Laipsniavimas ir kartojimas

      Laipsniavimas – tam tikras išvardijimas, kur sąvokos eina vis stiprėjančia arba silpnėjančia tvarka:

Marti gailėjos

Tris nedėlėles,

Sesuo – trejus metelius,

O motušėlė

Augintojėlė –

Visą  savo amželį!

Ant tų aukštumynų, ant jų kalnų žilųjų viršūnių nei žmogus neužlipa, nei žvėris neužbėga, nei paukštis neužlekia. Išeisi į kitą kaimą, ir kitam kaime atrasiu, persikelsi į kitą valsčių, ir kitam valsčiuj suieškosiu, o nusidanginsi į kurį miestą – ir mieste pasieksiu.

Retorinis kartojimas – žodžių, žodžių junginių ar sakinių pakartojimas, kuris didina kalbos raiškumą.

Papūtė šiaurus žiemys vėjas ir kartu su lapais išnešiojo karščiausias žmonių viltis,– išnešiojo ir laisvės priešų kojomis sumynė.

Aš kaltinu – visus, visus, visus,

Išmokiusius lietuvį nuolankumo!

Kartojimu sustiprinamas įspūdis, iškeliama perteikiamo reiškinio svarba, daiktų gausumas, ilga veiksmo ar būsenos trukmė, intensyvumas ir t. t.:

Nė valandėlės jos nepadėdamas nuo kaklo, nors tai buvo vasara, Mykoliukas, namelyje už grūstuvės užsiglaudęs, kad jo šokikai ir svečiai nestumdytų, griežė griežė savąją melodiją: ,,Kai noriu, rimtai dirbu, kai nenoriu, tinginiauju. Žmonės mainės, šoko, valgė, ilsėjos, liuikas rūkė, žaidė kieme. Jis, ir vienas palikęs, vis griežė griežė nepaliaudamas. Prašė ir jį valgyti – nėjo, griežė. Lyg norėdamas tą dieną atsiskripkuoti visam savo amžiui. Griežė ne vestuvininkams – jai griežė. Griežė lig išnaktų.

Paėmė garnys užmokestį, suėdė ir, paėmęs lapę už sprando, ėmė kilti į viršų. Kilo kilo, kilo kilo, iškilo iki debesų ir paleido lapę.

Lietus ir lietus per kiaurą dienelę; tarytum niekuomet nebus giedros: dangus iš visų pusių apsiūkęs, apsiniaukęs, šniokščia vakarų vėjas, į rytus dumia ir dumia smulkiais lašais debesys, vilnydami lietų.

Visi suolai, lovos, krosnis buvo nusėsti žmonių, kiekvienam pakraštėly žmonės, žmonės, žmonės

Kartojimas išreiškia tvirtą kalbančiojo įsitikinimą:

O, kad būtų dar sviesto! – pasiilgo vaikas.

Dėdei pagailo vaiko ir jis atrėžė:

– Sviesto būtų; tik ką pasakys močia, kai patirs mus be jos žinios pasikabinus?

Nepatirs, nepatirs! – gyvai atsakė Adomėlis.

Berniuk, – iškišo galvą vairuotojas, – kas tau leido vienam lakstyti po gatves?

– Mama leido, – atsakė Dinas. – Tikrai, tikrai.

Kartojamieji žodžiai ar jų junginiai dažnai eina iš eilės vienas po kito:

Prasmekite, dumblo klanai,

Amžinai, amžinai, amžinai!

Tai – paprastasis kartojimas.

Bet kartojamųjų komponentų išdėstymo tvarka dažnai būna kitokia, ir, atsižvelgiant į ją, skiriami trys pagrindiniai šios figūros tipai: anafora, epifora ir simploka.

Žodžiai, jų junginiai kartojami sakinių, eilučių, posmų pradžioje (anafora):

Kiekvienas augalas į saulę stiebias,

Kiekvienas paukštis ją pasiekti nori,

Kiekvienas gyvis ją pajusti geidžia,

Ir žemės pilkas grumstas,

Ir uolos skeveldra

Jos šiluma šviesia gyvybės daigą peni. (V. M.-P.)

Atsiminė tarnaitę dainininkę Petronę, ilgus metus tarnavusį berną Joną, … kuris mokydavo jį dūdeles sukti ir varnėnams inkilus dirbti.

Atsiminė jaunatvės draugus…

Kur jie dabar?..

Kartojami paskutinieji sakinio, eilutės, posmo žodžiai ar jų junginiai (epifora):

Kur gėlynai žydi – ten ir .

Kur drugeliai žaidžia – ten ir .

Ir vienąkart, pavasari,

Tu vėl atjosi drąsiai ——

O mylimas pavasari,

Manęs jau neberasi. (S. N.)

Žodžiai ar jų junginiai kartojami vieno sakinio, eilutės ar posmo gale ir kito pradžioje (simploka, arba sandūra):

Augustinas pasipriešino. Pasipriešino ir jo žmona, Kaziuko ir Beneduko motina.

Nuo melo bėgta, bėgta nuo tiesos.

Kartojamasis žodis esti papildytas kitais:

Vai, jūs, žmonės, pikti žmonės, kam jūs nukankinot Arą, visų arų Arą?!

Liaudies čionai nebuvo Vytauto laikais, nebuvo jos čionai ir anksčiau. Kas buvo? Buvo – girios ir girios! Traškančios girios

Arba kartojamasis komponentas esti siaurinamas:

Kartais skaitau jo laiškus, ir ima krimsti mintis: maža tau berūpiu, maža

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *