parašyta. Per Bretkūną (= Bretkūno) išversta.

Per konstrukcijos reiškia nepageidaujamo veiksmo ar būsenos priežastį: Per neatidumą pridarei klaidų. Per neatsargumą jaunuolis nukentėjo. Šitaip atsitiko per nesusipratimą. Per muses čia neužmigsi. Per tave net gaisras galėjo kilti.

Per konstrukcijomis įmanoma reikšti perviršį, tik nereikėtų tos raiškos suabsoliutinti, pamiršti kitokią: Žada mokėti per tūkstantį (plg. daugiau kaip, negu, nei tūkstantį; tūkstantį su viršum, suvirš). Bulvės svėrė per centnerį (plg. daugiau kaip, negu, nei centnerį; centnerį su viršum). Jam jau per penkiasdešimt (plg. daugiau kaip, negu, nei penkiasdešimt) metų.

Beasmeniuose sakiniuose toks per jau pavartojamas ir su vardininku – taigi suvokiamas kaip dalelytė: Buvo surinkta per milijonas parašų. Varžybose dalyvavo per trys šimtai sportininkų. Tačiau teiktinesnė per vartosena, bent oficialiesiems stiliams, ir beasmeniuose sakiniuose lieka su galininku: Buvo surinkta per milijoną parašų. Varžybose dalyvavo per tris šimtus sportininkų.

Visuomenės nuomonė dėl per vartojimo perviršiui reikšti dabar išsiskyrusi. Vieni, kurių gimtojoje tarmėje per perviršio nereiškia, tokia vartosena piktinasi, kiti, ypač žurnalistai ar šiaip daug rašantys žmonės, dėl trumpumo renkasi vien per, ignoruodami daugiau kaip ar kitokius įprastesnius pasakymus. Čia reikėtų laikytis vidurio. Toks per kartais vengtinas dėl dviprasmiškumo, pvz.: Ji ten dirbo per dvidešimt metų (neaišku, laiko trukmė ar trukmės viršijimas, taigi reikia rinktis vieną iš dviejų variantų: dirbo dvidešimt metų ar dirbo daugiau kaip dvidešimt metų). Per perviršiui nusakyti stilistiniais sumetimais vengtina, kai sakinyje jau yra kitokios reikšmės per konstrukcija, pvz.: Per savaitę ten uždirbsi per šimtą litų (- daugiau kaip, negu, nei šimtą litų).

Kai kuriose tarmėse per konstrukcijos yra vartojamos būviui, ypač žmogaus verslui, profesijai, laikymui kuo reikšti (a.), taip pat objektui, su kuriuo lyginama, nusakyti (b.). Laisvuosiuose stiliuose tai gali būti toleruojama, tačiau šiaip jau bendrinėje kalboje įprastesnė kitokia raiška:

a. Tada dirbau per sargą (plg. sargu; buvau sargu, sargas; sargavau). Pabūk man per piršlį (plg. piršliu, už piršlį). Jį per tinginį (plg. tinginiu) laiko;

b. Per jį (plg. Už jį) senesnių čia nėra. Nebuvo gražesnės per ją (plg. už ją; kaip ji; negu ji). Tu nesuvalgysi daugiau per mane (plg. už mane; kaip aš; negu aš).

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *