Prielinksnių vartojimo klaidos

  Klaidos                                      Galimi klaidų taisymai

ant nevartotinas:

 

veiksmo priemonei, nesusijusiai su vieta, reikšti

pvz.: Ji puikiai griežia ant smuiko (= smuiku). Gaudo žuvis ant sliekų (= sliekais, su sliekais). Dirba ant dvejų staklių (= dvejomis staklėmis).

objektui reikšti su būdvardžiais:

 

apstus, -i

pvz.: Ruduo apstus ant obuolių (= apstus obuolių; Rudenį apstu obuolių).

gabus, -i

pvz.: Kaimynų vaikas gabus ant muzikos (= muzikai).

godus, -i

pvz.: Nebūk godus ant svetimo gero (= svetimo gero).

šykštus, -i

pvz.: Ji visada šykšti ant pinigų (= pinigų).

turtingas, -a

pvz.: Šiemet esam turtingi ant šieno (= šieno; Šiemet turim daug šieno).

veiksmo objektui reikšti su veiksmažodžiais:

 

keisti (ant ko)

pvz.: Paprašė pakeisti batus ant mažesnių (= į mažesnius; mažesniais). Vaikas apsikeitė naujesnį pašto ženkliuką ant senesnio (= į senesnį).

mainyti (ant ko)

pvz.: Išmainė vištą ant katino (= į katiną).

daikto matmenims ar dydžių santykiui žymėti

pvz.: Kambario matmenys 2 ant 3 metrų (= du iš trijų metrų; du ir trys metrai). Kraujospūdis 80 ant 120 (= 80 ir 120; 80 su 120). Žemėlapio mastelis 1 ant 1000 (= 1 su 1000). Vaistų imkite vieną šaukštelį ant pusės stiklinės (= pusei stiklinės, į pusę stiklinės) vandens.

daikto požymiui, nesusijusiam su vieta, reikšti

pvz.: Batai ant aukštų kulnų (= aukštais kulnais; Aukštakulniai batai). Radijo imtuvas ant mikroschemų (= su mikroschemomis).

vietai reikšti, kai žymimas ne paviršius, o nurodoma kryptis į vidų arba buvimas viduje

pvz.: Nuvažiavo ant stoties (= į stotį), bet pavėlavo ant autobuso (= į autobusą). Ant turgaus (= Turguje) pilna atvykėlių. Ką kalbėjo ant susirinkimo (= susirinkime)?

laikui reikšti

pvz.: Susitiksime ant rytojaus (= rytoj; rytojaus dieną). Ant dienų (= Šiomis dienomis; Greitai; Netrukus) pasirodys naujas žurnalo numeris. Atidėkim šį reikalą ant pirmadienio (= pirmadieniui; iki pirmadienio). Vaistus liepė gerti du kartus ant dienos (= per dieną; dienoje). Kiek tau palikti pinigų ant savaitės (= savaitei)? Išvažiuoju ant visados (= visai; visam laikui). Iš pradžių pykosi, bet ant galo (= galų gale; pagaliau) susitaikė. Tą klausimą svarstykime ant galo (= gale; pabaigoje).

veiksmo ar būsenos pobūdžiui reikšti

pvz.: Dirba ant dviejų etatų (= dviem etatais; turi du etatus; eina dvejas pareigas). Jis jau ant pensijos (= pensininkas; išėjęs į pensiją). Mokėsi ant penketų (= penketais). Pirkau televizorių ant išsimokėjimo (= išsimokėtinai). Esu ant biuletenio (= Turiu biuletenį, nedarbingumo lapelį) ir sėdžiu ant dietos (= laikausi dietos). Jau porą metų ji gyvena ant buto (ant kambario) (= nuomoja butą, kambarį).

paskirčiai, siekimui, veiksmo tikslui reikšti

pvz.: Pasilik pinigų ant maisto (= maistui). Įsidėk pinigų ant kelionės (= kelionei; į kelionę; kelionėn). Ar užteks duonos ant šešių žmonių (= šešiems žmonėms)? Pakvietėme svečią ant pietų (= pietų; pietauti). Iškvietė ant dvikovos (= į dvikovą). Mokosi ant inžinieriaus (= inžinieriumi; inžinieriaus specialybės).

apie nevartotinas veiksmo objektui reikšti su žodžiais:

 

domėtis (apie ką)

pvz.: Direktorius per mažai domėjosi apie darbo sąlygas (= darbo sąlygomis).

ginčytis (ginčas) (apie ką)

pvz.: Apie ką (= Dėl ko) čia ginčijatės? Kilo ginčas apie pelno paskirstymą (= dėl pelno paskirstymo; kaip paskirstyti pelną).

rodyti (apie ką)

pvz.: Ši lentelė rodo apie gamybos tempų kitimą (= gamybos tempų kitimą; kaip kinta gamybos tempai).

skųstis (skundas) (apie ką)

pvz.: Nėra ko tau skųstis apie gyvenimą (= gyvenimu). Gauname nemaža skundų apie duonos kokybę (= dėl duonos kokybės).

į nevartotinas veiksmo objektui reikšti su žodžiais:

 

atsiliepti (į ką) (r. „daryti poveikį“)

pvz.: Nemiga visada neigiamai atsiliepia į darbingumą (= darbingumui).

daryti įtaką (įtaka) (į ką)

pvz.: Tėvų elgesys visada daro įtaką į vaikus (= vaikams).

daryti poveikį (poveikis) (į ką)

pvz.: Aptarė naujų vaistų poveikį į organizmą (= organizmui).

daryti spaudimą (spaudimas) (į ką)

pvz.: Jie darė spaudimą į mūsų darbuotojus (= mūsų darbuotojams).

įsimylėti (į ką)

pvz.: Visi mokiniai įsimylėję į naująjį mokytoją (= naująjį mokytoją).

nurodyti (į ką)

pvz.: Vadovas nurodė į keletą darbo trūkumų (= keletą darbo trūkumų).

skirti dėmesį, dėmesio (į ką)

pvz.: Skirkite daugiau dėmesio į ligų profilaktiką (= ligų profilaktikai).

veikti (į ką)

pvz.: Orai labai veikia į žmonių nuotaikas (= žmonių nuotaikas).

žaisti (į ką)

pvz.: Žaiskime į karą (= karą) arba į futbolą (= futbolą). Užteks žaisti į slėpynes (= slėpynes, slėpynių, slėpynėmis).

iki nevartotinas būviui beasmeniame sakinyje reikšti

pvz.: Dabar jam ne iki egzaminų (= ne egzaminai rūpi; ne egzaminai galvoje). Šiandien žvejams ne iki raudžių (= ne raudės galvoje; toli gražu ne raudės rūpi) – laukia privatizavimo. Visiems buvo ne iki juoko (= ne juokas galvoj).

nevartotinas su žodžiais nutarimas, pranešimas, protokolas,raštas ir pan. parašymo datai žymėti

pvz.: Remsimės nutarimu iš spalio 17 dienos (= spalio 17 dienos nutarimu). Reikia patikrinti protokolą iš kovo 5 dienos (= kovo 5 dienos protokolą).

pas nevartotinas:

 

nuosavybei, priklausymui, turėjimui žymėti

pvz.: Kiek pas tave (= [tu] turi) pinigų? Pas ką yra klausimų (= Kas turi klausimų; Kas norėtų paklausti)? Pas mane nėra (= [] neturiu) laiko. Pas ją (= Jos) gražūs plaukai. Pas ją (= Jai) gimė sūnus. Pas mane (= Man) pakilo temperatūra. Pas tave (= Tavo) negerai parašyta (Tu negerai parašei). Pas čigonus (= Čigonų) įdomūs laidojimo papročiai. Pas varžovą neišlaikė nervai (= Varžovui neišlaikė nervai; Neišlaikė varžovo nervai). Neseniai pas jį (= jam) išoperavo apendiksą. Pirma vieta pas Jonaitį (= Pirmą vietą užėmė Jonaitis; Pirma vieta atiteko Jonaičiui).

veiksmo adresatui, šaltiniui, nesusijusiam su vieta, reikšti su veiksmažodžiais, pvz.:

 

atsiprašyti

pvz.: Atsiprašyk pas mokytoją (= mokytoją, mokytojo) už įžeidimą.

gauti

pvz.: Pas ką (= Iš ko) gavai tą žurnalą?

imti

pvz.: Jis paėmė pas mane (= iš manęs) pieštuką.

įsigyti

pvz.: Jis sakė įsigijęs tą knygą pas gatvės prekeivį (= iš gatvės prekeivio).

klausti

pvz.: Paklausėme pas praeivį (= praeivį; praeivio), kur galėtume užkąsti.

kreiptis

pvz.: Informacijos kreipkitės pas pavaduotoją (= į pavaduotoją).

pirkti

pvz.: Pirkau pas jį (= iš jo) dviratį.

prašyti

pvz.: Prašysiu pas direktorių (= direktorių; direktoriaus), kad išleistų atostogų.

reikalauti

pvz.: Pažymėjimo reikalaukite pas buhalterį (= iš buhalterio).

skambinti

pvz.: Skambink pas pirmininką (= pirmininkui) iš ano kabineto.

skolintis

pvz.: Teko skolintis pinigų pas draugę (= iš draugės).

skųstis

pvz.: Skųsiuosi pas patį ministrą (= pačiam ministrui).

sužinoti

pvz.: Tvarkaraštį sužinosiu pas draugę (= iš draugės).

šauktis

pvz.: Susirgęs šaukis pas daktarą (= daktaro).

teirautis

pvz.: Dėl kelialapio teiraukitės pas vedėją (= vedėjos).

vogti

pvz.: Pas kaimynus (= Iš kaimynų; Kaimynams) pavogė arklį.

po (su įnagininku) nevartotinas veiksmo būdui ar pagrindui reikšti

pvz.: Dokumentai išduodami po parašu (= su parašu; pasirašytinai). Kiek jis jau laikomas po areštu (= areštuotas, suimtas)? Čia stovi įrenginiai po įtampa (= su įtampa). Po kokia rubrika (= Su kokia rubrika, antrašte) dėsime šį straipsnį? Laivas plaukioja po (= su) Lietuvos vėliava.

prie nevartotinas:

 

veiksmo sąlygoms reikšti junginiuose:

 

prie (kokių) aplinkybių

pvz.: Nusikaltimas padarytas prie sunkinančių aplinkybių (= sunkinančiomis aplinkybėmis).

prie uždarų durų

pvz.: Posėdis vyko prie uždarų durų (= už uždarų durų; uždaromis durimis; neviešai; buvo uždaras).

prie ligos (gripo, plaučių uždegimo…)

pvz.: Prie gripo (= Sergant, susirgus gripu) reikia gulėti.

prie (kokių) norų

pvz.: Ir prie geriausių norų (= Ir geriausių norų turėdamas; Kad ir labai norėdamas) negalėsiu tavęs pasitikti.

prie progos

pvz.: Prie progos (= Pirma proga; Progai pasitaikius; Radę, turėdami progą) aplankykite šią parodą.

prie (kokių) sąlygų

pvz.: Sunku dirbti prie esamų sąlygų (= tokiomis sąlygomis; kai tokios sąlygos; esant tokioms sąlygoms.)

prie (kokios) temperatūros

pvz.: Prie aukštos temperatūros (= Aukštoje temperatūroje; Kai aukšta temperatūra; Esant aukštai temperatūrai) ši medžiaga lydosi.

keitimo santykiui reikšti

pvz.: Pinigai bus keičiami santykiu vienas prie šimto (= vienas už šimtą; vienas su šimtu; šimtas į vieną).

prieš nevartotinas veiksmo objektui reikšti su žodžiais:

 

atsiprašyti (prieš ką)

pvz.: Teko atsiprašyti prieš draugą (= draugą; draugo).

atsparus (prieš ką)

pvz.: Kaktusai atsparūs prieš sausras (= sausroms).

gintis (prieš ką: badą, stichiją ir pan.)

pvz.: Ginsimės prieš visus (= nuo visų), kurie mus puls.

neapykanta (prieš ką)

pvz.: Jis ilgai jautė neapykantą prieš tikrą brolį (= tikram broliui).

pareiga (prieš ką)

pvz.: Jaučia pareigą prieš tėvus (= tėvams).

nevartotinas junginiuose:

 

imti (laikyti) už pagrindą

pvz.: Rezoliucijos projektą siūloma priimti (laikyti) už pagrindą (= pagrindu; kaip pagrindą).

žaisti už… komandą (nesant pavadavimo)

pvz.: Jis žaidžia už Neptūno komandą (= „Neptūno komandoje).

About Algimantas Urbanavičius

Karoliniškių gimnazijos mokytojas
NuorodosPermalink

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *