Su

      Prielinksnis su vartojamas su įnagininku, o su kokiu kitu linksniu netinka, todėl taisytina: Kaip mums bendrauti vieni su kitiems (= vieniems su kitais, geriau tiesiog su kitais). Iš trijų įnagininko prielinksnių (su, sulig, ties) jis yra dažniausias.

Su konstrukcijos dažniausiai reiškia draugės (buvimo, dalyvavimo kartu) santykius: Ėjau su broliu. Gyveno senelis su senele (plg. Gyveno senelis ir senelė, kur senelė – vienodo svarbumo veikėjas, o su senele – svarbiau senelis). Nesikelk su gandrais: su varnomis nukrisi. Meška su lokiu – abudu tokiu.

Draugės atspalvis išlieka ir kai su konstrukcijos nusako būdą: kaip, ką nešdamasis, veždamasis, vesdamasis, turėdamas, dėvėdamas veikėjas atlieka veiksmą (a.) arba koks reiškinys ar būsena lydi veiksmą (b.):

a. Išsirengiau su krepšiu grybauti. Kas ten toks eina su kirviu (plg. kirviu nešinas)? Tėvas parvažiuoja su malkom (plg. malkom vežinas). Ko sėdi su paltu ir kepure?

b. Su daina (plg. Dainuojant) gyventi linksmiau. Atėjom su gera nuotaika (plg. gerai nusiteikę). Su nekantrumu (plg. Nekantriai, nekantraudami) laukiame pagerėjimo. Su kokiu atkaklumu (plg. Kaip atkakliai) jis dirbo! Ji grįžo namo su nuoskauda (plg. įskaudinta). Su pasipiktinimu (plg. Pasipiktinę) smerkiame nežmoniškus teroristų išpuolius. Į taikdarių pastangas žiūriu su pagarba (plg. pagarbiai).

Matome, kad tokia būdo raiška dažnai turi ir pakaitų. Tačiau su konstrukcijos būdui reikšti paprastai netinka su abstrakčiaisiais veiksmažodiniais daiktavardžiais. Jos dabar plinta, bet tradicinė vartosena yra kita: Traukinys atvyks su pavėlavimu (= vėluos, atvyks pavėlavęs). Varnos pakilo ir išsisklaidė su baisiu krankimu (= baisiai krankdamos). Jis buvo išvežtas su galvos sutrenkimu (= sutrenkta galva). Aprūpiname kuru su pristatymu (= pristatydami; ir pristatome) į namus. Dujotiekis dirbo su perkrovimu (= perkrautas). Tautos didvyrį sutikome su atsistojimu (= atsistodami, atsistoję).

Su konstrukcijos, ypač laisvuosiuose kalbos stiliuose, neretai reiškia veiksmo atlikimo priemonę, bet oficialiesiems stiliams būdingesnis priemonės įnagininkas: Rašau su pieštuku (plg. pieštuku), javus kuldavo su kultuvais (plg. kultuvais). Ardavo su arkliais (plg. arkliais). Kas ten moja su ranka (plg. ranka)? Dabar žmonės su mašinom (plg. mašinom) daug darbų nudirba. Ar su autobusu (plg. autobusu) važiuosi? Gryną priemonės įnagininką labiau vartoja pietryčių Lietuva, su konstrukcijas dažniau renkasi šiaurės vakarų Lietuva. Jeigu sakinyje jau yra viena su konstrukcija, antra priemonei reikšti paprastai nebetinka, pvz.: Atvažiavau su broliu su arkliu (- arkliu).

Su konstrukcijos kartais reiškia tikslą: Jis buvo atsiųstas su svarbia užduotimi (t. y. vykdyti svarbios užduoties). Pasiunčiau vaiką su laišku. Einu į miestą su reikalais, jie atvyko su vizitu, su taikos misija.

Su konstrukcijos dažnai be reikalo pavartojamos priežasčiai, susijusiai su liga ar guldymu į ligoninę, nusakyti. Tėvas buvo ligoninėje su plaučiais (= dėl plaučių; gydėsi ligoninėje plaučius). Jaunuolis su smegenų sutrenkimu (= dėl smegenų sutrenkimo; sutrenktomis smegenimis) paguldytas į ligoninę. Savaitę išgulėjau su gripu (= dėl gripo; sirgdamas gripu, gripuodamas; buvo gripas). (Tokia vartosena gali būti net anekdotiška: Žmona guli su Botkinu (yra tokia Botkino liga); arba – „Daktare, aš pas jus su kepenimis“. “ „Aš kepenų nevalgau, pageidaučiau skilandžio“.)

Su konstrukcijos netinka reikšti ir kokiai kitokiai priežasčiai: Jis neatvyko su pateisinama priežastimi (= dėl pateisinamos priežasties). Mes įkūrėm šį centrą su noru (= norėdami) padėti žmonėms.

Tačiau sveikinimo priežastis, tiksliau – dingstis, nusakyta su konstrukcijomis, jau toleruojama, nors nereikėtų pamiršti senesnių pasakymų: Sveikiname jus su šv. Kalėdomis, su Naujaisiais metais (plg. Sveiki sulaukę šv. Kalėdų, Naujųjų metų; Laimingų, linksmų šv. Kalėdų, Naujųjų metų)! Sveikinu su įkurtuvėmis (plg. įkurtuvių proga, įkurtuvių dieną; sulaukusius įkurtuvių; Gerų, laimingų įkurtuvių)! Vis dėlto vengtinos aiškiai verstinės, daugeliui neįprastos sveikinimo formulės: Su atvažiavimu (- Sveiki atvykę)! Su labu rytu (Labas rytas; Labą rytą)!

Retkarčiais su konstrukcijos, labiau laisvuosiuose stiliuose, metonimiškai nusako laiką: Parėjau su tamsa. Kulti eidavom su pirmaisiais gaidžiais. Paleisk mane, motinėle, su saule namolio.

Nevartotinas vertalas su laiku: Su laiku (- Po kiek laiko; praėjus kiek laiko, kuriam laikui; ilgainiui) viskas užsimiršta.

Prielinksnio su konstrukcijos su kalbėjimo (a.), bendravimo ar dažniau konfliktavimo (b.), tarpusavio sąveikos (c.) veiksmažodžiais reiškia objektą:

a. Kalbėjausi su viršininku. Pasitariau su namiškiais. Su ja pasisveikinau, paplepėjau;

b. Mano sūnus draugauja, žaidžia su kaimynų vaikais. Bepigu su plaukuotu peštis, su išmintingu bartis. Jis su ja seniai pykstasi. Kam tau su visais ginčytis, rietis? Teko ir su priešais kautis, su okupantais kariauti;

c. Tie dalykai siejasi su kitais. Tikrovė susipynusi su fantazija. Šiandien dangus su žeme maišosi.

Tačiau nevartotina atitikti su kuo – turi būti atitikti ką, sutikti su kuo: Žmogaus žodžiai turi atitikti su jo darbais (= atitikti jo darbus; sutikti su jo darbais). Šie duomenys neatitinka su realia padėtimi (= realios padėties).

Pasitaiko, kad objektas reiškiamas ir kitokiomis netinkamomis su konstrukcijomis: Trakai neatsiejami su Vytauto vardu (= nuo Vytauto vardo; būtų gerai siejami su vardu). Jų priešrinkiminė programa gerokai skiriasi su dabartine jų veikla (= nuo dabartinės jų veiklos). Su kuo (= Kuo, į ką) mes jį galime pakeisti?

Kartais objektas su konstrukcijomis reiškiamas tik laisvuosiuose kalbos stiliuose, o oficialiesiems būdinga kitokia raiška: Tėvai neatsidžiaugia su vaikais (plg. vaikais). Mama nė su vienu (plg. nė dėl vieno) tiek nesuko galvos, kiek su mažyliu (plg. dėl mažylio). Tu su savo gyvuliais (plg. savo gyvuliais) rūpinkis. Apsivilksiu su kailiniais (plg. kailiniais, kailinius). Pavaišinsiu jus su alum (plg. alum). Šiemet susivėlinom su šienavimu (plg. šienauti). Nepradėk čia su pasiteisinimais (plg. teisintis). Baikit su triukšmavimu (plg. triukšmauti; triukšmavę).

Kartais objektui reikšti tinka ir su konstrukcija, ir naudininkas arba kitokie raiškos būdai, bet skiriasi reikšmė, pvz.: Blogai su broliu – girtauja, nedirba (vertinama artimųjų požiūriu, o pačiam broliui gali atrodyti gerai) – Blogai broliui: tokia atsitiko nelaimė (objektyvi blogybė). Kas dabar su manim bus? (rūpinamasi dėl ateities, dėl likimo) – Kas dabar man bus? (rūpi galima bausmė ar kita konkretybė). Blogai su pašarais (nekonkretu: jų trūksta ar jie prasti) – Trūksta (neužtenka) pašarų (teiginys konkretus).

Su konstrukcijos objektą reiškia su būdvardžiais lygiagretus, -i; lygus, -i; vienmetis, -ė: Kalnagūbriai lygiagretūs su upe. Aš jau su mama lygus (vertinant pagal ūgį, o pagal vertę – naudininkas: Argi vargšas ponui lygus?). Jis vienmetis su manim.

Tačiau su konstrukcijos objektui reikšti vengtinos su būdvardžiais analogiškas, -a; lygiavertis, -ė; proporcingas, -a; statmenas, -a; gretutinis, -ė, nes įprastesnė kitokia raiška: Analogiški su tais reiškiniais (- Tiems reiškiniams analogiški) yra ir kiti. Mūsų mokykla lygiavertė su kitomis (- kitoms; ne blogesnė už kitas). Pajamų mažėjimas proporcingas su nedarbu (- nedarbui). Tiesė statmena su trikampio pagrindu (- trikampio pagrindui). Tai kampas, gretutinis su kitu kampu (- kitam kampui).

Su konstrukcijos dažnai vartojamos požymiui reikšti, ypač kai koks konkretus dalykas suvokiamas kaip reikšminga kokio asmens ar daikto dalis, detalė: Mačiau vyrą su skrybėle, senį su barzda. Ar vienas šuo su uodega? Sesuo turėjo žiedą su akute. Vaikui patiko knygos su paveiksliukais. Visur duona su pluta. Kartais toks požymis yra su būtinuoju (negalimu praleisti) pažyminiu ir reiškia kokybę; tada oficialiuosiuose kalbos stiliuose dėl glaustumo dažniau pasirenkamas kokybės įnagininkas ar kitokia raiška: Mūsų šuo su trumpomis kojomis (plg. trumpomis kojomis, trumpakojis). Stovėjo pirkia su šiaudiniu stogu (plg. šiaudiniu stogu). Ir pasirodė slibinas su šešiomis galvomis (plg. šešiomis galvomis, šešiagalvis slibinas) (plg. Įnagininkas).

Didelė bėda, kad požymį ir kokybę reiškiančios su konstrukcijos dėl rusų kalbos poveikio pradėtos vartoti per dažnai – net ten, kur nelabai tinka ar yra aiškiai klaidingos.

Pirmiausia netinka tokios konstrukcijos, kurias sudaro su ir abstrakčiųjų – paprastai veiksmažodinių (a.), kartais ir kitokių (b.) – daiktavardžių įnagininkas:

a. Tai butas su geresniu išplanavimu (- geriau suplanuotas, suprojektuotas butas). Daug žemės yra su drėkinimu (= drėkinamos žemės). Bus gaminami skėčiai su automatiniu išsiskleidimu (= automatiškai išsiskleidžiantys; automatiniai skėčiai). Čia plūgas su hidrauliniu pakėlimu (= hidraulinis plūgas). Kitaip žiūrėtų žmogus su lingvistiniu išprusimu (= lingvistiškai išprusęs žmogus). Jie gaus poilsį su tuberkuliozinių susirgimų gydymu (- ten ilsėsis ir bus gydomi nuo tuberkuliozės). Tai šalys su mažu šios ligos paplitimu (– kur ši liga dar mažai paplitusi);

b. Buvo suorganizuoti kursai su šešių mėnesių trukme (- šešių mėnesių (trukmės) kursai). Jie šoka šokius su įvairiu ritmu (= įvairaus ritmo šokius). Bus pateikti veiklos receptai su maksimaliai greita praktine nauda (= greičiausiai duodantys praktinės naudos). Šios kreivės yra su vienodais masteliais (= Šių kreivių masteliai vienodi). Gamykla dirba dviem pamainom su pailgintu režimu (- dviem pailgintom pamainom).

Požymio geriau nereikšti ir tokiomis su konstrukcijomis, į kurias įeina apkonkretėjusių daiktavardžių įnagininkai, nes yra įprastesnės ar glaustesnės raiškos: Jaunuoliai su trumparegyste (- Trumparegiai jaunuoliai) nešioja akinius. Žmonėms su regėjimo sutrikimais (Sutrikusio regėjimo arba silpnai matantiems žmonėms) reikia padėti (plg. nesakoma žmogus su silpna sveikata, tik silpnos sveikatos žmogus). Tai žmonės su negalia (negale) (- neįgalieji, neįgalūs, nepagalintys, kamuojami negalios (negalės), ligoti žmonės; žmonės invalidai, plg. nesakoma žmonės be negalios (negalės), tik sveiki žmonės; taip pat nesakoma žmogus su šlubavimu, žmogus su skausmu, tik šlubčiojantis, šlubas žmogus, kamuojamas skausmo žmogus arba žmogus, kuriam skauda). Du jaunuoliai su sunkiais apdegimais (sunkiai apdegę jaunuoliai) pateko į ligoninę. Šie vaikinai jau su priklausomybe (priklauso, yra priklausomi) nuo alkoholio (užtektų jau alkoholikai). Minkšti lęšiai skiriami žmonėms su padidintu (= padidėjusiu, didesniu) akių jautrumu (jautresnių akių žmonėms). Ligoniai su tokiom ligom (- sergantys tokiomis ligomis) šių vaistų vartoti negali. Daugėja žmonių su aukštuoju išsilavinimu (aukštąjį išsimokslinimą (tai tiksliau negu išsilavinimą) turinčių žmonių; žmonių, baigusių aukštąjį mokslą, aukštąsias mokyklas). Priimame į klases su sustiprintu matematikos mokymu (- kuriose arba kur sustiprintas matematikos mokymas; į matematikos profilio klases). Vadovai vertina darbuotojus su kūrybine iniciatyva (- kūrybiškus; kūrybiškai iniciatyvius darbuotojus).

Tik kai abstraktusis daiktavardis visiškai sukonkretėjęs, su konstrukcija požymiui reikšti vartotina: Čia rašysena su užraitymais. Keičiu trijų kambarių butą su patogumais į du mažesnius butus.

Požymiui reikšti netinka ir tokios su konstrukcijos, kurios gali būti dviprasmiškos ar tik kitaip suprantamos: Pirksiu karvę su trim veršiais. (Negi karvę ir dar tris veršius? Turbūt norėta pasakyti trijų veršių, trečiaveršę karvę.) Parduodamas gyvenamasis plotas su dviem kambariais (= dviejų kambarių gyvenamasis plotas). Sulaikyta nusikaltėlių grupė su dvylika narių (kurioje buvo dvylika narių; dvylikos narių (žmonių, asmenų) nusikaltėlių grupė). Su šia sudėtimi (= Šios sudėties) pagaminti keli mišiniai. Imkime popierių su šiurkščiu paviršiumi (- šiurkštaus paviršiaus, šiurkštų popierių). Gaminsime prietaisus su mažesnėmis kainomis (- mažiau kainuojančius, pigesnius prietaisus). Jis kovojo su trauma ir pralaimėjo (neaišku, ar traumos padarinių neįveikė, ar kovojo traumuotas, po traumos).

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *