Prie

      Prie vartojamas su kilmininku. Nemaža tarmių, ypač rytų ir pietų aukštaičiai, prie vartoja su vienaskaitos naudininku, rečiau – daugiskaitos naudininku ar įnagininku, tačiau bendrinei kalbai tinka tik Prie upės (ne Prie upei) augo gluosniai. Prie vaikų (ne Prie vaikam ar Prie vaikais) buvau.

Prielinksnio prie konstrukcijos dažniausiai reiškia vietą šalia, netoli ko (a.) arba pašalio vietą, į kurią krypstama (b.):

a. Jie gyvena prie ežero. Sėdžiu prie lango. Prie knygyno būriavosi žmonės;

b. Važiuosime prie jūros. Pašokę jie puolė prie durų. Prašom slinktis prie stalo.

Šios konstrukcijos gali reikšti vietą su tam tikrais atspalviais – draugės (a.), laiko (b.), būdo (c), tikslo (d.):

a. Dešimt metų išbuvau prie dėdės;

b. Prie žmonių taip nekalbėk. Prie darbo laikas greičiau bėga;

c. Dėk grūdą prie grūdo pridėsi aruodą;

d. Eisime prie šieno. Prašom prie kavos, prie arbatos.

Žemaičių tarmėje prielinksnis prie dažnai vartojamas vietoj prielinksnio pas – tiek vietos, tiek krypties reikšme: pasakoma, kokių asmenų aplinkoje kas yra arba į kokių asmenų sodybą, būstą krypstama. Tokia vartosena dažna Žemaitės ir kitų to meto žemaičių autorių raštuose. Tokia prie vartosena didele klaida nelaikytina, bet dabar bendrinėje kalboje, pirmiausia – oficialiuosiuose stiliuose, ji vengtina: Prie jų (- Pas juos) tą dieną buvo svečių. Jie nuėjo prie kaimynės (- pas kaimynę).

Kartais prie konstrukcijos reiškia laiką: arba artėjama prie kokio laiko tarpsnio (a.), arba veiksmas vyksta kokio asmens, daikto egzistavimo metu (b.):

a. Diena slenka prie vakaro. Darbai eina prie pabaigos;

b. Namą statėm dar prie tėvo (t. y. tėvui dar gyvam esant). Prie manęs (t. y. kai aš mokiausi) ji dar nebuvo direktorė.

Laisvuosiuose kalbos stiliuose toleruojami tikriausiai pagal slavų kalbas atsiradę pasakymai prie caro, prie Smetonos, prie vokiečių ir pan., bet oficialiuosiuose stiliuose vartotina tik carui, Smetonai, vokiečiams valdant; caro, Smetonos laikais; vokiečių okupacijos metais ir pan.

Prie konstrukcijos nevartotinos laikui su sąlygos atspalviu reikšti: Prie gripo (= Sergant gripu, gripuojant) reikia gulėti. Ar šį vaistą galima skirti prie kitų ligų (= gydant kitas ligas)? Prie perėjimo (= Pereidami) iš vieno būvio į kitą, kūnai kinta. Prie gero noro (= Kai turi noro) nėr blogo oro. Prie tokių kainų (= Kai tokios kainos), sunku ką nusipirkti. Prie aukštos temperatūros (= Aukštoje temperatūroje; Esant aukštai temperatūrai; Kai (Jei) temperatūra aukšta) metalai lydosi.

Prie konstrukcijos nevartotinos būdo (a.), priežasties (b.), sąlygos (c), nuolaidos (d.) aplinkybėms reikšti (dažnai šių aplinkybių reikšmės sakinyje yra susipynusios – reikšmių sinkretizmas):

a. Prie kokių aplinkybių (= Kokiomis aplinkybėmis; Kaip) visa tai atsitiko? Prie tokios technikos (= (Su) tokia technika; Turint tokią techniką) galima daug padaryti. Dirbama prie optimalaus režimo (= optimaliu režimu; pagal optimalų režimą);

b. Prie mūsų mažo stadiono (= Turėdami mažą stadioną; Kadangi mūsų stadionas mažas) gerų rezultatų nepasieksim. Prie patirto šoko (= Dėl patirto šoko; Ištikta šoko) moteris nualpo;

c. Prie didesnių pastangų (= Jei(gu) būtume labiau pasistengę; Labiau pasistengę) būtume laimėję. Prie tokių gabumų (= Su tokiais gabumais; Būdamas toks gabus) jis visada ras darbo;

d. Prie mūsų sąlygų (= Kad ir, nors (ir) prastos mūsų sąlygos) mes vis dėlto išgyvename. Kaip čia yra, kad ir prie muitinių kontrolės (= nors muitinės kontroliuoja, nors yra muitinių kontrolė) kontrabanda nemažėja?

Tokios aplinkybes nusakančios prie konstrukcijos kalboje, ypač miestiečių, dabar labai paplitusios. Jų šaltinis – rusų kalba. Tat pavojingiausios prie vartosenos klaidos.

Minėtinos kelios apstabarėjusios verstinės aplinkybės, iš kurių dažniausios prie progos; prie geriausių norų; prie ko (čia): Prie progos (= Progai pasitaikius; Kai bus proga; Radę progą; Kitą kartą (sykį); Kada nors) apie tai pašnekėsime. Prie geriausių norų (= Kad ir, nors ir kaip noriu, norėčiau, norėdama(s); Ir geriausių norų turėdama(s) arba tiesiog Niekaip) negaliu padėti. (Taisant reikėtų vengti negyvų kanceliariškų pasakymų Esant progai; Esant geriausiems norams.) Prie ko čia aš (tu, jis, ji, mes, jūs…)? (= Kuo čia aš (tu…) dėtas, kaltas? Kam čia mane painioji, veli?). Jis čia nė (ne) prie ko (= Jis čia niekuo (ne)dėtas, nekaltas). (Kas kita prie ko konkrečia vietos reikšme: Prie ko čia aš prisiglaudžiau, kad išsitepiau?) Kaip matome, savų pakaitų verstinėms prie konstrukcijoms turime daug; skolintąsias būtina pašalinti (pirmiausia iš inteligentų kalbos, kuriai būdingiausios).

Su tam tikrais (pripratimo, glaudimo, kibimo, priartėjimo reikšmės) veiksmažodžiais prie konstrukcijos reiškia objektą: Prie gero gyvenimo lengva priprasti. Prie šešių pridėk du. Prie ko prisišlieti, prisiglausti? Negalima kabinėtis prie žmogaus, prie jo žodžių. Vyrai susibarė ir priėjo prie muštynių. Ne tik prie bendros nuomonės, bet ir prie jokios išvados nepriėjome.

Prie konstrukcijos objektui reikšti nevartotinos su tikimo, taikstymosi veiksmažodžiais (a.), vengtinos su kreipimosi veiksmažodžiais (b.):

a. Šie vaistai tinka, padeda prie gripo (= (gydantis) nuo gripo, gripuojant). Negalima taikstytis prie nesąžiningumo (= su nesąžiningumu);

b. Reikės kreiptis prie gydytojų ( į gydytojus). Prie ko (Ko) dabar šauktis? Prisidėti prie ko darymo dažniausiai gyviau padėti ką daryti: Mes prisidedame prie gamtos saugojimo (plg. Padedame saugoti gamtą). Kartais čia būna reikšmės skirtumėlis, plg.: prisidės prie sodinimo (gal pinigais, daigais) – padės sodinti (tiesiogiai).

Gabus, -i – ne prie ko, o kam: Vaikas gabus prie technikos (= technikai). Ji gabi prie muzikos (= muzikai).

Prie konstrukcijos netinka pinigų keitimo ir kitokių proporcijų santykiams reikšti: Pinigus keitė šimtą prie vieno (= šimtą į vieną; už šimtą vieną), o dalį keis vienas prie vieno (= vieną į vieną; vieną už vieną). Oficialiuosiuose stiliuose tinka ir Pinigus keitė santykiu vienas su vienu. Maketo mastelis yra vienas prie penkių (= vienas su penkiais; vienas ir penki; Maketas už natūralų objektą penkis kartus mažesnis). Dėstytojų ir studentų santykis ten vienas prie šešiolikos (= vienas su šešiolika; vienas ir šešiolika).

Jau įteisintos prie konstrukcijos nusakyti organizacijoms, įstaigoms, kurios pavaldžios kitoms organizacijoms, įstaigoms, bet nėra jų sudedamoji dalis: Šiuos klausimus sprendžia Valstybinė lietuvių kalbos komisija prie Lietuvos Respublikos Seimo. Buvo siūloma departamentą padaryti savarankiška institucija prie ministerijos. Jis baigė dramos studiją prie Panevėžio teatro. Tačiau kai veikiantis vienetas yra organizacijos, įstaigos arba jos veiklos sudėtinė dalis, prie konstrukcijos netinka: Tuo rūpinasi sekretoriatas prie ministerijos departamento (= ministerijos departamento sekretoriatas). Prie mokyklų (= Mokyklose) veikia daug įvairių būrelių.

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *