Šaknies balsiai

      Vienų veiksmažodžių pagrindinių formų šaknies balsiai kinta, kitų – ne. Labai svarbu taisyklingai tarti šaknies ilguosius ir trumpuosius balsius, kad išvengtume rašybos klaidų.

Nekinta

Kirčiuotame šaknies skiemenyje visose pagrindinėse veiksmažodžio formose yra i, u.

1) lipti, lipa, lipo;

2) rišti, riša, rišo;

3) skusti, skuta, skuto;

4) supti, supa, supo.

Visose veiksmažodžio pagrindinių formų šaknyse yra a, e.

1) raginti, ragina, ragino;

2) savintis, savinasi, savinosi;

3) gerinti, gerina, gerino;

4) sekinti, sekina, sekino.

Pagrindinių formų šaknyse yra ė, y, o, ū.

1) bėgti, bėga, bėgo; sėsti, sėdi, sėdėjo;

2) byrėti, byra, byrėjo; dygti, dygsta, dygo;

3) dobti, dobia, dobė; šokti, šoka, šoko;

4) grūsti, grūda, grūdo; triūsti, triūsia, triūsė.

Kinta

Pagrindinių veiksmažodžio formų šaknyse kaitaliojasi i ir y.

1) gyti, gyja, gijo; lyti, lyja, lijo;

2) įgristi, įgrysta, įgriso.

Pagrindinių veiksmažodžio formų šaknyse kaitaliojasi u ir ū.

1) dusti, dūsta, duso; susti, sūsta, suso;

2) griūti, griūva, griuvo; pūti, pūva, puvo;

3) pūsti, pučia, pūtė; tūpti, tupia, tūpė.

Kaitaliojasi pagrindinių formų šaknyse a ir o, e ir ė.

vogti, vagia, vogė; grėsti, gresia, grėsė; lėkti, lekia, lėkė.

Kaitaliojasi a, e ir a, e.

1) kasti, kasa, kasė; plakti, plaka, plakė;

2) lesti, lesa, lesė; nešti, neša, nešė.

Pagrindinių veiksmažodžio formų šaknyse a (kairinis kirčio ženklas), a (riestinis kirčio ženklas), ą kaitaliojasi tarpusavyje.

1) mažti, mąžta, mažo;

2) šašti, šąšta, šašo.

Pagrindinių veiksmažodžio formų šaknyse ė, e, ę kaitaliojasi tarpusavyje.

1) gesti, gęsta, geso;

2) gležti, glęžta, gležo.

3) trešti, tręšta, trešo.

Veiksmažodžio pagrindinių formų šaknyse a kaitaliojasi su dvibalsiu uo.

duoti, duoda, davė; šluoti, šluoja, šlavė.

Pagrindinių formų šaknyse ū kaitaliojasi su dvibalsiu ui.

guiti, guja, gujo; uiti, uja, ujo; zuiti, zuja, zujo.

Pagrindinių formų šaknyse a kaitaliojasi su mišriaisiais dvigarsiais al, ar.

kalti, kala, kalė; barti, bara, barė.

Veiksmažodžio pagrindinių formų šaknyse kaitaliojasi a, o ir mišrusis dvigarsis ar.

karti, karia, korė.

Veiksmažodžių pagrindinių formų šaknyse kaitaliojasi e, ė ir mišrieji dvigarsiai el, er, em.

berti, beria, bėrė; gelti, gelia, gėlė;

skelti, skelia, skėlė; semti, semia, sėmė.

Veiksmažodžių pagrindinių formų šaknyse kaitaliojasi i, y su mišriaisiais dvigarsiais il, in, ir.

dilti, dyla, dilo; dirti, diria, dyrė;

girti, giria, gyrė; ginti, gina, gynė;

spirti, spiria, spyrė; trinti, trina, trynė.

Veiksmažodžių pagrindinių formų šaknyse kaitaliojasi ū, ū su mišriaisiais dvigarsiais um, ur.

burti, buria; burė; kurti, kuria, kūrė;

stumti, stumia, stūmė.

Pagrindinių formų šaknyse kaitaliojasi a, ą, al.

1) balti, bąla, balo;

2) šalti, šąla, šalo.

Pagrindinių formų šaknyse kaitaliojasi e, ę, er.

1) glerti, glęra, glero;

2) gverti, gvęra, gvero.

Pagrindinių formų šaknyse kaitaliojasi o ir dvibalsis au.

1) bliauti, bliauna, bliovė;

2) griauti, griauna, griovė.

Esamojo laiko šaknyje yra intarpas -n-, o kitose formose kaitaliojasi a, e, a, e.

1) akti, anka, ako; rasti, randa, rado;

2) gesti, genda, gedo; sekti, senka, seko.

Esamojo laiko šaknyje yra intarpas -n-, o kitose formose kaitaliojasi i, u.

1) migti, minga, migo; misti, minta, mito;

2) justi, junta, juto; pusti, punta, puto.

Esamojo laiko šaknyje yra intarpas -m-, o kitose formose kaitaliojasi a, e, i, u su a, e.

1) tapti, tampa, tapo;

2) glebti, glemba, glebo;

3) dribti, drimba, dribo;

4) klupti, klumpa, klupo.

Bendraties šaknyje ą, kitose formose – mišrusis dvigarsis an.

1) kąsti, kanda, kando;

2) galąsti, galanda, galando.

Bendraties šaknyje ę, kitose formose – mišrusis dvigarsis en arba balsis ę.

1) bręsti, bręsta, brendo;

2) kęsti, kenčia, kentė;

3) skęsti, skęsta, skendo;

4) sklęsti, sklendžia, sklendė.

Bendraties šaknyje į, kitose formose – mišrieji dvigarsiai en, in.

1) lįsti, lenda, lindo;

2) grįsti, grindžia, grindė.

Bendraties šaknyje ų, kitose formose – mišrusis dvigarsis un.

1) siųsti, siunčia, siuntė;

2) skųsti, skundžia, skundė.

Bendrašakniuose veiksmažodžiuose pamatinių veiksmažodžių šaknyje yra mišrieji dvigarsiai arba trumpieji balsiai e, i, u, o išvestinių – ė, y, o.

1) gerti – gėrinėti, pamesti – pamėtėti, panešti – panėšėti, pavežti – pavėžėti, vežti – vėžinėti;

2) birti – byrėti, kišti – kyšoti, rišti – ryšėti, švisti – švytėti;

3) glusti – glūdėti, klupti – klūpėti, klūpoti, pastumti – pastūmėti.

Bendros šaknies veiksmažodžiuose, žyminčiuose silpnesnį ir stipresnį veiksmą, šaknyse kaitaliojasi e, i, u su ė, y, ū.

1) kepštelėti – kėpštelėti;

2) blikstelėti – blykstelėti, bliksėti – blyksėti;

3) truktelėti – trūktelėti, trukčioti – trūkčioti.

Bendrašakniuose iš veiksmažodžių kilusiuose ištiktukuose, žyminčiuose silpnesnį ir stipresnį veiksmą, kaitaliojasi šaknies balsiai e, i, u su ė, y, ū.

1) kepšt – kėpšt;

2) blikst – blykst, gribšt – grybšt;

3) trukt – trūkt, pukšt – pūkšt.

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *