vartojamas su dviem linksmais (nelygu konstrukcijos reikšmė): su kilmininku (Slėpkis už krūmo) ir su galininku (Už darbą sumokės).

Prielinksnio variantas ažu bendrinėje kalboje nevartotinas, o užu kartais pavartojamas laisvuosiuose kalbos stiliuose tik stilistiniais sumetimais.

su kilmininku dažniausiai reiškia vietą. Paprastai tai vieta, rodanti, kur, už kokio daikto ar ploto kas yra, vyksta: Malkos sukrautos už daržinės. Už tvoros žydėjo vyšnios. Už miškų ir raistų plytėjo didelis ežeras. Užlindome už medžių. Slinkis už stalo (užstalės reikšme, bet paprastai sėdama prie derybų stalo, prie valgyklos, kavinės stalo ar staliuko). Gali būti pasakoma ir kokiu atstumu nuo ko kas vyksta: Už kelių žingsnių (plg. Per kelis žingsnius; keli žingsniai) nuo vaiko stovėjo motina. Artimiausias kaimynas gyvena puskilometrio (plg. per puskilometrį).

su kilmininku nevartotinas vietai prie darbo priemonės reikšti (tai iš rusų kalbos atklydusi raiška): Mano sūnus gamykloje jau stovi už staklių (= prie staklių – juk stovi priekinėje dalyje; dirba staklėmis). Visą gyvenimą ji praleido už rašomosios mašinėlės (= prie rašomosios mašinėlės). Ypač dažnas verstinis posakis už vairo: Jis sėdo už kombaino vairo (= prie kombaino vairojuk ne į priešingą pusę užlindo). Niekada nesėskime už vairo (= prie vairo, geriau nevairuokime) neblaivūs.

Maždaug pusė Lietuvos su kilmininku pavartoja laikui, po kurio kas vyksta, reikšti (dažniau su būsimojo laiko veiksmažodžiais). Laisvuosiuose kalbos stiliuose tokia vartosena toleruojama, bet oficialiuosiuose pirmenybė teikiama prielinksniui po su kilmininku: Susitiksim už pusvalandžio (plg. po pusvalandžio). Už savaitės (plg. Po savaitės) rašysime diktantą. Už kelių dienų (plg. Po kelių dienų) vanduo nuseko. Už penkių minučių (plg. Po penkių minučių) turi prasidėti posėdis. Kitokiam laikui reikšti su kilmininku netinka, pvz.: Už vokiečio (= Vokiečiams valdant, vokiečių okupacijos metais) mes labai vargom.

su kilmininku kartais reiškia veiksmo atlikimo būdą su objekto atspalviu: Šunį vedžiau už pavadžio, vaiką už rankos. Čiupk už nosies. Arkliai vilkosi koja už kojos.

su kilmininku netinka priežasčiai reikšti: Už darbų (= Per darbus) nėra kada nė pailsėti. Už tavęs (= Per tave; dėl tavęs) pavėlavome.

Su moters tekėjimo reikšmės veiksmažodžiais su kilmininku reiškia objektą: Viena duktė ištekėjo už ūkininko, kita – mokytojo, jau leisk dukterį už vyro. Tik paklausk, berneli, ar eisiu už tavęs. Šios konstrukcijos pavartojamos ir su stvėrimo, įsikibimo reikšmės veiksmažodžiais, bet su jais vartojamas ir kilmininkas: Skęstantis ir už šiaudo (plg. šiaudo) griebiasi. Laikykis už manęs (plg. manęs), kad nepargriūtum.

su galininku dažniausiai nusako atpildo, atsilyginimo objektą: Už paršelį kelis šimtus moka. Kiek gavai už bulves? Dirbome tik už pavalgymą. Kas atlygins už sugaištą laiką? Ačiū už patarimą. Už nusikaltimus baudžiama.

Kur atlyginimo reikšmės beveik nėra, o objektas labiau susijęs su priežastimi, konstrukcijos nevartotinos: Už kelis litus (= Dėl kelių litų) taip pasielgė! Palangoje už medalius (= dėl medalių) rungėsi keturkojai. Ar verta už tokį menkniekį (= dėl tokio menkniekio) įsižeisti?

Kartais su galininku reiškia palaikomąjį objektą (a.) arba objektą su priežasties ar tikslo atspalviu (b.):

a. Užtark ir už mane žodį. Renkami parašai įstatymo pakeitimą. balsuosi? Kas už tai arba trumpai Kas ? (balsuojant);

b. Gerbiu jus už drąsą. Tėvai atsako savo vaikus. Vyrai kovojo, guldė galvas už tėvynę (tačiau nepabrėžiant objekto, o tik tikslą, paprastai sakoma kovoti dėl ko, plg. Dėl).

su galininku neretai reiškia pavaduojamą objektą: už tave pabudėsiu. Tu už jį nešnekėk. Kai ji buvo jauna, eidavo savo seserį į dvarą.

Dabar su galininku vis dažniau netinkamai pavartojamas su džiaugtis (džiaugsmas), didžiuotis, gėdytis (gėda, gėdijimasis), jaudintis (jaudinimasis) ir pan. reikšti tokiam objektui, į kurį krypsta kieno emocinė būsena. Tai aiškiai iš rusų kalbos perimta vartosena: Aš džiaugiuosi už savo draugą (= savo draugu; dėl savo draugo; džiaugtis už savo draugą galėtų reikšti tik pavadavimą, bet čia pavadavimas nebūtų logiškas; kas kita – dirbti už savo draugą). Tada Lietuva džiaugėsi už savo krepšininkus (= savo krepšininkais). Visi išgyvenom džiaugsmą už nepriklausomybę (= dėl nepriklausomybės; nepriklausomybės džiaugsmą). Galime didžiuotis už savo kolegas (= savo kolegomis). Skaudu, kai motinai už vaikus (= dėl vaikų) reikia gėdytis. Mums gėda už tave (= dėl tavęs). Suprantamas jų gėdijimasis už tokius veiksmus (= dėl tokių veiksmų). Turėjau raudonuoti už kelis savo tautiečius (= dėl kelių savo tautiečių). Aš jaudinuosi už savo brolį (= dėl savo brolio). Straipsniuose turėtų būti daugiau jaudinimosi už žmogų ir jo likimą (= dėl žmogaus ir jo likimo). Jaučiau baimę už sūnų (= dėl sūnaus). Jis turėtų gailėtis už tokį pasielgimą (= dėl tokio pasielgimo; kad taip pasielgė).

Verstiniai objekto reikšmės pasakymai yra ir imti ką už ką, laikyti ką už ką ar už kokį: Šį projektą imsime už nutarimo pagrindą (= nutarimo pagrindu, kaip pagrindą; laikysime nutarimo pagrindu). Imkime už pavyzdį (= pavyzdžiu; kaip pavyzdį) tokį dalyką. Už ką (= Kuo) tu mane laikai? Tai, kad nepadarytos išvados, laikau už trūkumą (= trūkumu). Nelaikyk kitų žmonių už kvailus (= kvailais, kvailiais). Iš rusų kalbos perimtos ir tokios konstrukcijos, kurios reiškia dalyvavimą kokioje komandoje, žaidimą joje, o tai nusakytina tik vietininku: Jis žaidžia už „Žalgirį“ (= „Žalgiryje“, nes vienas žmogus visos komandos neatstos; pavadavimo reikšme galima pasakyti tik Jis žaidžia susirgusį komandos draugą). Mes žaidžiame už mokyklą (= mokyklos komandoje). Svajoju kada nors vėl žaisti už Lietuvą (= Lietuvos rinktinėje; Lietuvos komandoje; (žaisdamas) atstovauti Lietuvai). Už šią Ispanijos komandą (= Šioje Ispanijos komandoje) žaidžia du mūsų krepšininkai. Vaikinas debiutavo už Kauno rinktinę (= Kauno rinktinėje). Už komandą startavo (= Komandoje startavo (žaidė, kovojo, buvo) žinomos sportininkės.

su galininku netinka laikui, per kurį kas padaroma ar įvyksta, reikšti: Už šį mėnesį (= Šį mėnesį; per šį mėnesį) avarijų nebuvo. Produkcijos savikaina už šiuos metus (= šiais metais; per šiuos metus) sumažėjo. Už antrąjį trimestrą (= Per antrą() trimestrą; antra(ja)me trimestre) nepažangių nebuvo.

konstrukcijos nevartotinos požymiui, susijusiam su tam tikru laiko tarpu, reikšti: Kur suvestinė už savaitės įvykius (= savaitės įvykių suvestinė)?

Čia veiklos planas už pirmąjį pusmetį (= pirmo(jo) pusmečio veiklos planas). Reikės rašyti ataskaitą už praėjusius metus (= praėjusių metų (darbo) ataskaitą). Egzaminus už žiemos sesiją (= žiemos sesijos egzaminus) išlaikiau be skolų. Koks traumatizmas už pastaruosius dešimt metų (= pastarųjų dešimt(ies) metų traumatizmas)?

Šios konstrukcijos taip pat netinka reikšti požymiui, susijusiam su kokio dalyko tipu ar paskirtimi: Būdavo rengiami konkursai už gražiausią sodybą (= gražiausios sodybos konkursai). Tai varžybos už nugalėtojo vardą (= dėl nugalėtojo vardo). Čia surinkti duomenys už visą miestą (= viso miesto; viso miesto duomenys). Vyksta mitingai už darbo sąlygų pagerinimą (= dėl darbo sąlygų pagerinimo; kad būtų pagerintos darbo sąlygos). Kokie tavo pažymiai už pirmą trimestrą (= pirmo(jo) trimestro pažymiai)?

konstrukcijos vengtinos ir nusakant požymį, susijusį su tam tikru kiekiu ar dydžiu: Gauta pelno už milijoną litų (= milijonas litų pelno; pelnas už kokią sumą neperkamas – jis tiesiog susidaro). Padaryta nuostolių už 35 tūkstančius litų (- 35 tūkstančiai litų nuostolio). Rastas trūkumas už 854 litus (- 854 litų trūkumas; Trūksta 854 litų). Paimta bauda už 1230 litų sumą (- 1230 litų bauda). Tikimės kredito už milijoną dolerių (- milijono dolerių kredito). Imsiu paskolą už kelis tūkstančius litų (- kelių tūkstančių litų paskolą). O sakant Buvo įvykdyta vagystė už pusę milijono litų atsiranda net dviprasmybė: ar kas tiek sumokėjo, kad vagystė įvyktų? Taisytina: Buvo įvykdyta pusės milijono litų vagystė arba trumpiau: Buvo pavogta pusė milijono litų.

su galininku neretai reiškia lyginimo objektą, bet čia įmanoma ir kitokia raiška: Tu jaunesnis už mane (plg. kaip aš, negu aš). Sveikata už auksą brangesnė (plg. brangesnė kaip auksas, negu auksas). Lokys už visus stipriausias (plg. visų stipriausias, pats stipriausias).

Laisvuosiuose kalbos stiliuose su galininku gali nusakyti kokio asmens būvį pagal pareigas, profesiją, verslą, bet oficialiuosiuose stiliuose čia vartotini įnagininkai: Jis ten dirba už sargą (plg. sargu; sargauja). Aš šiandien pabūsiu už svečią (plg. svečias, svečiu). Pabūk man už piršlį (plg. piršliu). Mes ten už patarnautojus (plg. patarnautojais) buvome.

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *